VTT Uutta | Uutiset 2004

26.8. VTT kehittää toimintaansa siten, että vuonna 2015 yli 35 % henkilökunnasta voi toimia maakunnissa


Teknologiaosaamisen hajauttamisessa on huippututkimuksen laatu turvattava

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannossa 11. kesäkuuta 2004 pyydettiin selvitystä siitä, miten VTT osaltaan tukee työpaikkojen ja toimintojen alueellistamista.

VTT on suunnitelmissaan lähtenyt liikkeelle siitä, miten voidaan parhaalla tavalla yhdistää teknologia- ja innovaatiopolitiikan sekä alueellistamispolitiikan tavoitteet.

Siirtämällä t&k-toimintaa maakuntiin tulee huolehtia siitä, että VTT:n toiminnoille on olemassa taloudelliset toimintaedellytykset. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että 70 % tutkimustoiminnan rahoituksesta löytyy alueilta.

VTT:n mielestä työpaikkojen ja toiminnan hajauttamisen ohella alueellistamisessa pitää ottaa huomioon myös Suomen kyky tuottaa huippututkimusta, t&k-toiminnan kansainvälinen kilpailukyky, taloudellinen kannattavuus sekä tutkimustoiminnan verkostoituminen.Jo ennen nyt esillä olevaa alueellistamista VTT on kehittänyt toimintaansa maakunnissa usean vuoden ajan. Se on vahvistanut uuden aluestrategian 20.10.2000. VTT pyrkii aluestrategiansa mukaan ensisijaisesti projektiluonteiseen yhteistyöhön alueen yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. VTT ei siten sijoitu vakiintuneiden sijaintipaikkakuntiensa ulkopuolelle sellaisilla järjestelyillä, jotka vaatisivat merkittäviä investointeja tai tuntuvaa VTT:n budjettirahoitusta operatiiviseen toimintaan.

VTT:n strategiassa alueellistamisella selvät tavoitteet

Strategiassaan vuosille 2005 – 2010 VTT on asettanut alueellisen toiminnan vahvistamiselle seuraavat tavoitteet:

Neljän suuren osaamiskeskittymän (Espoo, Jyväskylä, Tampere, Oulu) vaikutuksia ympäristöönsä vahvistetaan entisestään.

Näiden alueiden ulkopuolella VTT lisää aktiviteettejaan alueellisten toimijoiden kanssa ja kehittää palvelujensa saatavuutta resurssiensa puitteissa.

Yhteistyötä yliopistojen kanssa vahvistetaan.

VTT:n palvelujen saatavuutta parannetaan ja yhteyksiä erityisesti pk-yrityksiin laajennetaan asiamiesverkostoa laajentamalla.

Eri teknologioihin haetaan alueellisia kumppaneita, jotka täydentävät VTT:n resursseja.

Alueellistamisen yhteydessä VTT:n henkilöstön sijoittuminen maakuntiin kasvaa

VTT pitää tärkeänä että t&k-toimintaa kehitetään alueellisesti. Alueellistamisselvityksen valmistelun yhteydessä VTT:n henkilöstön sijoittumista koskevat tavoitteet on asetettu seuraavasti:

VTT:n henkilöstön kasvuksi vuosina 2005 – 2015 on arvioitu noin 400 henkilöä, jolloin henkilöstön kokonaismääräksi muodostuisi noin 3200 henkilöä.

VTT kehittää toimintaansa siten, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevissa toimipisteissä voi vuonna 2015 toimia vähintään 35 % VTT:n henkilöstön kokonaismäärästä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella työskentelevien määrä lisääntyisi siten nykyisestä 800:sta noin 1200:aan. Lisäyksestä noin puolet eli 200 työpaikkaa olisi siirtoa pääkaupunkiseudulta ja puolet volyymin kasvua. Pääosa siirtyvistä työpaikoista vapautuu eläkkeelle siirtymisen ja siitä aiheutuvien järjestelyjen seurauksena. Vuosina 2005 - 2015 VTT:ltä jää eläkkeelle noin 400 henkilöä, pääosin Espoosta.

VTT ei pidä perusteltuna siirtää tutkimustoimintaa tai sen osia nykyisiltä paikkakunnilta muille paikkakunnille ilman toiminnallisesti perusteltuja syitä.
                           
VTT on aluestrategiassaan asettanut pitkäjänteisen tavoitteen, jossa pyritään kasvattamaan alueellisen toiminnan osuutta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että maakuntien elinkeinoelämän kilpailukykyä ja aktiivisuutta tulisi lisätä osaamispohjaa laajentamalla. Viemällä osaamista lähelle potentiaalisia ja jo olemassa olevia yrityksiä alueiden maksukyky kehittyy ja saadaan pysyviä muutoksia aikaan. Ilman maksukykyistä elinkeinoelämää ei ole edellytyksiä harjoittaa VTT-tyyppistä tutkimus- ja kehitystoimintaa, koska 70 % tutkimustoiminnan rahoituksesta tulee löytyä alueilta.

Otaniemeen ja sen lähialueille syntynyt tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän keskittymä muodostaa Suomen olosuhteissa poikkeuksellisen arvokkaan tietoklusterin. Tätä voidaan pitää maamme teknologiapolitiikalla saavutettuna hyvänä tuloksena. VTT:n mielestä tätä kokonaisuutta ei tulisi hajottaa, koska se edustaa merkittävää kansallista varallisuutta, jonka arvo on sidoksissa sen toimijarakenteeseen. Otaniemen tietoklusteria tulisi vahvistaa kaikin keinoin myös VTT:n puitteissa.

Erittäin tarpeellinen asia on myös VTT:n säädöspohjan kehittäminen sellaiseksi, että VTT voi käyttää joustavasti monipuolisia ja myös uusia keinoja toimintansa kehittämiseen ja tutkimustoiminnan edistämiseen.


VTT:n suunnitelma alueellisten toimintojen vahvistamisesta osana valtionhallinnon alueellistamisselvitystä on nähtävissä osoitteessa:

http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2004/alueellistamissuunnitelma04.doc


Lisätietoja:

Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori
Puh. 020 722 4100


Uutta | Uutiset 2004

VTT