VTT Uutta | Uutiset 2005

7.6.

Biopolttoaineiden varastointi voi lisätä kasvihuonekaasupäästöjä

VTT:n tutkijan Margareta Wihersaaren väitöstutkimuksen mukaan haketettujen tai murskattujen biopolttoaineiden varastointi voi aiheuttaa odotettua enemmän päästöjä. Varsinaiset biopolttoaineiden tuotantoketjut ovat hyvin tehokkaita eivätkä aiheuta juurikaan kasvihuonekaasupäästöjä. Sen sijaan kasvihuonekaasupäästöt voivat olla merkittävät esimerkiksi nykyisin yleistyneissä terminaaleissa, joissa metsähaketta säilytetään pitkiäkin aikoja. VTT:n näkemyksen mukaan biopolttoaineiden varastointia voidaan kehittää ja varastoinnista aiheutuvia materiaalitappioita ja päästöriskejä vähentää, mikäli saadaan tutkimuksen avulla hajoamisprosesseista ja päästöjen syntymämekanismeista aikaisempaa enemmän tietoa.

Biopolttoaineiden tuotantoon liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä ei ole aiemmin arvioitu näin laajasti. Esimerkiksi varastoinnin riskeistä ei ole olemassa aikaisempaa arviointia. Biopolttoaineiden tuotantoon ja varastointiin liittyvät ongelmat ja riskit on kuitenkin syytä tuntea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan kehittää uskottavaa ja kestävää bioenergiahuoltoa. Jos biopolttoaineiden varastointitarve kasvaa, täytyy siihen liittyvät päästöt tietää tarkemmin.

Bioenergian poltossa vapautuva hiilidioksidi sitoutuu yleensä nopeasti takaisin uuteen biomassaan eikä näin ollen bioenergian poltossa syntyvää hiilidioksidipäästöä lasketa nettopäästöiksi. Jos fossiilinen polttoaine korvataan bioenergialla, vältytään näin laskettuna kaikilta fossiilisen polttoaineen poltossa syntyviltä hiilidioksidipäästöiltä.

Biomassan jalostusprosessi esimerkiksi pelleteiksi tai bioöljyksi vähentää käytettävissä olevan biopolttoaineen nettoenergiaa, koska itse jalostusprosessissa joudutaan käyttämään energiaa esimerkiksi raaka-aineen kuivattamiseen. Jalostusprosessissa syntyvien päästöjen määrä riippuu mm. siitä, mistä tämä ulkopuolinen energia on peräisin. Wihersaaren väitöstutkimus osoittaa, että biopolttoaineiden tuotannosta saattaa tämän jalostusprosessin seurauksena aiheutua enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin aiemmin on luultu. Väitöksen mukaan tuotantoon liittyvät päästöt vaikuttavat mahdollisuuksiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä lisättäessä biopolttoaineiden käyttöä.

Biohajoavien materiaalien varastointi voi aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä, kuten metaania ja typpioksiduulia, materiaalin hajoamisprosessin seurauksena. Lisäksi varastoitavan biopolttoaineen energiasisältö pienenee. Päästöriski on tutkimuksen mukaan todennäköisesti merkittävä, jos lämpötilan nousua havaitaan varastoitavassa materiaalissa. Juuri tämän takia ravinnerikkaiden biopolttoaineiden, kuten metsähakkeen, kuoren ja olkisilpun varastointiin pitää kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota.  

Väitöstutkimuksessa kehitettiin myös uusi tapa laskea päästöt tuotettua bioenergiamäärää kohti, jolloin tulokset on helpompi ymmärtää ja hyödyntää suoraan mm. erilaisissa päästö-säästö -laskelmissa. Wihersaari ehdottaakin, että työkaluja ja kannustimia olisi kehitettävä, jotta tuotantoketjujen päästöt pysyisivät mahdollisimman matalina. Yksi mahdollinen työkalu saadaan edelleen kehittämällä väitöstutkimuksessa käytettyä laskentaperiaatetta, jota väitöskirjassa sovellettiin myös jätepolttoaineille ja fossiilisille polttoaineille.

Margareta Wihersaaren väitöskirja "Aspects on bioenergy as a technical measure to reduce energy related greenhouse gas emissions" eli "Bioenergia teknisenä keinona vähentää energiatuotantoon liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä" tarkastettiin 31.5.2005 klo 12 Teknillisessä korkeakoulussa, S2-sali, Otakaari 5, Otaniemi, Espoo.

Väitöstutkimus: http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2005/P564.pdf

Lisätietoja:
VTT Prosessit
Margareta Wihersaari, tutkija
Puh. 020 722 2535, 040 0205442
margareta.wihersaari@vtt.fi
http://lib.tkk.fi/Diss/2005/isbn9513864464/


Uutta | Uutiset 2005

VTT