Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT: framtidens sågverk producerar specialprodukter med hjälp av mätteknik och styrsystem

23.09.2009


Virkets utnyttjandegrad kan förbättras 10–30 %

Det är möjligt att förbättra sågverksindustrins produkter och produktivitet med hjälp av mätteknik, styrsystem och systemens adaptivitet. VTT utvecklade i SisuPUU-projektet produktionssystem, med vars hjälp man ur olika trämaterial kan framställa sågverksprodukter med speciella egenskaper, på ett effektivare och mer flexibelt sätt än för närvarande. Genom att koppla tjänster till produkterna kan sågverken betjäna trävaruförädlarna bättre än tidigare och öka effektiviteten i förädlingskedjan.

VTT utarbetade i SisuPUU-projektet detaljerade modeller av förädlings- och leveranskedjan från skog till sågverksprodukt. Med hjälp av modellerna beräknade, utvärderade och utvecklade man olika processalternativ. Med programvaror för modellering och simulering kan man beskriva träråvarans förvandling från trädstammar till sågverksprodukter och träkomponenter på ett lönsamt sätt. Träkomponenter är speciella sågverksprodukter med noggrant definierade egenskaper. Exempelvis är trästycket helt kvistfritt eller mellanrummen mellan kvistarna ligger inom vissa gränser. En träkomponent är i allmänhet mycket mindre än sågverkprodukterna, som också har vissa kvalitetskrav när det gäller kvistmängden.

Projektets resultat visar, att ett trämaterial och dess kvalitetsegenskaper skulle kunna utnyttjas i produktionen på ett betydligt bättre sätt än för närvarande. Dessutom kan produkternas kvalitet förbättras och specialprodukter kan tillverkas i stället för standardprodukter. Genom att förändra processerna kan man uppnå ett betydligt bättre ekonomiskt resultat än man gör nu. Med hjälp av moderna produktionsmetoder kan man förbättra virkets utnyttjandegrad med 10–30 %.

En framstegsvänlig produktionsprocess förutsätter en exakt mätning av virkets egenskaper, genom t.ex. genomlysning, effektiv mätvärdesinsamling och omvandling till information, som kan användas för styrning av affärsverksamheten. Baserat på mätdata kan man i ett tidigt skede styra virket till en lämplig produktionsprocess.

Enligt professor Arto Usenius ligger Finlands sågverksindustri främst i världen. ”Trots detta måste man vid tillverkning av sågverksprodukter gå över till framställning av ännu mer förädlade komponenter. Specialprodukternas pris kan vara många gånger högre än priset för bulkprodukter”, konstaterar Usenius.

Sågverken kan betjäna trävaruförädlarna ännu bättre genom att koppla tjänster till sina produkter. Exempelvis kan man ge kunderna anvisningar om hur och för vilket ändamål ett visst leveransparti bör användas. En ännu mer avancerad tjänsteform är att vid sågverket mäta virkets egenskaper detaljerat, till exempel kvistarnas placering eller träets ådring. Denna information kan vidareförädlaren utnyttja i sin egen process vid uppdelning av trävaran till produktkomponenter. Med andra ord behöver förädlaren inte mäta trävarans egenskaper på nytt, eftersom tillverkaren har överfört en egenskapskarta på elektronisk väg och märkt bitarna, t.ex. med RFID-koder.

Utnyttjande av teknik ökar produktionens flexibilitet, eftersom produktionen kan ändras från bulkprodukter till specialprodukter eller tvärtom, beroende på marknadssituationen.

Ändringar som befrämjar produktionens effektivitet kan i allmänhet genomföras till relativt låga kostnader. Sortering av stockar och optimering av såginställningar kan tas i bruk i de befintliga processerna utan några betydande investeringar. Det av VTT utvecklade modelleringssystemet WoodCIM används redan inom industrin och nya funktioner har lagts till i den i SisuPUU-projektet. Nya sågningsmetoder, t.ex. en effektiv genomsågning, kan tas i bruk vid nya såglinjeinvesteringar. En mycket exakt mätning av trädets inre kvalitet förutsätter ytterligare forskning. 

I det av VTT koordinerade SisuPUU-projektet deltog under åren 2006–2009 Stora Enso Timber, Metsäliitto Finnforest, Koskisen Oy, Heinolan Sahakoneet Oy, John Deere Forestry Oy, Mikropuu Oy, Savcor Forest Oy och WSAB Oy. Projektet har finansierats av Tekes, VTT och projektets medlemsföretag.


Mer information

Arto Usenius
Professor
+358 40 504 4344

 

 

Mer information

Arto Usenius
Professor
+358 40 504 4344