VTT Uutta | Uutiset 2005

1.6.

VTT:n toimipiste aloittaa Kuopiossa elokuussa

VTT:n toiminta Kuopiossa käynnistyy 15. elokuuta. Toimipiste työllistää alkuvaiheessa 5 henkilöä, mutta viiden vuoden sisällä toiminta laajenee 20-30 henkilöön. Vetäjänä toimii DI Juha Palve. Toimipiste on tär­keä alueen innovaatio- ja osaamispohjaisen yritystoiminnan ja alueellisen elinkeinopolitiikan tule­vaisuudelle.

VTT:n toimipiste parantaa yritysten T&K-resursseja ja lisää niiden mahdollisuuksia hyödyntää tulevaa, innovaatioihin painottunutta EU-ohjelmakautta. Kuopion alueen vetovoima T&K-toimintojen sijaintipaikkana kasvaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Pe­rustamisen taustalla on yritysten kasvanut tutkimuskysyntä sekä muutaman vuoden mittainen kehittämistoiminta, jonka on mah­dollistanut laaja ja toimiva alueellinen verkostoyhteistyö.

VTT:n Kuopion toimipisteen toimiala on tutkimus- ja kehityspalvelut teollisuuden mittaussovelluksis­sa. Alkuvaiheen pääsovellusalue on paperiteollisuus, mutta myöhemmässä vaiheessa muita mah­dollisia aloja ovat myös hyvinvointisektori ja bioprosessit. Kuopion toimipiste on osa vuoden 2006 alussa käynnistyvää VTT:n Optisen instrumentoinnin osaamiskeskusta, jonka muut toiminnot ovat Oulussa ja Es­poon Otaniemessä. Osaamiskeskus aloittaa toimintansa noin 50 henkilöllä. VTT:n Kuopion toimipiste laajenee 5 henkilöstä viiden vuoden aikajänteellä 20-30 henkilöön. Toimipisteen päälliköksi on nimitetty DI Juha Palve Honeywelliltä. VTT:lle tärkeintä on yritysten tutkimuskysyntä, jolle monipuolisesti kokeneen toimipisteen vetäjän valinta antaa hyvän lähtökohdan.

VTT:n Kuopion toimipiste tekee läheistä yhteistyötä mm. Honeywell Oy:n sensorikehityk­sessä, jonka kanssa on laadittu laaja yhteistyöpuitesopimus. Muita paikallisia yhteistyökumppa­neita ovat luonnollisesti Kuopion yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu, jotka käynnistävät yhdessä Teknologiakeskus Tekniaan yhteiskäyttölaboratoriota. Sinne sijoittuvat myös VTT:n toimitilat.

VTT:n tutkimustoiminnan kehittäminen Kuopiossa on tärkeä osa maakunnan ja laajemmin koko Itä-Suomen yritysten innovaatioresurssien vahvistamista. Tämä on ollut Pohjois-Savon maakunnan tavoitteena jo pitkään. Viimeisen kahden vuoden aikana hanketta on ajettu monin tavoin yhdessä VTT:n, Kuopion kaupungin, yliopiston, ammattikorkeakoulun, teknologiakeskuksen, maakuntaliiton, TE-keskuksen, lääninhallituksen ja yritysten kanssa. Mm. Honeywell on ollut ponnistuksissa hyvin aktiivinen. Myös eri rahoittajat ovat panostaneet yliopiston ja ammattikorkeakoulun kehittämiseen, uusien tutkimusalojen vahvistamiseen ja yhteiskäytössä olevien tutkimustilojen ja välineiden hankintaan. Näin on luotu edellytyksiä myös VTT:n toiminnan liikkeelle lähdölle. Yhteistyötä on koordinoinut TE-keskus.

 

Lisätietoja:

Juha Palve
Puh. 0400 488 414
juha.palve@honeywell.com

Jouni Tornberg
Puh. 040 555 0756
jouni.tornberg@vtt.fi

Jaakko Kekoni
Puh. 040 521 6041
jaakko.kekoni@te-keskus.fiUutta | Uutiset 2005

VTT