VTT Uutta | Uutiset 2003

12.6. Uutta liiketoimintaa teknologioita yhdistämällä


VTT auttaa yrityksiä verkostoitumaan

VTT auttaa yrityksiä luomaan uutta liiketoimintaa teknologioita ja osaamista yhdistämällä. Kun teknologia kytketään entistä tiiviimmin yritysten liiketoimintaan, yritykset voivat kasvaa nopeammin ja verkostona vallata aivan uusia kansainvälisiäkin markkinoita. Erilaisten osaajien yhteistyön kautta yritysten kyky reagoida nopeasti asiakkaiden vaatimuksiin ja muuttuneisiin tarpeisiin helpottuu, kun kukin yritys voi keskittyä ydinosaamiseensa.

Ryhmäpäällikkö Raimo Hyötyläinen

VTT toimii merkittävissä teknologian ja liiketoiminnan tutkimus- ja kehityshankkeissa, joissa keskeistä on yritysverkostoihin kohdistuva tutkimus- ja kehitystyö. Tähän mennessä VTT on tehnyt yli 30 yritysverkostotutkimusta, joissa on ollut mukana 400 yritystä. Erityisenä kohteena on ollut pk-sektori.

Hankkeissa on luotu menettelyjä ja toimintamalleja, joilla yritykset ovat yritysverkostojen kautta päässeet toiminnassaan aivan toiselle tasolle. VTT on kehittänyt yritysten liiketoimintamalleja ja johtamisjärjestelmiä sekä tehnyt teknologia- ja verkostostrategioita. Kun yritysten toiminta on tehostunut, on syntynyt myös uutta liiketoimintaa. Yritykset ovat saaneet malleja, menetelmiä ja ratkaisuja, joiden avulla ne ovat kyenneet uudistumaan ja parantamaan kilpailuasemaansa ja valtaamaan uusia markkinoita.

Laboratoriona suomalaiset yritykset ja yritysverkostot

Tuotantotalouden ja liiketoiminnan tutkimus- ja kehitystoiminnan laboratorioina ovat suomalaiset yritykset ja yritysverkostot. VTT tekee tutkimus- ja kehitystyötä kiinteässä yhteydessä yritysten henkilöstön kanssa. Tutkijat ovat mukana jäsentämässä kehitysprosessia sekä luomassa uusia ratkaisuja ja menetelmiä yritysten tarpeisiin. Yritysverkostoissa tutkimus- ja kehitystyö suuntautuu koko verkostotason kehitystoimiin, mutta niissä muodostuu myös yritysten kahdenvälisiä kehitystoimia. Lisäksi kukin mukana oleva yritys tekee omaa kehitystyötä. Tutkijat varmistavat, että syntyvät ratkaisut ja menetelmät tulevat organisaatioissa täysimittaisesti käyttöön.

Verkostojen kautta nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen

Verkostoituminen on väline luoda moniteknologisia osaamisyhdistelmiä. Tämä mahdollistaa yritykselle nopean tien kasvaa sekä avata verkostona uusia markkinoita ja luoda uutta liiketoimintaa. Erilaisten osaajien yhteistyön kautta yritysten kyky reagoida nopeasti asiakkaiden vaatimuksiin ja muuttuneisiin tarpeisiin helpottuu. Verkostona yritykset kykevät ottamaan suurempia vastuita asiakkaiden tuotteista ja palveluista, esim. tuotekehityksestä ja after sale -palveluista. Moniteknologinen perusta ja verkostoyhteistyö avaavat yrityksille mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan ja jopa omien tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseen.

Järjestelmätoimittajuudesta suomalaisen teollisuuden selkäranka

Järjestelmätoimittajuus on avainasemassa suomalaisen teollisuuden toiminnassa ja kehittämisessä. Veturiyritykset, jotka toimivat päähankkijoina, operoivat maailmanlaajuisilla markkinoilla. Ne myyvät ja ostavat tuotteita ja palveluja kaikkialla maailmassa toimien useissa maissa. Suomalaisen teollisuuden selkärankana ovat järjestelmätoimittajat, jotka kykenevät palvelemaan isojen yritysten kasvavia tarpeita ja kehittymään asiakkaiden tarpeiden mukana. Järjestelmätoimittajalta edellytetään kykyä kasvaa roolissaan ja ottaa lisääntyvää vastuuta monella tuotteen kehittämiseen, valmistamiseen ja logistiikkaan liittyvällä osa-alueella. Järjestelmätoimittajaksi kehittyminen onnistuu nopeimmin niin, että yritys luo oman yritysverkostonsa ja yhteistyömallinsa. Verkoston avulla järjestelmätoimittaja voi ottaa nopeasti laajentuneita vastuita ja tarjota uusia palvelukonsepteja asiakkaille. Järjestelmätoimittajista ja niiden verkostoista voi muodostua merkittäviä teknologia- ja osaamiskeskittymiä, jotka voivat tarjota osaamistaan ja palvelujaan myös kansainvälisille päämiesyrityksille.

Lisätietoja

VTT Tuotteet ja tuotanto
Ryhmäpäällikkö Raimo Hyötyläinen
Puh. 020 722 6413, 040 558 5625
raimo.hyotylainen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT