VTT Uutta | Uutiset 2005

11.1. VTT:ltä liikennetärinälle uudet suositukset


VTT on laatinut uudet suositukset liikenteestä johtuvalle asuinrakennusten tärinälle. Tärinäluokituksen ja mittaamisen uusilla ohjeilla pyritään siihen, että liikennetärinästä aiheutuva haitta voidaan ottaa entistä paremmin huomioon jo kaavoitusta suunniteltaessa. Ehdotettu luokitus onkin uusilla asuinalueilla vaativampi kuin vanhoilla asuinalueilla.

Liikennetärinä ei saa vaurioittaa rakennuksia eikä häiritä kohtuuttomasti asukkaita. Suomessa Ympäristönsuojelulaki, Maankäyttö- ja rakennuslaki ja ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista edellyttävät, että liikennetärinästä aiheutuvat haitat otetaan huomioon. Ilman selkeitä ohjearvoja määräysten soveltaminen on kuitenkin vaikeaa. VTT on laatinut asumisviihtyvyyteen perustuvan asuntojen värähtelyluokituksen ja ohjeet liikenteestä aiheutuvien värähtelyjen mittaamisesta.

Liikennetärinän ympäristövaikutusten selvitys on melun tapaan nousemassa merkittäväksi kriteeriksi kaavoitus- ja rakentamispäätöksiä tehtäessä. Asutuksen keskittyminen teiden ja ratojen läheisyyteen on yleinen ilmiö myös Suomessa. Raskaan liikenteen määrän ja akselipainojen kasvu lisäävät teiden ja ratojen varsien tärinäongelmia. Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen houkuttelee rakentamaan myös alueille, joilla tärinän ympäristöhaitat korostuvat, kuten pehmeille savimaille.

Liikennetärinän vaikutusten arviointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota jo kaavasuunnittelussa. Tärinähaitan pienentäminen myöhemmässä vaiheessa on vaikeaa. Suunnitteluvaiheessa tehtävä tärinäkartoitus on vaativa tehtävä. Tärinälle altistuvan alueen laajuus riippuu voimakkaasti maaperästä ja liikenteestä. Yleensä ensin tehdään suuntaa-antava esikartoitus ja mikäli suunnitellut asunnot ovat riskialueella, tehdään tärinän tarkempi arviointi maaperästä tehtävin mittauksin.

VTT:n suosituksessa liikennetärinän tarkasteltu perustuu yhden viikon pituiseen jaksoon. Tärinäluokituksessa käytetty tunnusluku on asunnossa yhden viikon aikana esiintyvän tärinän tilastollinen maksimiarvo. Käytännössä tunnusluvun määräävät suurimmat värähtelyt aiheuttavat liikennevälineet.

Tärinäluokituksen perusteena on asukkaiden häiriintyminen. Asunnot jaetaan neljään luokkaan. Vanhoilla asuinalueilla käytetään luokkaa D ja uusilla asuinalueilla suositellaan minimitasona luokkaa C. Luokan D asunnoissa värähtely on selvästi havaittavaa ja se koetaan usein häiritseväksi. Myös luokan C asunnoissa värähtelyä saattaa esiintyä ja osa asukkaista voi pitää värähtelyä häiritsevänä. Luokat A ja B ovat tavanomaista parempia luokkia. Luokan B asunnoissa värähtelyä ei yleensä koeta häiritseväksi ja luokan A asunnoissa värähtely ei yleensä ole havaittavaa.

Uusiksi asuinalueiksi katsotaan olemassa olevien väylien varsien alueet, joita suunnitellaan tai joiden kaavaa merkittävästi muutetaan sekä alueet, joiden ympäristövaikutukset muuttuvat uuden väylän vuoksi. Vanhojen asuinalueiden luokka D koskee vain nykyisten väylien varrella olevia vanhoja asuntoja. Mikäli vanhoilla alueilla ylitetään luokan D raja, tulee tapauskohtaisesti arvioida haitan kohtuullisuus ja mahdollisuudet tärinähaitan pienentämiseksi.

VTT:n tekemä tutkimus liittyy Ympäristöministeriön Ekotehokas yhteiskunta -tutkimusohjelmaan. Tutkimuksen päätarkoitus on ollut kehittää liikennetärinää koskevaa tietoa ja ohjeistusta suunnittelijoille ja päättäjille, jotta liikennetärinästä aiheutuva haitta voidaan ottaa entistä paremmin huomioon yhdyskunta-, liikenne- ja rakennesuunnittelussa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun kaupunkien kanssa.

Tutkimusraportti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2004/T2278.pdf

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Asko Talja, erikoistutkija
Puh. 020 722 6831
asko.talja@vtt.fi

 


Uutta | Uutiset 2005

VTT