VTT Uutta | Uutiset 2004

29.9. VTT:n toimintamalli ohjaa tunnistamaan potilaisiin ja työntekijöihin kohdistuvia vaaroja


Oulun yliopistosairaalan teho-osastot ryhtyvät tehostetusti estämään potilasvahinkojen ja työtapaturmien syntymistä


VTT:n kehittämän toimintamallin uutuus on, että sen avulla voidaan hoitoyksikössä tunnistaa kattavasti sekä potilaisiin että työntekijöihin kohdistuvia riskejä. Tällainen toimintamalli on kansainvälisesti harvinainen. Toimintamallista laadittiin käytännöllinen opas, joka helpottaa hoitoyksikön vaaratilanteiden havaitsemista ja hyvän päivittäisen hoitotyön parantamista. Oulun yliopistollinen sairaala laatii parhaillaan riskienhallintasuunnitelmaa ja osana sitä teho-osastot selvittävät turvallisuusriskejään uuden mallin mukaisesti jo tänä syksynä.

salmehasari.jpg (24813 bytes)

 

Hoitoyksiköissä sattuu silloin tällöin sekä vakavia vaaratilanteita että ”läheltä piti” -tilanteita. Näiden taustalla on yleensä useita syitä. Tapahtumiin vaikuttavat suurelta osin hoitotilanteen vähäiset resurssit, olosuhteet hoitoympäristössä sekä potilaan ja työntekijän inhimillinen toiminta. Hoiva- ja hoitoalalla yksi vaativimmista haasteista on uusien työntekijöiden yksikön toimintaan perehdyttäminen.

Korkearesoluutiokuva >>

Yleiskäyttöisen ja kattavan toimintamallin avulla voidaan selvittää hoitoyksikössä sekä potilaaseen että häntä hoitaviin henkilöihin kohdistuvia riskejä. Kuvassa Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osaston osastonhoitaja Salme Hasari. Kuva: Hannu Marjamaa

VTT:n aloitteesta ideoitu ja kehitetty uusi toimintamalli tukee kokonaisvaltaista riskienhallintaa osana hoito- ja hoivayksiköiden päivittäistä työtä käyttäen hyväksi nykyisiä riskianalyysityökaluja. Malli ohjaa kunkin yksikön analysoimaan riskejään oman toiminnan lähtökohdista ja näkökulmasta. Malli soveltuu erilaisiin hoivatyö-, terveydenhuolto- ja sairaanhoitoyksiköihin.

Uuden riskienhallintamallin avulla työntekijät tunnistavat ja ryhmittelevät nykyistä kokonaisvaltaisemmin hoitoyksikön riskit, ja siksi riskejä on helpompi käsitellä. Kehitystyöhön osallistuneet Oulun ja Kuopion yliopistollisten sairaaloiden teho-osastot arvioivat ja luokittelivat osastoillaan mallin avulla 200 - 300 erilaista riskiä. Monet riskit ovat yhteisiä sekä potilaille että työntekijöille: tartunta- ja väkivaltavaara, kiusaaminen, hoitotyön kuormittavuus, perehdyttämisen puutteellisuus, vaara teknisen laitteen toimintahäiriöstä ja inhimillinen virhe.

Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osasto alkaa syksyllä selvittää ja vähentää uuden mallin mukaan turvallisuusriskejään. Niistä kriittisimmiksi luokitellut riskit otetaan ensimmäiseksi käsittelyyn. Uusi toimintatapa tukee koko sairaanhoitopiirin riskienhallinnan kehitystyötä.

Hoitoalalla on aikaisemminkin selvitetty ja käsitelty turvallisuusriskejä. Vuonna 2003 voimaan tullut työturvallisuuslaki velvoittaa kuitenkin arvioimaan pelkästään työntekijälle aiheutuvia riskejä.

Riskienhallinnan toimintamallin kehitystyön rahoittivat VTT, Lääkelaitos ja Työsuojelurahasto.

Lisätietoja:

http://www.vtt.fi/tuo/46/projektit/turvallinen_hoitoyksikko/thy.htm

VTT Tuotteet ja tuotanto       
Jari Knuuttila, tutkija           
Puh. 020 722 3321                
jari.knuuttila@vtt.fiUutta | Uutiset 2004

VTT