VTT Uutta | Uutiset 2004

11.2. VTT:ltä käsikirja tutkimusorganisaatioiden tulosten arviointiin


Tarve arvioida ja raportoida julkisten tutkimuslaitosten sosioekonomisista vaikutuksista kasvaa. Tietoa halutaan saada paitsi taloudellisista vaikutuksista myös t&k:n vaikutuksista yhteiskunnan hyvinvointiin. VTT on julkaissut käsikirjan, jossa annetaan aineksia julkisten tutkimuslaitosten vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin. Kirjassa nostetaan esiin myös ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia sekä avataan keskustelua arviointien hyödyntämisestä ja taustalla olevista motiiveista.

Julkisten tutkimuslaitosten vaikutukset ja merkitys yhteiskunnassa herättävät yhä enemmän keskustelua länsimaissa. Vaikka vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin tarve julkisissa tutkimusorganisaatioissa on ilmeinen, on keskustelu siitä, mitä arvioidaan ja miten arvioidaan, vasta käynnistymässä. Samalla tunnustetaan se, että työkalut ja menetelmät tähän ovat puutteellisia tai niitä ei juuri ole tarjolla.

VTT:n mukaan vaikutusten arviointia voi siihen liittyvistä monista haasteista huolimatta toteuttaa ja kehittää. VTT:n julkaisemaan käsikirjaan on koottu käytäntöjä ja kokemuksia julkisten tutkimuslaitosten vaikutusten arvioinnista. Huomiota on kiinnitetty erityisesti toiminnan arviointiin liittyviin haasteisiin, mahdollisuuksiin ja ongelmakohtiin.

Kirjassa mm. esitetään vaikutus- ja vaikuttavuusarvioinnin malli. T&k-toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään samoja peruskäsitteitä kuin arvioinneissa yleensäkin. Peruskäsitteitä ovat tulos (output), tuotos (outcome), vaikutus (impact) ja vaikuttavuus (effectiveness). Raja-aidat näiden käsitteiden ja niiden sisältöjen välillä eivät ole ehdottomia vaan enemminkin liukuvia. Käsitteitä tosin käytetään usein epäjohdonmukaisesti ja jopa virheellisesti. Esimerkiksi vaikutus- ja vaikuttavuus -käsitteet samaistetaan yleensä toisiinsa.

Vaikutusarvioinnit nähdään yhä selkeämmin organisaatioiden kehittämisen ja sisäisen oppimisen välineinä. Tämä edellyttää kuitenkin perehtymistä arviointeihin ja niiden lähtökohtiin. Tarvitaan arviointivälineitä, joiden avulla vaikutuksia sekä niitä edistäviä ja estäviä tekijöitä voidaan laaja-alaisesti ja syvällisesti arvioida. Myös tarve vertailla organisaatioiden vaikutusarviointien tuloksia merkittävimpiin kilpailijoihin ja yhteistyökumppaneihin kasvaa. Tarvitaan tietoa, joka on vertailukelpoista ja luotettavaa, mutta joka nojaa organisaation omiin perustehtäviin ja niistä nouseviin vaikutuksiin.

Käsikirjasta hyötyvät pääasiassa ministeriöt sekä tutkimus- ja muut julkisen alan organisaatiot, mutta sitä voi soveltaa myös yritysmaailmassa sekä kolmannen sektorin toimikentällä.

Lisätietoja:

VTT Teknologian tutkimus
Soile Kuitunen, kehityspäällikkö
Puh. 020 722 4185, 040 525 8942
soile.kuitunen@vtt.fi

Kirsi Hyytinen, tutkija
Puh. 020 722 4274, 040 581 8495
kirsi.hyytinen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT