Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Menetelmä strategisten metsäbiojalostamoinvestointien päätöksenteon avuksi

10.08.2011


VTT:n erikoistutkijan Eemeli Hytösen väitöstyön tavoitteena on ollut kehittää strategisten investointien päätöksentekoa varten menetelmä, joka linkittää järjestelmällisesti toisiinsa prosessisuunnittelu-, kustannuslaskenta- ja päätöksentekomenetelmiä. Väitös “Methodology for identifying promising retrofit integrated forest biorefinery strategies – design decision making under uncertainty” tarkastetaan 15.8.2011 klo 13 École Polytechnique Montréalissa Kanadassa.

Metsäbiojalostamoa pidetään yhtenä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuutena perinteiselle metsäteollisuudelle. Se perustuu osittain samoihin periaatteisiin kuin öljynjalostus, mutta metsäteollisuudella on kuitenkin ainutlaatuinen etulyöntiasema johtuen pitkästä biopohjaisten raaka-aineiden käsittelykokemuksesta. Nykyinen massa- ja paperiteollisuuden kilpailukyky, ikääntyvät tehtaat, korkeat energiakustannukset ja tiukat ympäristösäännöt tekevät investointipäätöksen teosta haastavaa ja aiheuttavat siten lisäpainetta prosessisuunnittelulle ja päätöksentekoprosessille. Päätöksentekoa vaikeuttavat myös prosessien ja markkinoiden epävarmuudet.

Tällä hetkellä erilaisia menetelmiä sovelletaan erillään liiketoiminnan elinkaaren analysoinnista. Esimerkiksi prosessisuunnittelumenetelmiä hyödynnetään investointiprojektien kannattavuuslaskennassa, kustannuslaskennan menetelmiä tuotantojärjestelmän suorituskyvyn analysoinnissa ja raportoinnissa ja ryhmäpäätöksentekomenetelmiä strategisessa suunnittelussa ja investointipäätöksenteossa.

Hytösen kehittämää menetelmää sovellettiin väitöstyössä tehtaaseen, jossa analysoitiin metsäbiojalostamon retrofit-asennusstrategioita sekä sulfaattisellutehtaan perinteisempää modernisointistrategiaa.

Menetelmä perustuu kaksivaiheiseen päätöksentekoon: tavanomaiseen esikarsintaan ja monikriteeripäätöksentekoon. Jälkimmäinen pohjautuu toisiinsa kytkettyjen prosessimallinnuksen ja toimintolaskennan (activity-based costing) muodostamiin kustannusmalleihin, joissa monimuuttuja-analyysin avulla lasketaan epävarmuuksien vaikutukset kassavirtoihin. Näiden kassavirtatietojen avulla määritetään mittarit kaikille tärkeille projekti- ja liiketoimintatason päätöksentekokriteereille.

Tulokset osoittavat, että systemaattinen epävarmuusanalyysi (ääritapausanalyysi) jo projektien esikarsintavaiheessa tavanomaisen kannattavuusanalyysin rinnalla auttaa päätöksentekoa. Lisäksi monimuuttuja-analyysi mahdollistaa objektiivisemman arvion epävarmuustekijöiden vaikutuksista sen sijaan että käytettäisiin subjektiivisia pisteytysmenetelmiä.

Kustannusanalyysin tulokset osoittavat selkeästi eri strategioiden kustannusvaikutukset massanvalmistukseen. Vaikutukset vaihtelevat integraatiopotentiaalin ja järjestelmän rajoitteiden mukaan, ja on huomattava, että tämä kustannusvaikutustieto olisi käytettävissä vain toteutuneelle projektille vasta implementoinnin jälkeen ja että tämä muutos ydinliiketoiminnan kustannuskilpailukyvyssä voi olla erityisen tärkeä tekijä kilpailtaessa markkinoista uusien sellun ja paperin tuottajien kanssa.

Monikriteerinen päätöksenteko (multi-criteria decision making) hyödyntäen määritettyjä riski- ja taloudellisuuskriteereitä sekä päätöksentekopaneelin mielipiteitä osoitti myös, että lopullinen investointistrategioiden paremmuusjärjestys poikkesi järjestyksestä, joka olisi saavutettu käyttäen vain projektien kannattavuutta eli normaalia päätöksentekoprosessia päätöksentekoperusteena.


Lisätietoja

Eemeli Hytönen
Senior Scientist
020 722 2729

 

 

Lisätietoja

Eemeli Hytönen
Senior Scientist
020 722 2729