Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT: 20 - 30 % maailman hiilidioksidipäästövähennyksistä toteutettavissa hiilidioksidin varastoimisella

28.10.2009


CCS-teknologia voimakkaan kehitystyön kohteena

Hiilidioksidin varastointiin perustuva CCS-teknologia on yksi kustannustehokkaimpia keinoja hillitä ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä. VTT:n laskelmien mukaan 20 – 30 % maailman hiilidioksidipäästövähennyksistä voidaan toteuttaa CCS-teknologian avulla vuonna 2050, mikäli ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa kahteen asteeseen. VTT arvioi, että CCS voisi olla myös Suomessa kannattavaa ilmastomuutoksen hillinnässä. Suomen kallioperä ei kuitenkaan sovellu varastointiin nykytiedon perusteella.

CCS-teknologia (Carbon Capture and Storage) on yksi merkittävimmistä tulevaisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoista. CCS perustuu hiilidioksidin talteenottoon voimalaitoksissa tai teollisuuslaitoksissa, minkä jälkeen se puhdistetaan, puristetaan kokoon ja kuljetetaan pitkäaikaiseen säilytykseen putkiston tai säiliöalusten avulla.

CCS on parhaillaan voimakkaan maailmanlaajuisen kehitystyön kohteena. Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia kokeillaan jo muutamassa projektissa öljy- ja kaasutuotannon yhteydessä, mutta teknologiaa ei ole vielä sovellettu kaupallisen kokoluokan voimalaitoksiin. Menetelmän haasteina ovat suuret talteen otettavat hiilidioksidimäärät, hiilidioksidin pitkäaikaiseen varastointiin liittyvät epävarmuudet ja vastuukysymykset sekä CCS:stä aiheutuvat kustannukset.

On arvioitu, että CCS-teknologiaa voidaan tulevaisuudessa käyttää myös biomassan poltossa ja kaasutuksessa, jolloin saavutettaisiin negatiiviset nettopäästöt, eli ilmakehästä poistuisi hiilidioksidia.

VTT koordinoi projektia, jossa tutkitaan CCS:n soveltamista Suomen olosuhteissa, luodaan suuntaviivat teknologian käyttöönotolle Suomessa sekä lisätään tietämystä CCS:stä.

CCS-teknologian toteuttaminen Suomessa edellyttää hiilidioksidin kuljetusta Suomen rajojen ulkopuolelle, koska nykytiedon perusteella Suomen maaperässä ei ole varastointiin soveltuvia geologisia muodostumia. Potentiaalisimmat varastointipaikat sijaitsevat Pohjanmerellä ja Barentsin merellä, jonne hiilidioksidia voitaisiin kuljettaa laivoilla tai putkea pitkin. Kuljetus nostaa kustannuksia, mutta toisaalta Suomen rannikoilla sijaitsee useita suuria energia- ja teollisuuslaitoksia, jotka tuottavat miljoonia tonneja hiilidioksidia vuosittain.

VTT:llä tutkitaan ja kehitetään myös muita CCS:ään liittyviä teknologioita, kuten happipolttoa ja hapen kantajiin perustuvaa poltto (CLC).

VTT järjestää yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa 28.10.2009 Espoon Hanasaaressa seminaarin, jossa tarkastellaan hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia sekä sen soveltamista Suomen olosuhteissa. Seminaari järjestetään Tekesin ClimBus-ohjelmaan kuuluvan CCS Suomi -projektin puitteissa. Seminaari antaa yleiskuvan CCS:n tämänhetkisestä kehityksestä ja näyttää, minkälaisia mahdollisuuksia CCS tuo Suomen energia- ja teknologiateollisuudelle. Samalla luodaan katsaus Euroopassa ja maailmalla parhaillaan kehitettävään lainsäädäntöön ja toimintaympäristöön. Mukana on myös suomalaisia teknologian kehittäjiä ja demohankkeita.

VTT:n CCS Suomi -projektin raportti ja kotisivut

CCS-teknologian kustannustehokkuutta on tarkemmin selvitetty VTT:n keväällä 2009 julkaisemassa Energy Visions 2050 –kirjassa


Lisätietoja

Matti Nieminen
asiakaspäällikkö
020 722 6587

Sebastian Teir
Tutkija
020 722 4653

Antti Arasto
Tiiminvetäjä
020 722 4016

 

 

Lisätietoja

Matti Nieminen
asiakaspäällikkö
020 722 6587

Sebastian Teir
Tutkija
020 722 4653

Antti Arasto
Tiiminvetäjä
020 722 4016