Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT mukana uudessa eurooppalaisessa ydinvoima-alan yhteistyöjärjestössä

21.03.2012


Nugenia (NUclear GENeration II & III Association) on uusi eurooppalainen yhdistys, jonka päämääränä on turvallinen, luotettava ja kilpailukykyinen sähköntuotanto ydinvoimalla. Nugenian toiminta käynnistettiin Brysselissä 20.3.2012. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea turvallisten, luotettavien ja kilpailukykyisten toisen ja kolmannen sukupolven ydinenergiajärjestelmien tutkimus- ja kehitystyötä.

Nugeniaan kuuluu jo 50 jäsentä 17 maasta. Se liittää yhteen Euroopan suurimmat ydinvoima-alan toimijat. Sen jäseninä on teollisuuden, voimalaitosten, tutkimuslaitosten sekä turvallisuusorganisaatioiden edustajia.

Ranskalaisen ydinvoimayhtiön EDF:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Jean-Pierre West toimii Nugenian pääjohtajana.

“Tämä yhdistys on erinomainen mahdollisuus kaikille jäsenilleen kehittää teknistä ja taloudellista osaamistaan parantamalla yhteistyötä sekä koordinaatiota teollisuuden, tutkimuslaitosten ja turvallisuusorganisaatioiden välillä”, hän toteaa.

“Toinen menestystekijämme on kyky yhdistää projekteja ja osaamista, jota on kehitetty aiemmissa European Networks of Excellence -verkostoissa, joille Nugenia rakentuu.”

Vuonna 2007 Euroopan Komissio julkaisi Strategisen energiateknologiasuunnitelmansa (SET-suunnitelma), jossa se linjasi pitkäaikaisia energiantuotantoon ja jakeluun liittyviä tavoitteitaan. Tämä merkitsi ensisijaisesti huomion keskittämistä kestävään kehitykseen, tuotantovarmuuteen ja kilpailukykyyn.

Teknologia-alustat ovat tärkeässä asemassa SET-suunnitelman soveltamisessa tutkimukseen ja innovaatioihin. Nämä alustat kattavat erilaisia teknologioita ja energianlähteitä mukaan lukien ydinenergian, joka on turvallinen ja pitkään käytössä ollut vähäisten hiilidioksidipäästöjen kilpailukykyinen energiantuotantotapa.

Vuoden 2007 lopulla käynnistettiin Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP), joka toteuttaa SET-suunnitelman ydinenergiaa koskeviin tavoitteita. Se jakaantuu kolmeen osaan: nykyinen teknologia ja sen kehitys (toisen ja kolmannen sukupolven ydinvoimalat), tulevaisuuden teknologia (neljännen sukupolven ydinvoimalat, nopeat hyötöreaktorit) ja sähkön sekä lämmön yhteistuotanto.

Nugenia on kansainvälinen voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii Belgian lakien mukaisesti. Se on virallisesti perustettu 14.11.2011 toimimaan toisen ja kolmannen sukupolvien ydinenergiajärjestelmien tutkimus- ja kehitystyön apuna. Euroopan Komission tutkimus- ja innovaatioyksikön johtaja Hervé Pero tukee tätä kehitystä:

"Nugenia on enemmän kuin tervetullut, koska se tukee kolmanneksen Euroopan sähköstä tuottavien ydinvoimaloiden turvallista toimintaa ja näin parantaa Euroopan energiantuotannon varmuutta”, hän sanoo.

Uuden yhdistyksen perustajiltaan perimän tutkimus- ja kehitysportfolion koko on noin 20 miljoonaa euroa.

Nugenia tekee läheistä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa joko suoraan tai SNETP:n kautta. Nugenian tärkein päämäärä onkin voimien yhdistäminen tieteellisen ja teknisen osaamisen kehittämiseksi.

VTT:n asiakasjohtaja, professori Rauno Rintamaa toimii Nugenian varapääjohtajana.

“Nugeniaon avoin innovaatioalusta, joka käyttää uusimpia web-pohjaisia työkaluja varmistaakseen läpinäkyvyyden jäsenilleen”, Rintamaa kertoo. “Se tulee olemaan paikka, jossa esimerkiksi teollisuus määrittelee ongelman ja jäsenet määrittelevät, millaisella tutkimuksella ja kehitysprojekteilla ongelma voidaan ratkaista. Kaikille jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua.”

Nugenian toiminnot on jaettu kuuteen tekniseen alueeseen, jotta jäsenille voidaan aina tarjota paras mahdollinen osaaminen, tutkimuslaitteet ja teknologia. Tekniset alueet ovat laitosten turvallisuus ja riskien arviointi, vakavat onnettomuudet, ytimen ja reaktorin toiminta, järjestelmien, rakenteiden ja komponenttien kestävyyden arviointi, polttoaine, jätteenkäsittely ja purkaminen sekä innovatiivinen kolmannen sukupolven ydinvoimaloiden suunnittelu.

Jokainen alue kehittää ja suunnittelee oman roadmapinsa ja varmistaa samalla niiden yhteensopivuuden muiden kanssa. Nugenian keskeisiä tehtäviä on näiden roadmapien toteuttaminen. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat harmonisointi ja määräaikaistarkastukset sekä hyväksynnät.

Lisäksi Nugenia auttaa projekteja etsimään niille parhaat mahdolliset rahoituslähteet. Rahoitusta on saatavilla teollisuudelta tai muilta jäseniltä, Euroopan Komissiolta, kansallisista varoista tai jopa kansainvälisistä rahoituslähteistä.

Euroopan Komission Yhteinen tutkimuskeskus järjesti Nugenian julkistamistilaisuuden Management Centre Europessa Brysselissä 20.3.2012. Tilaisuuteen osallistui sata eurooppalaista päätöksentekijää. Nugenian ensimmäinen kokous järjestetään samana päivänä ennen julkistamistilaisuutta.

www.nugenia.org


Lisätietoja

Rauno Rintamaa
Asiakasjohtaja
020 722 6879

Irina Aho-mantila
Erikoistutkija
020 722 6856

 

 

Lisätietoja

Rauno Rintamaa
Asiakasjohtaja
020 722 6879

Irina Aho-mantila
Erikoistutkija
020 722 6856