VTT Uutta | Uutiset 2005

7.3.

VTT:n johdolla kehitetty menetelmä helpottaa kemikaaliriskien tunnistamista ja hallitsemista

VTT:n johdolla on kehitetty menetelmä, jonka avulla yritykset voivat tunnistaa ja hallita nykyistä paremmin kemikaaleista aiheutuvat riskit. Menetelmä helpottaa kemikaalitietojen tallettamista, kemikaalien käytön suunnittelua ja riskien havaitsemista. Se myös ohjaa riskien vähentämiseen. Riskien hyvä hallinta vahvistaa myönteistä yrityskuvaa, ja siten yrityksen kiinnostavuus ja kilpailukyky kasvavat.

Kehitetyllä Kemi-Arvi-menetelmällä yrityksen on helppo tallettaa perustiedot yrityksessä käytettävistä kemikaaleista ja niiden aiheuttamista riskeistä sekä kemikaalien oikeista käyttötavoista. Menetelmä ohjaa yritystä riskejä pienentäviin käytännön toimenpiteisiin ja jo tehtyjen toimenpiteiden seurantaan. Siitä hyötyvät erityisesti pk-yritykset ja yritykset, joilla on toimintaa useassa toisistaan etäällä olevassa toimipisteessä.

Kemiallisia riskejä voi aiheutua yrityksen käyttämistä kemikaaleista, ja niitä voi syntyä myös tuotantotoiminnassa, kuten hitsauksessa syntyvistä hitsaushöyryistä. VTT:n johdolla kehitetyllä menetelmällä yritys voi kätevästi vastata myös työturvallisuus- ja ympäristönsuojelulakien velvoitteisiin: luetteloida hankitut ja tuotannossa syntyvät kemikaalit, arvioida riskit ja torjua ne. Intranet-pohjainen menetelmä on otettavissa vapaasti käyttöön, ja se on helppo päivittää uusien lakien mukaisilla muutoksilla.

Kemikaalitietojen hallinnan ja kemiallisten riskien arvioinnin menetelmä on kehitetty VTT:n, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tksoft Oy:n toimesta. Kehitystyöhön osallistuivat sosiaali- ja terveysministeriö, Turvatekniikan keskus, Työsuojelurahasto sekä ympäristöministeriö ja kemianalan yrityksiä. Lähitulevaisuuden haaste on saada menetelmään toiminto, jolla kemikaalien myyjän laatima käyttöturvallisuustiedote saadaan siirretyksi sähköisesti talletettuna sellaisenaan yrityksen kemikaalitietokantaan. Nykyisin käyttöturvallisuustiedot siirretään tietokantaan käsityönä.

Lisätietoja:

http://fi.osha.eu.int/good_practice/ohjeet/stm/kemiarvi/kemiarvi.stm

VTT Tuotteet ja tuotanto
erikoistutkija Yngve Malmén
puh. 020 722 3276, 040 729 1722
yngve.malmen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2005

VTT