VTT Uutta | Uutiset 2003

30.9. VTT kehitti ajonopeutta tarkkailevan järjestelmän ammattiliikenteeseen


Turvallisuus lisääntyi, nopeudet laskivat

VTT selvitti, mitä vaikutuksia ajonopeuksia tarkkailevalla nopeudensäätelyjärjestelmällä on suomalaiskuljettajien ajokäyttäytymiseen. Selkeimmin VTT:n kehittämän järjestelmän vaikutukset näkyivät takseissa niiden keskinopeuden alenemisena.

VTT on kehittänyt maantiekuljetusten laadun varmistukseen järjestelmän ja selvittänyt sen vaikutuksia kuljettajien ajokäyttäytymiseen. Kokeessa autoihin asennettiin järjestelmä, joka tarkkaili ajonopeuksia eri nopeusrajoitusalueilla. Mukana olleille yrityksille lähetettiin säännöllisin väliajoin tietoja kuljetuksissa käytetyistä ajonopeuksista. Palautteen perusteella kuljettajat ja työnjohto pystyivät yhdessä parantamaan kuljetusten turvallisuutta.

Kuva: Timo Unhola

Useissa maissa kehitetään älykkäitä nopeudensäätelyjärjestelmiä, jotka välittävät autoihin ajantasaista tietoa voimassa olevista nopeusrajoituksista ja olosuhteista. Kuljettajaa voidaan myös opastaa oikeaan nopeuskäyttäytymiseen ja jopa estää ylinopeudella tai olosuhteisiin nähden liian suurella nopeudella ajaminen. Järjestelmien vaikutus liikenneturvallisuuteen riippuu viime kädessä siitä, kuinka kuljettajat muuttavat ajokäyttäytymistään.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt motivointi noudattaa rajoituksia, mikä perustuu ajonopeuksien tarkkailuun ja käytetyistä ajonopeuksista annettavaan palautteeseen. Tällaisen järjestelmän hyväksyttävyys näyttäisi VTT:ssä tehdyn selvityksen mukaan olevan muita nopeudensäätelyjärjestelmiä parempi. Yrityksissä voidaan esimerkiksi käyttää palkkiojärjestelmiä, jotka suosivat nopeusrajoituksia noudattavia kuljettajia. Järjestelmän avulla kuljetukset voidaan myös suunnitella siten, ettei nopeusrajoituksia tarvitse ylittää.

VTT tutki ajonopeuksien tarkkailuun perustuvan järjestelmän vaikutuksia kuljettajien ajokäyttäytymiseen sekä käyttäjien mielipiteitä järjestelmästä. Kenttäkokeessa järjestelmän vaikuttavuus tuli selkeästi esille taksien kohdalla. Taksinkuljettajien keskinopeudet olivat 80 km/h ja 100 km/h nopeusrajoitusalueilla tavallisten henkilö- ja pakettiautojen kuljettajien nopeuksia suurempia. Kuljettajapalaverissa saadun palautteen jälkeen taksinkuljettajien keskinopeudet kuitenkin laskivat.

Selvitys oli osa tutkimusta, jossa kartoitettiin ns. älykkäiden nopeudensäätelyjärjestelmien nykytilaa, erilaisia sovelluksia ja niiden tulevaisuuden näkymiä. Tutkimuksessa tutustuttiin Ruotsissa, Tanskassa, Englannissa ja Alankomaissa tehtyihin vastaaviin kokeiluihin, joiden perusteella älykkäillä nopeudensäätelyjärjestelmillä voidaan parantaa liikenneturvallisuutta huomattavasti.

Rekisteröivän ajonopeudensäätelyjärjestelmän muita sovelluskohteita ovat esimerkiksi työsuhdeautojen käytön seuranta, toistuvasti nopeusrikkomuksista kiinni jääneiden seuranta sekä nuorten kuljettajien ohjaaminen turvalliseen ajokäyttäytymiseen.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, Ajoneuvohallintokeskuksen ja Tiehallinnon kanssa.

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tutkija Juha Tapio
Puh. 020 722 6258, 040 720 1407
juha.tapio@vtt.fi

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Erikoistutkija Harri Peltola
Puh. 020 722 6200, 040 506 9064
harri.peltola@vtt.fi

Autopalvelu Kovanen Oy
Hannu Kovanen
Puh. 0400 500 700


Uutta | Uutiset 2003

VTT