VTT Uutta | Uutiset 2004

7.4. VTT:n laite paljastaa ajoneuvojen pakokaasupäästöt suoraan liikenteestä

"Suursaastuttajille" tietoa autonsa moottorin huonokuntoisuudesta

VTT on kehittänyt uuden, tienvarressa ajoneuvojen pakokaasuja mittaavan laitteen. Tarkka laite paljastaa jonossa lähekkäinkin etenevien ajoneuvojen pakokaasut suoraan ajotilanteesta. Samalla laite oheisjärjestelmineen tallentaa liikenteen ”suursaastuttajien” rekisterinumerot. Näin tieto moottorin huonokuntoisuudesta voidaan välittää edelleen ajoneuvon haltijalle. Huonoimpien moottorien kunnostus parantaa merkittävästi ilmanlaatua ja pienentää ympäristöhaittoja. VTT:n kehittämä laite on ollut koekäytössä useassa Euroopan suurkaupungissa.

VTT on valmistanut kaksi mittalaitteen prototyyppiä. Niillä tehdyillä koemittauksilla Englannissa, Hollannissa, Italiassa ja Kreikassa mitattiin kadun varrella parhaimmillaan lähes 20000 ajoneuvon päästöt vuorokaudessa. Pakokaasut voitiin mitata ajoneuvoista, jotka ohittivat mittalaitteen jopa alle sekunnin välein. Mittaukset Lontoossa osoittivat esimerkiksi, että 10 prosenttia                                Kuva: Golden River Traffic Ltd.
ajoneuvoista aiheutti 90 prosenttia
myrkyllisistä häkäpäästöistä. Suomessa tieliikenteen häkäpäästöt muodostavat yli puolet kaikista häkäpäästöistä.

VTT:n erikoistutkija Markku Känsäkoski sanoo, että tämä VTT:n ja EU:n rahoituksella kehitetty uusi pakokaasujen etämittalaite on tarkempi ja halvempi kuin markkinoilla nykyisin, lähinnä USA:ssa käytössä olevat muut vastaavat laitteet. Mittaus perustuu pakokaasun aiheuttamiin, optisesti mitattaviin muutoksiin tien poikki lähetettävissä infrapunasäteissä.

VTT on hakenut mittalaitteelle kansainvälistä patenttia ja valmistelee lisenssisopimuksia mittausmenetelmän tuotteistamiseksi. Uusi mittausjärjestelmä sopii sekä bensiini- että dieselmoottorien pakokaasujen mittaamiseen. Järjestelmän ovat kehittäneet yhteistyössä VTT sekä useat eurooppalaiset yritykset ja tutkimuslaitokset. Kehitystyö sisältyy EU:n Kilpailukyinen ja kestävä kasvu -ohjelmaan. 

Liikennetalouden professori Pia Koskenoja Tampereen teknillisestä yliopistosta sanoo, että valvontaviranomaiset tarvitsevat uusia työkaluja paljon saastuttavien ajoneuvojen löytämiseksi, kunnes luotettavat pakokaasuanalysaattorit rakennetaan osaksi ajoneuvoja. Ajoneuvon omistaja myös kiinnostuu päästöistä enemmän, kun hän tietää moottorin olevan ajon aikana toistuvasti pakokaasutarkkailussa. Hyvä on myös, että erityisesti paljon ajavalla suursaastuttajalla on suuri todennäköisyys ”jäädä kiinni”. Viranomaiset voisivat myös palkita alemmilla käyttömaksuilla toistuvasti satunnaismittauksissa vähäpäästöisiksi todetut ajoneuvoyksilöt.

Lisätietoja:      www.sira.co.uk/reveal

VTT Elektroniikka                                                       
Markku Känsäkoski, erikoistutkija                   
puh. 020 722 2290, 040 545 0903                             
markku.kansakoski@vtt.fi

Tampereen teknillinen yliopisto
Pia Koskenoja, professori
puh. (03) 3115 3446
pia.koskenoja@tut.fi

 

Svensk resumé

VTT´s emissionsinstrument kan mäta fordonens avgaser direkt från trafiken

”Storförorenare” får information om motorns dåliga skick

VTT har utvecklat ett nytt mätinstrument som kan ställas vig vägkanten för att mäta avgaserna från trafiken. Apparaten kan även ta upp registernumren på de bilar som anses vara ”storförorenare”. På det här sättet kan informationen om motorns dåliga skick förmedlas vidare till fordonets ägare. Genom att reparera de dåliga motorerna förbättras luftkvalitén avsevärt och miljöskadorna blir mindre. VTT´s provapparater har testats i flera storstäder i Europa.

VTT har tillverkat två prototyper av mätinstrument. Genom provmätningar i England, Holland, Italien och Grekland kunde man mäta avgaserna på till och med 20000 fordon under ett dygn. Avgaserna kunde mätas på fordon som passerade mätinstrumentet under en sekunds mellanrum. Mätningarna i t ex London, visade att 10 procent av fordonen förorsakade 90 procent av de giftiga kolmonoxid utsläppen. I Finland är över hälften av kolmonoxid utsläppen förorsakad av trafiken.   

Ytterligare information:          www.sira.co.uk/reveal

VTT Elektronik                                                           
Markku Känsäkoski, special forskare              
tel. 020 722 2290, 040 545 0903                               
markku.kansakoski@vtt.fi

Tammerfors Tekniska Högskola
Pia Koskenoja, professori
tel. (03) 3115 3446
pia.koskenoja@tut.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT