VTT Uutta | Uutiset 2003

21.10. VTT selvitti talvimuurauksen onnistumisen edellytykset


Laadukas ja tehokas muuraustyö onnistuu myös talvella, mutta se edellyttää VTT:n mukaan huolellista tehtäväsuunnittelua ja hyvää työskentelyolosuhteiden hallintaa. VTT selvitti kerrostalojen muurauksen ja rappauksen toteutettavuutta talviolosuhteissa, jotta töiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviltä ongelmilta voidaan välttyä.

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden hyvä lopputulos asettaa monia vaatimuksia työn tekemisen olosuhteille. Rakennuttajat ja rakentajat saattavat pitää talveen ajoittuvia muuraustöitä riskialttiina ja häiriöherkkinä mm. sääolosuhteiden ja aikataulun osalta. Toteutusajankohtaa ja materiaaleja suunniteltaessa myös laaturiskit ovat toteuttajien kriittisen tarkastelun alla.

Muuraustöiden toteutus talvella on mahdollista hoitaa laadukkaasti ja tehokkaasti. VTT:n tutkimuksen perusteella talvimuuraustöille on olemassa hyvät toteutusedellytykset ja olosuhteiden hallintaan liittyvää kalustoa on yleisesti hyvin saatavilla. Hyvän toteutuksen edellytyksenä on työn suunnitelmallisuus ja vallitsevien olosuhteiden ennakoiminen sekä varautuminen niiden vaatimiin järjestelyihin.

Suositeltavaa on selvittää työskentelyajankohdan odotettavissa olevat sääolosuhteet sekä suunnitella ja hallita työskentelyolosuhteita kokonaisuutena. Kun materiaalien ja työkohteen suojaukset ja lämmitys hoidetaan tasapainoisesti koko työprosessin osalta, työtä voidaan tehdä laadukkaasti myös pakkasessa.

Paremman suunnittelun ja toteutuksen edellytyksenä on jatkuva yhteistyö tilaajan ja erikoisurakoitsijoiden välillä. Kun hankkeen toteutuksesta vastaavilla on yhteinen käsitys siitä, missä lämpötilassa työtä voidaan ääriolosuhteissa tehdä sekä minkälaisia kustannuksia syntyy eri olosuhteissa työskenneltäessä, työnsuunnittelu on alusta lähtien realistisella pohjalla. Myös kaluston ja materiaalien hankinta kannattaa hoitaa pää- ja erikoisurakoitsijan yhteistyönä.

Talvimuuraus on eräs keino vähentää rakentamisen kausivaihteluja. Kausi- ja suhdannevaihtelujen vähentäminen on tavoitteena mm. vuoden alussa hyväksytyssä Rakennuspoliittisessa ohjelmassa.

Oikeiksi arvioituja menetelmiä kokeiltiin julkisivumuuraustöiden osalta pilottikohteena olleella työmaalla Helsingissä talvikaudella 2002-2003.

Hanke on osa Tekesin Terve Talo -teknologiaohjelmaa. VTT:n toimeksiantajina projektissa olivat Optiroc Oy Ab sekä Wienerberger Oy.

Lisätietoja:

Virpi Ekholm, tutkija
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Puh. 020 722 3414, 040 543 8759
virpi.ekholm@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT