VTT Uutta | Uutiset 2003

24.9. Rakentamisessa varauduttava jo nyt tulevaan ilmastonmuutokseen


VTT on selvittänyt, miten ilmastonmuutoksen vaikutukset tulisi ottaa huomioon rakennetun ympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa Suomen olosuhteissa. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Ilmastotutkijoiden mukaan on todennäköistä, että keskilämpötila nousee Suomessa neljä astetta lähimmän sadan vuoden aikana. Rakennukset suunnitellaan 50-100 vuoden käyttöikää varten. Siten tuleva ilmastonmuutos olisi jo nyt otettava huomioon suunnittelussa ja rakenteiden käyttöikään liittyvissä tarkasteluissa. Myös olemassa olevan rakennuskannan säilymisestä tulevissa ilmasto-olosuhteissa olisi huolehdittava. Kun ilmastonmuutoksen varaudutaan etukäteen, voidaan sen kielteisiä vaikutuksia pienentää ja myönteisiä vaikutuksia hyödyntää.

Kuva: Merja Tulokas

Routaolosuhteet helpottuvat

Vuoden keskilämpötilan nousu + 4o C pienentää talven pakkasmääriä siten, että keskimääräinen talvi vastaisi nykyisin noin kerran 5 tai 10 vuodessa toistuvaa leutoa talvea. Roudan syvyys pienenee tie- ja katurakenteissa 0,5-1,0 metriä. Etelärannikolla useammin kuin joka toinen vuosi ei olisi käytännössä ollenkaan routaa. Myös rakennuksissa routaeristystarve vähenee.

Tulvat aiheuttavat ongelmia

Rankkasateiden lisääntyminen aiheuttaa tulvia kohteissa, joissa niitä ei tällä hetkellä esiinny. Pohjarakenteita, kiinteistöjen kellaritiloja ja tierakenteiden alikulkukäytäviä suunniteltaessa tämä tulisi ottaa huomioon. Jos tulva leviää alueella, jossa on ympäristölle vaarallisia aineita, nämä voivat levitä ympäristöön.

Talvisateiden lisääntyessä ja maanpinnan ollessa jäässä pintavirtaukset lisääntyvät, jolloin sadevesiviemärien kuormitus kasvaa. Myös rankkasateilla sadevesiviemäriverkosto ylikuormittuu, tontilta huuhtoutuvien vesien pääsy verkostoon estyy sekä kellarien ja tonttien tulvehtimisriski kasvaa merkittävästi. Taajamatulvien esiintymistodennäköisyys kasvaa. Tulvimisen aiheuttamien riskien torjumiseksi sadevesiviemäröinnin uusimis- ja saneeraustarve lisääntyy.

Muutoksia pohjaveden korkeudessa, ongelmia putkistoille ja perustuksille

Kuivuuden lisääntyminen kesällä yhdessä puiden aiheuttaman maaperän kuivumisen kanssa voi saada aikaan pohjavedenpinnan alentumista. Siitä voi edelleen aiheutua savimaapohjilla painumisen seurauksena putkirikkoja. Tulevaisuudessa on syytä varautua painumaeroihin putkijohtoja asennettaessa. Kesien ollessa kuivia ja lämpimiä talousveden kulutus kasvaa. Tästä on seurauksena haja-asutusalueiden vedensaannin paikoittainen vaikeutuminen, putkistojen syöpymisen lisääntyminen ja käyttöiän lyheneminen sekä veden varastointitarpeen kasvu.

Ulkoverhousten rasitukset kasvavat

Sateiden ja tuulisuuden lisääntyminen kasvattaa rakennusten ulkopintojen kosteuskuormaa. Ulkoverhousten käyttöikä lyhenee ja huollon tarve lisääntyy.

Pakkaskausien lyhetessä muiden seinärakenteiden kuin ulkoverhouksen olosuhteet paranevat. Yleensä ulkoseinärakenteiden kosteus lisääntyy pakkaskausina. Kuivuminen tehostuu merkittävästi, kun lämpötila kohoaa nollan yläpuolelle. Eristeet ja tuulensuojalevyt pysyvät nykyistä kuivempina ja homehtumisriski vähenee.

Rakennustyömaille uusia vaatimuksia

Talvien lämpeneminen helpottaa betonointia ja perustustöitä. Vetenä tulevien sateiden lisääntyessä talvisaikaan rakenteiden kuivattamisesta aiheutuu lisäkustannuksia ja rakenteiden vaurioitumisriski kasvaa. Tuulisuuden ja erityisesti myrskyjen lisääntyminen voi aiheuttaa hankaluuksia varsinkin rannikkoalueilla ja avarilla paikoilla rakennettaessa. Toistuvat sulamis- ja jäätymisvaihtelut lisäävät kunnossapidon tarvetta myös rakennustyömailla sekä aiheuttavat rakennusmateriaalien säilytykselle lisävaatimuksia.

Täydennyksiä kaavoitussäännöksiin

Muutoksiin voidaan varautua tekemällä täydennyksiä säännöksiin, kuten maankäyttö- ja rakennuslakiin ja -asetukseen sekä kuntien rakennusjärjestyksiin, ja antamalla suunnittelusuosituksia ja rajoituksia eri kaavatasoilla. Täydennykset voivat koskea esimerkiksi tulvariskialueiden määrittelyä, rakentamisrajoituksia riskialueille, pienilmaston, maaston ja maaperän huomioon ottamista, sade- ja pintavesien johtamista sekä rantarakentamista.

Nykyiset säännökset mahdollistavat sinänsä ilmastonmuutoksen huomioonottamisen kaavoituksessa, täydennykset säännöksiin voivat kuitenkin olla hyödyllisiä jatkossa.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön -seminaarimateriaali


Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Erikoistutkija Tiina Ala-Outinen
Puh. 020 722 6688, 050 308 9275
tiina.ala-outinen@vtt.fi

 


Uutta | Uutiset 2003

VTT