VTT Uutta | Uutiset 2004

27.2. T&K-investointien ja valtion perusrahoituksen aleneminen näkyi VTT:n tuloksessa


Kannattavuus parani edellisvuodesta, tulos niukasti alijäämäinen

Yleisen talouskehityksen epävarmuus ja matalasuhdanteen jatkuminen pitivät VTT:n tutkimus- ja kehityspalvelujen kysynnän alhaisena vuonna 2003. Asiakkaiden pitkäjänteisten T&K-hankkeiden käynnistäminen oli varovaista. Loppuvuonna asiakkaiden teknologiakysyntä parani, kuitenkin maltillisesti.

VTT:n rahoitustilanne oli vuoden 2003 alussa poikkeuksellisen kireä. Valtiolta tuleva VTT:n perusrahoitus supistui merkittävästi. Taloudellisen liikkumavaran vähäisyys yhdessä palvelujen kysynnän epävarmuuden kanssa edellyttikin voimakkaita toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi.

Liikevaihto

Liikevaihto oli toimintavuonna 213,2 M€ , 2 % alempi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon supistuminen johtui perusrahoitteisen toiminnan vähentymisestä. Ulkopuoliset tuotot olivat edellisen vuoden tasoa 150,1 M€. Perusrahoitus supistui 7 % 63,4 M€:oon.

Kustannukset

Toiminnan kulut olivat 202,1 M€, 4 % edellistä vuotta alhaisemmat. Kulujen pieneneminen johtui toiminnan volyymin supistumisesta sekä kireän rahoitustilanteen edellyttämistä sopeutustoimenpiteistä ja kustannusten leikkauksista.

Henkilöstökulut alenivat 2 % 125,9 M€:oon. Väheneminen johtui henkilöstömäärän supistumisesta.

Kannattavuus

Toiminnan kannattavuus parani edellisvuodesta. Tähän päästiin erityisesti Tuotteet ja tuotanto-, Prosessit- sekä Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimusyksiköiden parannettua selvästi kannattavuuttaan. Muut tutkimusyksiköt tekivät alijäämäisen tuloksen.

VTT:n toiminnallinen tulos oli 2,9 M€ alijäämäinen (v.2002 -5,7 M€).

Vuoden 2004 näkymät

Talouden yleisen epävarmuuden asteittainen väistyminen ja teollisuuden ennakoima suhdanteiden hienoinen nousu luovat edellytyksiä palvelujen kysynnän paranemiselle. Tästä oli joitakin merkkejä jo vuoden 2003 lopulla. VTT:n tavoitteena on ulkopuolisten tuottojen reaalinen kasvu.
Valtion talousarviosta saatu perusrahoitus kasvaa 6 %.

Kannattavuus paranee viime vuonna tehtyjen järjestelyjen ja kustannusten alentamisten johdosta. Tavoitteena on positiivinen tulos kaikissa tulosyksiköissä. Rahoituksen riittävyyteen VTT joutuu kuitenkin edelleen kiinnittämään erityistä huomiota.


Erkki KM Leppävuori
Pääjohtaja

Svensk resumé

Minskade F&U investeringar och statens basfinansiering synlig i VTT's resultat

Lönsamheten förbättrades från föregående året, resultatet är knappt underbalanserat

VTTs omsättning var i verksamhetsåret 213,2 M€, 2 % lägre än föregående året.
Förminskning av F&U investeringar och statens basfinansiering inverkade VTTs resultat.

Osäkerheten i den allmänna ekonomiska utvecklingen och fortsätta lågkonjunktur höll efterfrågan av forskning och utveckling låg hos VTT i 2003. VTTs finansieringssituation var ovanligt spänd i början av år 2003. Därför drastiska åtgärder gjordes för att förbättra lönsamheten.

Framtida utsikter 2004

Lönsamheten förbättras på grund av fjolårets åtgärder och nedskärning av kostnaderna. Målet är ett positivt resultat i alla forskningsenheterna.


Uutta | Uutiset 2004

VTT