VTT Uutta | Uutiset 2004

2.11. VTT ennustaa Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalalle myönteistä kehitystä lähivuosiksi


Pirkanmaan kasvu ja vahvat resurssit luovat rakennus- ja kiinteistöalalle runsaasti uusia työpaikkoja.

Rakentamisen kokonaismäärä kasvaa VTT:n selvityksen mukaan Pirkanmaalla vuonna 2005 kymmenen prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. Kasvu on selvästi koko maan kasvua enemmän. Erityisesti toimitilarakentaminen on nyt vilkastumassa. Rakennus- ja kiinteistöala luo Pirkanmaalle lähivuosina selvästi enemmän työpaikkoja kuin muut toimialat. Alan koulutuspaikat houkuttelevatkin yhä enemmän nuoria.


Rakennus- ja kiinteistöala luo Pirkanmaalla selvästi enemmän työpaikkoja kuin muut toimialat. Asia ilmenee Pirkanmaan TE-keskuksen ennakointihankkeen yhteydessä tehdystä kymmenestä klusterianalyysistä. Pirkanmaan nopea väestönkasvu on keskeinen rakentamisen moottori. Vastaavaa ei löydy kuin parista maakunnasta Suomessa. Valtaosassa maakuntia alan työpaikat vähenevät väestön vähenemisen myötä.

Maakunta pystyy vastaamaan poikkeuksellisen hyvin resurssien kysyntään. Alueen korkealuokkaisen opetus- ja tutkimustarjonnan ansiosta yrityksillä on mahdollisuus rekrytoida ammattitaitoista työvoimaa ja hyödyntää uusia innovaatioita. IT-huuman laskettua rakennusalan koulutuspaikat houkuttelevat yhä paremmin nuoria. Rakennusalan nuorisoasteen koulutus onkin ollut tänä vuonna aiempia vuosia suositumpaa. Myös aikuiskoulutuksen kautta on alalle hakeutunut työntekijöitä muilta toimialoilta.

Alalla on vahva osaamiskeskittymä Pirkanmaalla

Pirkanmaalla on vahvoja toimijoita sekä korkealuokkaiset opetus- ja tutkimusresurssit. Vahvan pohjan alan osaamisen kehittämiselle muodostavat kaikki koulutustasot kattava oppilaitosverkosto sekä kasvavat tutkimusresurssit VTT:ssä ja Tampereen teknillisessä yliopistossa TTY:ssä. VTT on kasvattamassa alan tutkimus- ja kehitystoimintaa juuri Tampereella. Paraikaa on haettavana mm. uusi rakennusalan toimintaprosessien kehittämiseen liittyvä tutkimusprofessuuri.

Samaa tasoa olevia kehittymisedellytyksiä ei löydy muista maakunnista Uuttamaata lukuun ottamatta. Klusteriraportin toimenpiteenä ehdotetaankin alueellisen osaamiskeskittymän perustamista eli osaamisen verkottamista palvelemaan nykyistä paremmin Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita, asiakkaita ja hyvinvointia.

Odotettua vilkkaampi rakentamisen vuosi 2004

Vuoden 2003 notkahduksen jälkeen uudisrakentaminen on vilkastunut Pirkanmaalla. Viime syksynä odotettiin vuoden 2004 rakentamiselle 3 prosentin kasvua. Toteutumassa oleva kasvu on kuitenkin selvästi suurempi, jopa 8 prosenttia. Kasvamassa ovat rakentamisen sektoreista kaikki muut paitsi julkisten palvelutilojen rakentaminen. Erityisen paljon kasvaa liikerakentaminen. Myös asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen kauppoja on tehty Pirkanmaalla vilkkaasti. Vuonna 2003 ylitettiin kauppasummissa miljardin euron raja.

Yrityksille tehty kysely tukee VTT:n suhdanneryhmän näkemystä Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan kysynnän vilkastumisesta. Myönteistä tulevaa kehitystä ennakoi erityisesti suunnittelutoimistojen tarve rekrytoida lisää työvoimaa. Alan kannalta on myönteistä kannattavuuden parantuminen. Alalla podetaan edelleen pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Toimintakapeikoiksi nostetaan edelleen myös hintakilpailu, kireät aikataulut sekä tonttipula.

Toimitilarakentaminen vilkastuu ensi vuonna

Rakentamisen kokonaismäärä kasvaa Pirkanmaalla vuonna 2005 kymmenen prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. Kasvu on selvästi koko maan kasvua (3-4 %) enemmän. VTT arvioi asuntorakentamisen kasvun taittuvan ensi vuonna, mutta muut talonrakentamisen sektorit kasvavat siinä määrin, että talonrakentamisen arvo kasvaa viidenneksellä. Hurjasta kasvusta huolimatta toimitilarakentaminen on vasta palautumassa normaalitasolle, ei ylikuumenemassa. Myös maa- ja vesirakentaminen tulee vähenemään, koska läntisen kehätien ensimmäinen vaihe valmistuu eikä uusia hankkeita ole tiedossa vastaavasti. Kehätien jatko on tärkeä sekä kasvavien liikennemäärien että työllisyyden näkökulmasta.

Pirkanmaan rakennusbarometriin vastanneiden yritysten näkemys ja VTT:n näkemys vuoden 2005 suhdannetilanteesta on yhtenevä. Suhdannetilanne on hyvä ja odotukset ensi vuodelle ovat myönteiset. Kysynnän kasvu merkitsee myös työvoimatarpeita. Vuoden 2004 barometrikyselyyn vastasi kaikkiaan 130 Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusalan yritystä tai toi-mi-paik-kaa. Vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 1,25 miljardia euroa ja niiden palveluksessa on 5 400 työntekijää.

Pirkanmaan hyvät kysyntänäkymät näkyvät niin suunnittelijoiden, rakentajien, rautakaupan kuin kiinteistöalan toimijoiden myönteisinä odotuksina. Hyvä kehitys heijastuu monin tavoin koko Pirkanmaan talouteen. Rakennustuoteteollisuus, jonka markkinat ovat myös oman maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla, kokee nykyisen suhdannetilanteen sekä tulevan kehityksen muita sektoreita heikommaksi.

Rakennus- ja kiinteistöalan asiakkaiden kannalta ensi vuosi näyttää kohtuullisen hyvältä. Tuotteita ja palveluja on tarjolla ja hintojen nousun odotetaan olevan rauhallista. Ongelmia saattaa ilmetä korjausrakentamisessa, jossa resurssit ovat tiukoilla. Hankkeet kannattaa valmistella hyvin ja ajoissa ja ajoittaa mahdollisuuksien mukaan vuoden hiljaisempiin jaksoihin. Alalle tarvitaan uutta, osaavaa palvelutarjontaa ja osaavia työntekijöitä.

Lähteet: Vahva ja vetovoimainen kiinteistö- ja rakennusala - klusterianalyysi Pirkanmaalta, Pirkanmaan TE-keskus, raportti, 6/2004.

Pirkanmaan rakennusbarometri 2004...2005, VTT, lokakuu 2004

Taulukot: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2004/img/pira.ppt


Lisätietoja:   

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tutkimuspäällikkö Pekka Pajakkala
Puh. 0400 476 249
pekka.pajakkala@vtt.fi

Erikoistutkija Terttu Vainio
Puh. 040 508 0983
terttu.vainio@vtt.fiwww.vtt.fi/rte/dms

 


Uutta | Uutiset 2004

VTT