VTT Uutta | Uutiset 2004

9.6. VTT selvitti suomalaisten osallistumista EU:n 5. puiteohjelmaan


Suomalaiset arvostavat EU:n hankerahoitusta. Osallistumiseen vaikuttavat kuitenkin entistä enemmän saavutettavat hyödyt.

VTT:n selvityksen mukaan jopa 70 prosenttia tutkimukseen osallistuneista katsoi, että hanketta ei olisi toteutettu lainkaan ilman EU-rahoitusosuutta. Pelkkä rahoituksen saaminen ei kuitenkaan ole puiteohjelmaan osallistumisen peruste, vaan entistä enemmän siihen vaikuttavat saavutettavat uudet kontaktit sekä tiedolliset ja kaupalliset hyödyt.

VTT Teknologian tutkimus selvitti suomalaisten yritysten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen osallistumista EU:n 5. puiteohjelmaan. Selvityksen mukaan suomalaiset osallistujat pitävät EU-rahoituksen merkitystä hankkeiden toteutumiselle aiempaa tärkeämpänä. EU-tutkimusrahoitus ei kuitenkaan korvaa vaan täydentää kansallista rahoitusta.

Suomalaisten osallistumista vuosien varrella eurooppalaiseen tutkimusyhteistyöhön kuvaa hyvin oppimisprosessi. Ennen Suomen EU-jäsenyyttä ja vielä sen alkutaipaleellakin suomalaiset lähtivät innokkaasti mukaan lähes hankkeeseen kuin hankkeeseen mukaan pääseminen koettiin jo sinänsä merkittäväksi.

Osallistumiskokemusten myötä suomalaiset ovat alkaneet asettaa EU-hankkeisiin menemiselle tiukempia reunaehtoja. Yhä tarkemmin suomalaiset arvioivat hankkeesta saatavia hyötyjä oman tutkimuksen tai organisaatiolle koituvan strategisen merkityksen kannalta. Hankkeisiin lähdetään mieluiten tuttujen, luotettaviksi todettujen kumppaneiden kanssa.

Suomalaisten tyytyväisyys hankkeiden onnistuneisuuteen on osallistumiskokemusten myötä kasvanut. Monikansallisiin hankkeisiin vääjäämättä liittyviä ongelmia ei pidetä hankkeesta saatuihin hyötyihin nähden suurina. Selvityksen mukaan puiteohjelmaan osallistumisen hyötyjen katsotaan ylittävän osallistumisen kustannukset.

Suomalaisosallistujat pitävät tärkeimpinä EU-tutkimusyhteistyön hyötyinä oman alansa kansainvälisen tieteellisen ja teknologisen kehityksen seuraamista sekä oman tutkimuksen ja organisaation näkyvyyden ja arvostuksen lisääntymistä kansainvälisellä tasolla.

Yrityksille on lisäksi keskeistä uusien kontaktien saaminen ja niiden kautta avautuvat uudet asiakassuhteet ja markkinat. Myös EU-hankkeista saatu tieto, taito ja ideat on voitava hyödyntää kansallisesti hankkeiden jälkeen.

Tutkimuslaitoksille ja yliopistoille puolestaan on tärkeää uuden tieteellisen tiedon tuottaminen ja julkaisut sekä rahoituksen saaminen. Tutkimus- ja opetusorganisaatiot arvostavat yritysten tavoin myös EU-hankkeissa saavutettavaa kriittistä massaa, kun kansalliset resurssit eivät yksin riitä tutkimusongelmien ratkaisemiseen.

VTT teki selvityksen Tekesin toimeksiannosta. Selvitys perustuu suomalaisille hankeosallistujille tehtyyn kyselyyn, sitä täydentäviin teemahaastatteluihin sekä asiantuntijakeskusteluihin. Aineisto kerättiin lokakuun 2003 tammikuun 2004 aikana.

Tutkimusraportti: http://www.tekes.fi/eu/fin/julkaisut/finnish_participation_in_fp5.pdf

Lisätietoja:

VTT Teknologian tutkimus
Tutkija Marjo Uotila
Puh. 020 722 4270
marjo.uotila@vtt.fi

Erikoistutkija Pirjo Kutinlahti
Puh. 020 722 4267
pirjo.kutinlahti@vtt.fi


Tekes, EU T&K sihteeristö
Asiantuntija Eeva Ahola
Puh. 010521 5742
eeva.ahola@tekes.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT