VTT Uutta | Uutiset 2003

27.2. VTT selvitti alueellisia vaikutuksiaan


Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 27. helmikuuta 2003, kello 10.00

Teknologiaosaamisen nivoutuminen osaksi paikallista yritystoimintaa lisää kilpailukykyä. VTT:n yksikön maantieteellinen läheisyys on merkittävä peruste yhteistyölle.

Taloustutkimus Oy suoritti VTT:n toimeksiannosta laajan kyselyn, jolla selvitettiin VTT:n alueellista roolia ja vaikuttavuutta. Tulokset analysoitiin VTT:llä, ja ne kertovat, että VTT:n asema alueellisena yhteistyökumppanina perustuu asiantuntemukseen, korkeatasoiseksi miellettyihin tutkimus- ja tuotekehityspalveluihin, luotettavuuteen ja puolueettomuuteen. Myös VTT:n toimipisteen maantieteellinen läheisyys on tärkeä yhteistyön peruste. Selvityksessä todettiin, että VTT:llä on vahvat kontaktit alueilla toimiviin suuryrityksiin. Osa alueellisen vaikuttavuuden kehittämistä koskevista haasteista on yleisiä ja sellaisia, että ne vaativat VTT:n lisäksi toimenpiteitä myös rahoittajilta ja viranomaisilta.

Kyselyllä selvitettiin noin 450, eri puolella Suomea olevien yrityksien ja sidosryhmien, mielipiteitä ja näkemyksiä. Lisäksi VTT:n edustajat haastattelivat noin 30 muuta henkilöä.

VTT laati aluestrategian vuoden 2000 lopulla tavoitteena oman alueellisen toiminnan tehostaminen ja vahvistaminen. VTT:n aluestrategian tavoitteeksi asetettiin aktiivinen toimiminen ja osallistuminen alueellisiin ja paikallisiin teknologian kehittämishankkeisiin. Selvitys antaa arvokasta palautetta siitä, miten näissä tavoitteissa on edistytty.

VTT:n toimipisteiden perustaminen maan eri osiin on tavoitteidensa mukaan edistänyt VTT:n osaamisen ja palvelujen välittymistä alueille. Tämä on vahvistanut yhteyksien luomista paikalliseen teollisuuteen ja sidosryhmiin.

VTT:n suurimmat alueelliset toimipisteet ovat Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä. VTT on lisännyt alueellista läsnäoloaan uusilla aloitteilla viime vuosina. Esimerkkeinä ovat mm. tutkimusryhmien käynnistäminen Turussa, Vaasassa ja Raahessa sekä jo aiemmin Lappeenrannassa ja Outokummussa. Tutkimusryhmät ja niiden toiminnot ovat kiinteästi mukana paikallisessa innovaatioympäristössä.

Menestyksen takana on toimipisteiden kiinnittyminen paikalliseen toimintaympäristöön. Tuloksellisuus perustuu alueen vahvuuksien ja VTT:n osaamispohjan yhteensovittamiseen siten, että ne tukevat toisiaan.

Niillä alueilla, joissa VTT:n läsnäolo tällä hetkellä on vähäistä, tarvitaan selvityksen mukaan lisätoimenpiteitä.

Selvityksen tekijä, tutkija Juha Oksanen ehdottaa, että VTT:n näkyvyyttä, markkinointia ja läsnäoloa olisi lisättävä. Erityisesti tämä koskee alueita, joissa ei ole edellytyksiä VTT:n varsinaisen toimipisteen avaamiseen, mutta joissa on tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen kysyntää.

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa esimerkiksi projektipohjalta on avainasemassa. Mm. Varkaudessa on kehitetty palvelukonsepti, jossa lähtökohtana ovat lähinnä alueen elinkeinoelämän VTT:ltä tilaamat toimeksiannot sekä paikallisten yhteistyökumppanien välittävä rooli teollisuuden ja VTT:n välillä. Toimintamalli on koettu hyväksi.

Selvityksessä todettiin että VTT:llä on toimivat kontaktit alueilla toimiviin suuryrityksiin ja yliopistoihin, mutta yhteydet pk-yrityksiin ovat vähäisemmät. Alueellisen vaikuttavuuden kehittämiseksi esitetään toimenpiteitä VTT:n lisäksi myös rahoittajilta ja viranomaisilta. Esimerkiksi EU:n rakennerahasto-ohjelmissa tutkimus- ja kehittämis- sekä innovaatiotoiminta nähdään tärkeäksi keinoksi vähentää alueiden välisiä kehityseroja. Ohjelmien kansalliset rahoitusehdot ja muut ohjeet vaikeuttavat kuitenkin merkittävästi esimerkiksi VTT:n osallistumista rakennerahastoista rahoitettuihin hankkeisiin.

Varsinkin pk-teollisuus katsoo, että VTT:llä on keskeinen rooli testaus- ja mittauspalvelujen tuottajana. Teknologiaklinikat nähdään tärkeänä välineenä uuden teknologian ja osaamisen siirtämiseksi lähinnä pk-sektorin tarpeisiin.
   
Lisätietoja

VTT
Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori
Puh. 020 722 4100
Sähköposti erkki.leppavuori@vtt.fi

VTT Teknologian tutkimus
Tutkija Juha Oksanen
Puh. 020 722 4184
Sähköposti juha.oksanen@vtt.fi

VTT:n aluestrategian periaatteet (pdf)

Esimerkkejä alueellisesta vaikuttavuudesta (pdf)


Uutta | Uutiset 2003

VTT