Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT:s metod underlättar upptäckten av allvarlig hjärtsjukdom i tidigt skede

24.02.2009


Dilaterad kardiomyopati är en hjärtsjukdom som orsakar utvidgning av hjärtats vänstra kammare och hjärtsvikt. Sjukdomen förekommer ofta i vissa släkter. Sjukdomen är svår att upptäcka med ultraljudsundersökning, speciellt i begynnelseskedet när det finns endast små förändringar i hjärtat. VTT har utvecklat en metod som baserar sig på magnetundersökning av hjärtat. Med hjälp av metoden, som ännu är under testanvändning, kan läkaren upptäcka förändringar förorsakade av sjukdomen redan i ett tidigt skede.

Vid dilaterad kardiomyopati utvidgas hjärtat och pumpfunktionen i hjärtats vänstra kammare försvagas vilket leder till hjärtsvikt. Man kan misstänka sjukdomen bland annat utifrån symptom och om man i lungröntgen ser ett förstorat hjärta. Diagnosen fastställs vanligen med ultraljudsundersökning av hjärtat. I begynnelseskedet av sjukdomen är det svårt att upptäcka de små förändringarna i hjärtat med ultraljudsundersökning och även för en erfaren kardiolog är det svårt att skilja förändringarna från normala avvikelser.

Med metoden som utvecklats inom ett samarbetsprojekt av VTT drar man nytta av de uppgifter som finns i olika databaser om variationer i hjärtmuskeln. Dessa har uppmätts med magnetundersökning ur olika avbildningsvinklar. Magnetbilderna som tagits av patienten jämförs med normala variationer i bilder som lagrats i databaserna av patienter med friska hjärtan, samt med variationer som förekommer hos patienter som lider av sjukdomen. Detta motsvarar kunskapen hos en erfaren läkare om utseendet på en magnetbild av hjärtat och de avvikelser som förekommer. Med hjälp av metoden som VTT har utvecklat finns relevanta data för diagnosen lättillgängliga för alla läkare oberoende av deras erfarenheter av att tolka magnetbilder av hjärtat.

Genom magnetundersökning har man hittat mätvärden som man kan använda för att diagnostisera sjukdomen i ett mycket tidigt skede. Metoden utgår från en ny visualiseringsteknik med vilken man ur en stor mängd mätdata enkelt kan visa den väsentliga informationen i en lättförståelig form. För att kunna beskriva sjukdomens svårighetsgrad har man dessutom inom projektet utvecklat ett sjukdomsindex för enkel uppföljning av bland annat sjukdomen eller behandlingen av den.

Metoderna som utvecklats tillämpas först vid undersökning och analysering av olika förändringar förorsakade av sjukdomen och sjukdomens olika mekanismer. Målet är sedan att metoden ska kunna tas i klinisk användning som stöd för läkarna vid diagnostisering. Projektet fortsätter ännu med tillämpning av metoderna på undersökning av andra hjärt- och hjärnsjukdomar. I analysmetoden kommer man att utöka informationen från bildundersökningen med bland annat information från blodprover om cellernas ämnesomsättning (metabolism).

Om dilaterad kardiomyopati

Kardiomyopati som utvidgar hjärtmuskeln är en allvarlig hjärtsjukdom och upp till en tredjedel av fallen förekommer i vissa släkter. Därför rekommenderas att även symptomfria släktingar i första led till patienter som insjuknat ska undersökas för att man ska upptäcka en eventuellt begynnande sjukdom. För uppföljning och behandling av sjukdomen är det viktigt att på ett så tillförlitligt sätt som möjligt hitta även symptomfria personer som i ett senare skede löper risk för att insjukna. I en del fall kan man hitta personer som löper risk för att insjukna med hjälp av DNA-undersökning.

Man kan inte bota hjärtmuskeln som drabbats av sjukdomen, men symptomen kan lindras betydligt med läkemedelsbehandling av hjärtsvikten. Sjukdomsförekomsten hos den vuxna befolkningen är cirka 36,5/100 000, hos barn är den betydligt mer sällsynt. Dilaterad kardiomyopati är den viktigaste orsaken till hjärttransplantation i vårt land, samt leder till hög sjukfrekvens och förtida död bland den arbetsföra befolkningen.

Samarbetspartner i projektet är VTT, HNS - Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Kuopio Universitetssjukhus och Kuopio universitet.


Mer information

VTT, Juha Koikkalainen
forskare
+358 20 722 3391

HNS, Tiina Heliö
docent i invärtesmedicin, specialistläkare i kardiologi
+358 40 581 9699, tiina.helio@hus.fi

 

 

Mer information

VTT, Juha Koikkalainen
forskare
+358 20 722 3391

HNS, Tiina Heliö
docent i invärtesmedicin, specialistläkare i kardiologi
+358 40 581 9699, tiina.helio@hus.fi