VTT Uutta | Uutiset 2004

16.6. VTT selvitti rakennusmateriaalien päästöjen vaikutuksia sisäilman laatuun


Huonosta sisäilmasta väsymystä ja hengityselinoireita

VTT on selvittänyt HYKSin Iho- ja Allergiasairaalan sekä Kuopion yliopiston kanssa rakennusmateriaalien päästöjen vaikutuksia sisäilman laatuun. Tutkimuksessa kehitettiin käytännönläheisempi menetelmä uusien materiaalien aistinvaraiseen arviointiin. Hankkeen tuloksena VTT:llä on nyt ensimmäisenä Suomessa mahdollisuus määrittää tutkittavana olevan materiaalin tekniset ja laskennalliset kemialliset päästöt ja aistinvarainen arviointi samanaikaisesti. Väsymys sekä nenä-, silmä- ja kurkkuärsytysoireet olivat yleisimpiä oireita, joita tutkimukseen osallistuneet perheet kokivat kotonaan.

VTT:n, HYKSin Iho- ja Allergiasairaalan sekä Kuopion yliopiston tekemässä tutkimuksessa selvitettiin, mitä yhteyttä rakennusten sisäilmaongelmia aiheuttavilla materiaalipäästöillä on asukkaiden sairauksiin, kuten astmaan ja allergiseen nuhaan, sekä viihtyvyyteen. Aiemmissa tutkimuksissa sisäilmassa esiintyvien yhdisteiden aiheuttamia terveyshaittoja on selvitetty vain vertaamalla ilmasta mitattuja pitoisuuksia niille altistuneiden henkilöiden raportoimiin oireisiin. Tässä tutkimuksessa tavoite asetettiin kuitenkin vielä pidemmälle: osa tutkimukseen osallistuneista oli Iho- ja Allergiasairaalan potilaina, joten kliinisen tutkimusosion yhdistäminen sisäilmatuloksiin ja kyselykaavakkeen vastauksiin antoi arvokasta lisätietoa sisäilmassa olevien yhdisteiden vaikutuksesta kotona koettuihin oireisiin.

Haju on usein ensimmäinen asia, joka kertoo materiaalien poikkeavista päästöistä sisäilmaan. Tutkimuksessa kehitettiin käytännönläheisempi menetelmä uusien materiaalien aistinvaraiseen arviointiin. Hankkeen tuloksena VTT:llä on ensimmäisenä Suomessa mahdollisuus määrittää nyt tutkittavana olevan materiaalin kemialliset päästöt ja aistinvarainen arviointi samanaikaisesti. Menetelmää voidaan käyttää suurten näytteiden, kuten työpisteiden ja huonekalujen, testaamiseen.

Eriasteiset ärsytysoireet kertovat sisäilman laadun ongelmista. Väsymys sekä nenä-, silmä- ja kurkkuärsytysoireet olivat yleisimpiä kotona koettuja oireita. Sekä kyselytutkimus että kliiniset tutkimukset osoittavat, että sisäilman terveyshaitoille erityisen alttiita eivät ole vain biologiselta ominaisuudeltaan atooppiset henkilöt.

Sisäilmatutkimuksen kannalta varsinkin keuhkojen toimintaa kartoittavien kokeiden ja ylähengitysteiden limakalvon tilaa kuvaavien tutkimusten tulokset olivat erityisen kiinnostavia. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että eräillä haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä saattaa olla ylähengitysteiden limakalvon tulehdusreaktiota lisäävä vaikutus tai ne voivat lisätä poskiontelon limakalvon turvotusta. Kliininen tutkimusosio toi myös esiin eräitä uusien materiaalien yhdisteitä, kuten TXIB, jotka saattavat hengitysilmassa esiintyessään lisätä astmaan sairastumisen riskiä. Ärsytyskynnysarvojen lisäksi kartoitettiin eri yhdisteille ja yhdisteryhmille pitoisuustasoja, joilla astmaan sairastumisriski saattaa merkittävästi lisääntyä. Eniten ärsytysoireita aiheuttivat kosteuden seurauksena syntyneet 2-etyyliheksanolipäästöt sekä uusista materiaaleista, esimerkiksi muovimatoista, haihtuva TXIB. Kuopion yliopistossa rakennusmateriaalipäästöjen ärsytysvaikutuksia tutkittiin hiirikokein, joissa eniten ärsytysoireita aiheutti formaldehydi. Tutkimuksen tulokset antavat käyttökelpoista tietoa mm. sisäilmastoluokituksen kehittämistyöhön.

Sisäilman laadun hallinta -tutkimus oli osa Suomen Ympäristöterveyden tutkimusohjelmaa. Hankkeen rahoittivat Tekes ja ympäristöministeriö.

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Erikoistutkija Kristina Saarela
Puh. 020 722 5292, 0400 512 334
kristina.saarela@vtt.fi

Verkkojulkaisu: http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2004/P540.pdf

Tekstiin liittyvät taulukot: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2004/sisailma/


Resumé på svenska:

VTT utvecklat en ny metod för utvärdering av inneluft
Dålig inneluftkvalité orsakar trötthet och ger luftvägssymptom


VTT har undersökt byggnadsmaterialemissionernas inverkan på innelufts kvalité. Undersökningen gjordes tillsammans med HUCS (Helsingfors Universitets centralsjukhus), Hud- och Allergisjukhus och Kuopio Universitet. I samband med forskningen utvecklades en praktisk metod för granskning av materialens utsläpp och påverkan. Metoden baserar sig på bedömning av resultat som man får från människans sinnesorgan. Forskningen gav även möjlighet till att få parallell information om materialens utsläpp både via teknisk mätning och utvärdering av resultat från människans sinnebaserad bedömning. De vanligaste symptomen bland familjerna som deltog i forskningen var trötthet samt näs- och halsirritationer.

Ytterligare information:

VTT Bygg och transport
Specialforskare Kristina Saarela
Tel. 020 722 5292, 0400 512 334
kristina.saarela@vtt.fi

Webpublikation: http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2004/P540.pdf

Tabeller till texten: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2004/sisailma/

 


Uutta | Uutiset 2004

VTT