VTT Uutta | Uutiset 2003

10.3. VTT:n selvityksen mukaan
Suomalaisnuoret muita pohjoismaalaisia innokkaampia hankkimaan ajokortin


Suomalaisnuoret ovat selvästi kiinnostuneempia hankkimaan ajokortin kuin muut pohjoismaalaiset nuoret. VTT:n selvityksen mukaan suomalaisten nuorten aikomus hankkia ajokortti ei muutu lähivuosina, kun taas Ruotsissa ja Norjassa nuorten hankkimien ajokorttien määrä on viime vuosina merkittävästi vähentynyt.

VTT:n tutkimuksen perusteella Suomessa alle 26-vuotiaiden ajokortin hankkineiden osuus on pysynyt miltei muuttumattomana. Naisista 86 % ja miehistä 93 % hankkii edelleen ajokortin alle 26-vuotiaana. Naiset hankkivat miehiä useammin ajokortin 18 ikävuoden jälkeen. Pääkaupunkiseudulla nuorten ajokortin hankkiminen on kuitenkin selvästi alhaisempaa kuin koko maassa keskimäärin.

Suomessa vain hyvin pieni osa nuorista ei aio hankkia ajokorttia lainkaan. Valtaosalla suomalaisnuorista vaikuttaa olevan erittäin myönteinen kuva yksityisautoilusta. Eniten suomalaisnuorten halukkuuteen hankkia ajokortti vaikuttavat autoiluun kohdistuvat positiiviset arvot ja asenteet. Ruotsissa nuorten asenteet autoilua kohtaan ovat selvästi muuttumassa: erityisesti suuremmissa kaupungeissa, joissa joukkoliikenne toimii hyvin, innostus ajokortin hankkimiseen on vähentynyt ja kriittisyys autoilua kohtaan lisääntynyt.

Ruotsissa ajokorttien hankinta nuorten keskuudessa alkoi vähentyä voimakkaasti 1990-luvulle tultaessa.
18-vuotiaista ruotsalaisnuorista vain alle 30 % hankki ajokortin. Vuonna 2001 18-24-vuotiaista ajokortin omisti enää 57 %, kun Suomessa vastaava luku oli 82 %. Norjassa samanlainen kehitys alkoi joitakin vuosia myöhemmin kuin Ruotsissa. Vuonna 2000 norjalaisista 18-24-vuotiaista enää 71 % hankki ajokortin, kun vuosikymmenen alussa osuus oli vielä 80 %.

Haastattelututkimuksen mukaan 16-17-vuotiaista suomalaisnuorista 92 % aikoo hankkia auton kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin heti, kun ikä sallii, ja 6 % seuraavan viiden vuoden aikana. Yleisimmät syyt olla hankkimatta ajokorttia 18-vuotiaana olivat kortin kalleus ja se, ettei nuorella olisi autoa käytössään. Auton käyttömahdollisuus, vanhempien myötävaikutus sekä autoiluun kohdistuvat arvostukset ja asenteet olivat voimakkaimpia selittäviä tekijöitä ennustettaessa nuoren aikomusta hankkia ajokortti 18-vuotiaana. Arvoista ja asenteista merkitsevimmiksi nousivat ajamisen hauskuus ja ajokortin saamisen myötä koettu arvostus ja aikuisuus.

Ajokortittomista nuorista 64 % aikoi hankkia kortin seuraavan viiden vuoden aikana. Vain 4 % vastaajista ei omistanut ajokorttia eikä myöskään aikonut sitä hankkia tulevaisuudessa. Tässä ikäryhmässä tyypilliset syyt olla hankkimatta ajokorttia olivat kortin kalleus, hyvät mahdollisuudet liikkua julkisilla kulkuneuvoilla sekä autottomuus.

VTT selvitti Suomessa vuosina 1979-2001 hankittujen ajokorttien määrää nuorten keskuudessa sekä nuorten halukkuutta ja aikomusta hankkia ajokortti. Suomalaisnuoria koskeva tutkimus tehtiin Ajoneuvohallintokeskuksen tilauksesta Ajoneuvohallintokeskuksen ajokorttirekisterin, Tilastokeskuksen väestötietojen ja puhelinhaastattelujen perusteella.

Lisätietoja:
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tutkija Ari Sirkiä
Puh.020 722 4549
ari.sirkia@vtt.fi

Uutta | Uutiset 2003

VTT