Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT: Ett utsläppsnålt Finland är en stor utmaning men målet är inom räckhåll

12.11.2012


Utveckling av ren teknologi sänker kostnaderna och skapar möjligheter till export av teknologi och tjänster.

De av EU presenterade växthusgasmålen för år 2050 med låga utsläpp är stränga, men enligt VTT kan de ändå uppnås i Finland. Minskningen av växthusgaser kan vara ända upp till 90 procent, om rena energiteknologier utvecklas och tas i bruk i snabbare takt inom energiproduktion, industri, boende och transporter.

VTT:s experter har utvärderat vilka möjligheter Finland har att nå 80-procentsmålet för minskade utsläpp av växthusgaser. EU:s mål är att år 2050 ska EU:s utsläpp vara 80 % lägre än år 1990. Med sitt projekt vill VTT öppna en dialog om möjligheterna för Finlands teknologiutveckling såväl på hemmamarknaden som vid export av cleantech.

Målet är ambitiöst men möjligt att nå, om alla energiproducerande och energiförbrukande sektorer ansluter sig till utsläppsmålen. Dessutom bör alla utsläpp av växthusgaser minskas. Finland behöver nya tekniska lösningar för transport av människor, varor och tjänster, samt boende och arbetsmetoder. Å andra sidan kan teknik öka välmåendet och underlätta vardagslivet. Människors val och beteende har stor betydelse för framtiden.

Om rena energiformer och effektiv användning av energin utvecklas och tas i bruk i betydande grad, skulle Finland kunna befinna sig i en position som säljare av utsläppsrätter och ren energi.

Fram till år 2050 skulle andelen förnybar energi kunna vara ända upp till 60 % av slutanvändningen av energi, varvid Finland skulle betala 5 miljarder mindre för importbränslen. En kostnadseffektiv övergång till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp förutsätter en mångsidig energistruktur, där förnybara energikällor, kärnkraft och fossila bränslen har sina egna roller även i framtiden. Energianvändningen måste effektiviseras betydligt inom trafiken, i byggnader och i industrin.

VTT:s verkställande direktör Erkki KM Leppävuori efterlyser strategier: ”Finland har fördelen med betydande mängder förnybara energiresurser och en mångsidig energistruktur i bruk. Den största utmaningen kommer dock att vara industrins övergång till energi med låga koldioxidutsläpp. Som stöd för detta behövs sådana politiska och ekonomiska vägval som stöder teknologiutvecklingen och rena produktionslösningar inom den finländska industrin. Man måste också få ut dessa produkter snabbt på marknaden. Samtidigt måste man se till att låga koldioxidutsläpp inte blir någon näringspolitisk belastning. Industrins produktions- och transportkostnader får inte rusa iväg mer än för våra konkurrentländer. Endast en sund näringsgrund och nationalekonomi kan bära krävande miljö- och teknikinvesteringar.”

Vad betyder VTT:s scenarier inom olika sektorer?

85–100 % av Finland elproduktion kan baseras på koldioxidfri energiproduktion år 2050. Detta förutsätter att Finlands energiproduktion är mångsidig och att nya tekniker för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) tas i bruk på bred front, både i samband med användning av fossila bränslen och biomassa.

Om industrin förbättrar sin energieffektivitet i betydande omfattning och tar i bruk CCS-teknologi, blir 80 % av energin som förbrukas av industrin koldioxidneutral. Resurseffektiviteten måste förbättras och användningen av återvinningsmaterial måste öka.

För andelen koldioxidneutral energi som används i trafiken är det möjligt att nå nivån 70–80 % fram till år 2050. Vid en trafik med låga koldioxidutsläpp är behovet av biobränslen mycket betydande: ända upp till 40 % av trafikens energiförbrukning.

85–95 % av slutanvändningen av energi i byggnader skulle vara koldioxidneutral år 2050. Lokalt kan man till och med utveckla energiproducerande byggnader. Förbättringspotentialen för byggnaders energieffektivitet är stor redan med nuvarande teknik, men utmaningen ligger i ett tillräckligt snabbt genomförande.

VTT:s tre utvecklingsvägar: Tonni, Inno och Onni

Cirka 50 experter från VTT:s olika forskningsområden definierade tre alternativa framtida scenarier med namnen Tonni, Inno och Onni, i vilka Finland går över till ett utsläppssnålt samhälle fram till år 2050.

Tonni: Finlands industristruktur och dess produktsortiment samt samhällsstrukturen förblir oförändrade. Produktionsvolymerna från den energiintensiva industrin växer linjärt och minskningen av utsläppen uppnås med hjälp av relativt mogen teknologi.

Inno: Teknologiutvecklingen är kraftfull, välfärden baseras på kommersialisering och export av nya produkter och tjänster. Befolkningen koncentreras i ökande grad i några centra som erbjuder en lovande tillväxtmiljö, till exempel för energieffektiv trafik.

Onni: Den industriella produktionen går i en mindre energiförbrukande riktning, de lokala och småskaliga tjänsteföretagens antal ökar. Produktionen inom den traditionella, energiintensiva industrin minskar.

Scenarierna som presenteras i VTT:s undersökning Low Carbon Finland 2050 medför betydande utmaningar med avseende på genomförandet. Det behövs mer tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete för att genomföra de bästa alternativen, både på den finländska marknaden och inom exportverksamheten.

Low Carbon Finland 2050 är VTT:s egenfinansierade strategiska forskningsprojekt, som stöder VTT:s planering av den egna långsiktiga verksamheten. I projektet har man förenat VTT:s tekniska sakkunskap inom olika kunskapsområden, om utsläppsnålt och intelligenta energisystem för framsyn och modellering av energisystem.

Slutrapporten från VTT:s forskningsprojekt Low Carbon 2050 på webben http://www.vtt.fi/inf/pdf/visions/2012/V2.pdf


Mer information

Kai Sipilä
Forskningsdirektör
+358 20 722 5440

Satu Helynen
Teknologidirektör
+358 20 722 2661

Tiina Koljonen
Ledande forskare
+358 20 722 5806

 

 

Mer information

Kai Sipilä
Forskningsdirektör
+358 20 722 5440

Satu Helynen
Teknologidirektör
+358 20 722 2661

Tiina Koljonen
Ledande forskare
+358 20 722 5806