VTT Uutta | Uutiset 2004

25.10. VTT:ltä uutta mittaustietoa energiantuotannon pienhiukkaspäästöistä


VTT on kehittänyt uutta tekniikkaa energiantuotannosta ja prosessiteollisuudesta aiheutuvien pienhiukkas- ja raskasmetallipäästöjen mittaamiseksi. Pienhiukkaspäästöjä on toistaiseksi tutkittu vähän, vaikka ne ovat kokonaispäästöjä suurempi terveyshaitta. VTT:n tutkimus toi myös uutta tietoa pienhiukkaspäästöistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Valitsemalla sopivat polttoaineet ja hiukkaserotuslaitteistot teollisuuden päästöjä voidaan vähentää tuntuvasti.

Energiantuotannon hiukkas- ja raskasmetallipäästöjen rajoituksia tiukennetaan jatkuvasti. Tähän asti on tutkittu pääasiassa hiukkasten ja raskasmetallien kokonaispäästöjä. Terveyshaitat liittyvät kuitenkin juuri pienhiukkasiin ja niihin sitoutuneisiin raskasmetalleihin eivätkä niinkään kokonaispäästöihin. Myös tuntemus erilaisten palamisprosessien ja polttoaineiden merkityksestä hiukkasten ominaisuuksiin ja hiukkaserotuslaitteistojen toimintaan on ollut puutteellista.

VTT selvitti energiantuotannosta aiheutuvia pienhiukkas- ja raskasmetallipäästöjä, niiden muodostumista ja ominaisuuksia sekä vähennystekniikoiden vaikutuksia. Erityisesti tutkittiin pienhiukkaspäästöjen muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden, polttoaineen, prosessin ja suodattimien, vaikutusta. Tutkimuksessa kehitettiin uusia mittaustekniikoita pienhiukkasten pitoisuuden, koon ja kemiallisen koostumuksen määrittämiseen.

VTT:n tutkimuksen mukaan pienhiukkas- ja raskasmetallipäästöihin vaikuttavat eniten käytetty polttoaine ja hiukkaserotuslaitteisto. Paljon klooria ja raskasmetalleja sisältävien polttoaineiden todettiin lisäävän pienhiukkas- ja raskasmetallipäästöjä. Valitsemalla sopivat polttoaineet ja hiukkaserotuslaitteistot suurten teollisuuslaitosten pienhiukkaspäästöjä voidaan vähentää ja kontrolloida merkittävästi.

Pienhiukkasmittauksia tehtiin kolmessa leijupetivoimalaitoksessa, joissa polttoaineena käytettiin biomassaa, kuten turvetta, jätettä ja lietettä, sekä terästehtaan sintraamolla ja kahdella mustalipeää polttavalla soodakattilalla.

Leijukerrospoltossa polttoaineen laadulla on suuri merkitys muodostuvien pienhiukkasten ja niihin sitoutuneiden raskasmetallien määrään ja kokoon. Huonolaatuiset polttoaineet yleensä lisäävät pienhiukkasten ja niihin sitoutuneiden raskasmetallien määrää. Parhaaksi hiukkasten erotuslaitteistoksi leijukerrospoltossa osoittautui letkusuodatin, jolla nämä päästöt saadaan kuriin. Tällöin vuosipäästöt määräytyvät pitkälti häiriötilanteiden aikaisista päästöistä, joihin polttoaineen laadulla on merkitystä.

Tuloksia voidaan hyödyntää leijukerros- ja soodakattiloille sekä prosessiteollisuudelle myös arvioitaessa koko Suomen pienhiukkaspäästöjä. Projekti oli osa Tekesin Fine-teknologiaohjelmaa.Julkaisu: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2004/T2258.pdf

Lisätietoja:

VTT Prosessit
Jorma Jokiniemi
Puh. 020 722 6158, 040 505 0668
jorma.jokiniemi@vtt.fi

 


Uutta | Uutiset 2004

VTT