Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Undersökningen om vindkraftsbyggandets inverkningar på radaran-läggningar färdig

02.12.2011


VTT har tagit fram ett effektivt kalkyleringsverktyg för bedömning av vindkraftsbyggandets verkningar på radaranläggningar. Med hjälp av verktyget kan vindkraftverks inverkan på de övervakningssensorer som försvaret använder vid den lagstadgade territorialbevakningen beräknas. Verktyget används för att säkerställa att byggandet av vindkraftverk inte försämrar prestationsförmågan hos försvarets bevakningssystem. Med hjälp av den nya kunskap som på detta sätt fås fram kan antalet områden där man ur förvarsynpunkt inte kan bygga vindkraftverk från fall till fall på goda grunder minskas. (Arbets- och näringsministeriets, Finsk Energiindustri rf:s och VTT:s meddelande 2.12.2011)

– Med hjälp av det verktyg som nu tagits i bruk går det att få tillförlitlig information om hur vindkraftverk påverkar radaranläggningarnas funktion. Detta är ett viktigt steg i vår strävan att avlägsna hinder för uppbyggnad av vindkraften i Finland, konstaterar näringsminister Jyri Häkämies.

Forskningsprojektet, som finansierats av arbets- och näringsministeriet, Forststyrelsen och vindkraftsbolagen, har överlämnat verktygsprogrammen för kalkylering av inverkan till försvarsmakten. Kalkyleringsmetoderna beskrivs i projektets slutrapport. Avtalsparter i projektet är Finsk Energiindustri rf, försvarsmakten och VTT.

I projektets ledningsgrupp ingick också företrädare för arbets- och näringsministeriet, Finlands Vindkraftsförening rf och Forststyrelsen. 

I de utlåtanden som försvarsmakten har givit över vindkraftsprojekt har den förutsatt att man vid byggandet av vindkraftverk beaktar försvarsmaktens förutsättningar att genomföra sina lagstad-gade uppgifter under normala förhållanden, vid störningar i normalförhållanden och i undantagsförhållanden.

Kalkyleringsverktyget skapar klarhet i situationen när det gäller utredning av vindkraftsprojekts verkningar på radaranläggningar. De preliminära utredningar som gjorts vid sidan av framtagningen av verktyget har redan ökat kunskapen om vindkraftverks inverkan på radaranläggningar i den mån att försvarsmakten på basis av den kunskap som vunnits under forskningsprojektet kunnat bedöma och befria 47 byggprojekt från kravet på närmare utredning.

Ett företag som planerar att bygga vindkraftverk kan vända sig till huvudstaben för att få ett utlåtande om projektets godtagbarhet ur försvarets synvinkel. I en del fall kan det förutsättas att företag hos VTT ska beställa en utredning om ett projekts verkningar på radarsystem. VTT gör då utredningen med hjälp av det nya verktyget. Utredningsarbetet är avgiftsbelagd konsultverksamhet. Resultaten överlämnas till försvarsmakten som sammanställer sitt utlåtande på basis av dem.

För projektet skapades ett licensförfarande som uppmuntrade aktörer i branschen till att delta i finansieringen av utvecklingen av verktyget. Licenserna säljs av Finsk Energiindustri rf . Licenserna bjuds ut till försäljning minst tre gånger om året. Genom att skaffa licens är det möjligt också för de företag som inte var med om att finansiera framtagningen av verktyget att beställa utredningar.

Mer information om utredningarna om vindkraftverks verkningar på radaranläggningar, köp av licens och avtalad användningsordning kan fås per e-post från adressen tutkat(at)energia.fi.

Mer information på webben:
Slutrapporten (på finska)
Vindkraftverks inverkan på övervakningssensorer (PowerPoint, 5Mt, på finska)
Mer information på VTT:s sidor på adressen (på finska): http://www.vtt.fi/research/technology/wind_power.jsp

Mer information om utredningen och om licenser: www.energia.fi/energia-ja-ymparisto/energialahteet/tuulivoima/tutkavaikutukset


Mer information

Markku Sipilä
Forskningsprofessor, VTT
040 500 3463

Miia Wallén
Elproduktionsexpert, Finsk Energiindustri rf
050 329 7127

Anja Liukko
Regeringsrådet, arbets- och näringsministeriet
010 606 2078

Olli-Pekka Lund
Kommendörkapten, Försvarsmakten
029 9800 (växel)

 

 

Mer information

Markku Sipilä
Forskningsprofessor, VTT
040 500 3463

Miia Wallén
Elproduktionsexpert, Finsk Energiindustri rf
050 329 7127

Anja Liukko
Regeringsrådet, arbets- och näringsministeriet
010 606 2078

Olli-Pekka Lund
Kommendörkapten, Försvarsmakten
029 9800 (växel)