Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Tietoyhteiskunta tuo käyttäjät ja yritykset mukaan liikenteen suunnitteluun

03.02.2010


VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Anu Tuominen väittelee 5.2.2010 Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa. Hän tarkastelee väitöksessään tietoyhteiskuntakehityksen mukanaan tuomia muutostarpeita, jotka vaikuttavat liikennepolitiikkaan, liikennejärjestelmien kehittämiseen ja päätöksentekoa palvelevaan tiedontuotantoon. Liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta on tulossa vuorovaikutteista palvelujen kehittämistä.

Liikennejärjestelmä muuttuu vähitellen kohti kommunikoivaa järjestelmää. Kommunikaatiota ja tiedonsiirtoa tulee tapahtumaan liikennejärjestelmän eri osien, käyttäjien (ihmisten ja yritysten), kulkuneuvojen ja infrastruktuurin välillä. Myös julkisten ja yksityisten toimijoiden roolit liikennejärjestelmän kehittämisessä muuttuvat ja sekoittuvat.

Liikennepolitiikan valmistelun ja strategisen päätöksenteon apuvälineiksi tarvitaan perinteisten vaikutusarviointien lisäksi uudenlaisia toimintamalleja ja käytännön työkaluja, jotka pystyvät ottamaan huomioon entistä paremmin liikennejärjestelmän sosioteknisen luonteen ja muuttuneen toimijakentän.

Väitöskirja käsittelee uusia tiedontuotannon käytäntöjä ja teorioita, joilla ilmennetään tieteen, teknologian ja poliittisen vallan välisiä suhteita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Työssä sivutaan myös perinteisiä liikenteen vaikutusarvioinnin ja politiikka-analyysin tieteenaloja.

Väitöskirja esittää viisi tietoyhteiskunnan liikennejärjestelmää palvelevaa tiedontuotannon muotoa ja näitä kuvaavat keskeiset piirteet, jotka on tunnistettu oleellisiksi tiedontuotannon ulottuvuuksiksi teoreettisten viitekehysten ja neljän tapaustutkimuksen avulla. Nämä viisi muotoa ovat tiedontuotanto järjestelmätason ennakointitoiminnan avulla, tiedontuotanto järjestelmätason arviointitoiminnan avulla, tiedontuotanto verkostoissa, tiedontuotanto oppimis- ja argumentointiprosessina sekä tiedontuotanto järjestelmän uudistajana.

Lisäksi väitöskirjassa esitetään päätelmiä tunnistettujen tiedontuotannon muotojen politiikkaseuraamuksista ja jatkotutkimustarpeista.

Väitöskirja