Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT främjar trafikforsknings- och innovationssamarbete mellan EU och USA

25.05.2009


Enligt en expertstudie har forskningskulturerna i USA och EU skillnader som kan utnyttjas för att skapa nya innovationer i gemensamma forskningsprogram. Utredningen gjordes på uppdrag av parter som koordinerar transportforskningen i EU och USA, ECTRI (European Conference of Transport Research Institutes) och TRB (Transportation Research Board). I utredningen kartlades för första gången forskningens roll i relation till trafikmarknaden och innovationer inom området. Enligt experterna finns det skäl att öka forskningssamarbetet eftersom målet är att skapa större gemensamma forskningshelheter i framtiden.

I utredningen går experterna igenom administration och finansiering av forskning inom trafikområdet. Dessutom behandlas innovationsarkitekturen i USA och EU. Rapporten beskriver olika finansiella arrangemang och bedömer hur funktionella dessa är samt hur systemen styr forskning och innovationer inom området.

Skillnaderna mellan EU:s och USA:s trafikforskning och -innovationer är betydande eftersom forskningen i USA har en klar betoning på vägtrafiken och letar efter praktiska marknadsorienterade lösningar. I EU täcker forskningen mer balanserat också andra trafikslag, som trafik på järnvägar och vattenvägar och är därmed bredare i sin approach. Bägge forskningskulturerna skulle därmed kunna utnyttja varandras styrkor och kompensera varandras brister. När man förenar olika approacher stöter man sannolikt på en rad åsiktsskillnader och praktiska problem, men å andra sidan skapar samordningen förutsättningar för nya innovationer och för själva forskningsprocesserna och möjligheterna att nå användbara resultat. En av rapportens viktiga slutsatser och ett argument för ökat samarbete är att de utmaningar som trafiken medför är nästan helt konvergenta i USA och EU – däremot skiljer sig innovationernas karaktär och sätten att lösa problem med hjälp av forskning.

Arbetsgruppen föreslår flera konkreta åtgärder som skulle kunna ge forskare och forskningsorganisationer större möjligheter att delta i internationella forskningsprogram. Att man får fram nya innovationer blir mer sannolikt när interaktionen mellan EU och USA ökar inom trafikforskningen.

Rapporten föreslår bl.a. mobilisering av forskarnätverk mellan EU och USA och utveckling av samarbetsformer och -modeller samt uppbyggnad av gemensamma forsknings- och teknologiprogram. Hinder för samarbetet bör gås igenom systematiskt och tas bort. Dessutom bör man sprida information på ett effektivare sätt, bl.a. genom att skapa gemensamma databaser. I forskarutbildningen och uppbyggnaden av gemensamma utbildningsprogram finns stora möjligheter att effektivera samarbetet. Därtill föreslår rapporten att man möjliggör gemensam finansiering, t.ex. genom samordning av EU:s ramprogram och USA:s federala finansiering.

Arbetsgruppens förslag har presenterats för EU:s vetenskaps- och forskningskommissionär Janez Potočnik och de kommer att utnyttjas i planeringen av kommande forskningsprogram i EU. VTT:s forskningsledare Pekka Leviäkangas var medlem i arbetsgruppen som gjorde utredningen på uppdrag av ECTRI och TRB. Teknologichef Heikki Kanner är VTT:s representant i ECTRI.

Rapporten finns på följande webbsida: International Collaboration in Transportation Research - EU/US Transport Research Collaboration: Challenges and opportunities (pdf):

http://www.ectri.org/Documents/Publications/Strategic-documents/WG10%20REPORT_DELTA%20version_FINAL_16th%20FEB%202009.pdf


Mer information

Heikki Kanner
Teknologichef
+358 20 722 6210

 

 

Mer information

Heikki Kanner
Teknologichef
+358 20 722 6210