VTT Uutta | Uutiset 2005

25.8.

Liikenteen biopolttoaineista uusi suomalainen osaamisalue Euroopan markkinoille -
Kaupallistuminen edellyttää ohjauskeinoja

VTT:n selvityksen mukaan kotimaisista raaka-aineista tuotettujen liikenteen biopolttoaineiden osuus tieliikenteen polttoaineista voitaisiin nostaa vuonna 2010 enintään kolmeen prosenttiin. Viime vuonna lähinnä tuontiin perustuvien biopolttoaineiden osuus oli vain 0,1 % tieliikenteen polttoaineiden kokonaiskulutuksesta. Perinteiset biopolttoainevaihtoehdot eivät ole taloudellisesti kannattavia mineraaliöljyperäisiin polttoaineisiin nähden. Tämän takia biopolttoaineiden edistämiseksi tarvittaisiin viranomaisten edistämistoimenpiteitä, kuten markkinoillesaattamisvelvoitteita ja niihin liittyviä taloudellisia ohjauskeinoja tai tukia. VTT:n mukaan teknologiakehitykseen keskittymällä ja uusia raaka-ainekäyttöjä ja tuotantosovellutuksia kehittämällä voitaisiin liikenteen biopolttoaineiden osuutta Suomessa kasvattaa kustannustehokkaammin kuin perinteisillä biopolttoainevaihtoehdoilla. VTT ehdottaa panostusta valittujen uusien tekniikoiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen Euroopan vientimarkkinoille.

EU:n direktiivi liikenteen biopolttoaineiden käytön edistämisestä edellyttää vapaaehtoisena tavoitteena EU-mailta, että vuonna 2010 biopolttoaineiden osuus olisi 5,75 % tieliikennekäyttöön myytyjen polttoaineiden energiasisällöstä. Tämä vastaa EU:ssa noin 18 miljoonan öljyekvivalenttitonnin määrää. Nykyisin Euroopassa tuotetaan biopolttoaineiksi laskettavia etanolia ja biodieseliä yhteensä noin 2,1 miljoonaa öljyekvivalenttitonnia. Vaihtoehtoisille liikenteen polttoaineille EU:ssa ehdotetaan 20 %:n osuutta vuodelle 2020. Tämä koostuisi maakaasun, biopolttoaineiden ja vedyn käytöstä. Esityksen taustalla on ensisijaisesti polttoainehuollon varmistaminen eikä niinkään kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen.

Liikenteen biopolttoaineiden maksimiosuus voisi Suomessa olla kotimaisista raaka-aineista tuotettuna vuonna 2010 noin 3 % ja maakaasun 0,5 % tieliikenteen polttoaineiden kokonaiskulutuksesta eri tuotantoennusteissa perustuen polttoaineiden saatavuuteen, ajoneuvokaluston rajoituksiin sekä teknistaloudellisiin seikkoihin.

Useimpia biopolttoaineita - alkoholeja, biodieseliä ja biokaasua - voidaan käyttää joko polttoaineen joukkoon sekoitettuna tai polttoaineena sellaisenaan. Tutkimus- ja kehitystyössä pitäisi panostaa niihin polttoainelaatuihin, jotka soveltuvat koko ajoneuvokalustoon. Koska biopolttoaineiden tulee täyttää nykyiset ja tulevat EU:n liikennepolttoaineiden normit ja direktiivit, tulisi keskittyä ns. uuden sukupolven biopolttoaineisiin, kuten synteettiseen biodieseliin, alkoholeihin eettereinä sekä synteettiseen biokaasuun/maakaasuun. Kehitettäviä avaintekniikoita ovat synteesikaasun valmistus biomassasta ja biotekniikan uudet sovellutukset. VTT arvioi biopolttoaineiden käyttömahdollisuudet Suomessa suuremmaksi kuin tuotantomahdollisuudet kotimaisista raaka-aineista. Tuotantomahdollisuuksia rajoittaa kilpailu biomassavaroista eri käyttötarkoituksiin, kuten raaka-aine- ja energiakäyttöön. Myös kustannussyyt rajoittavat biomassavarojen jalostamista liikennekäyttöön soveltuviksi. Euroopan maihin tuodaankin biopolttoaineita tai niiden raaka-aineita muista maista tai maanosista, joista ne ovat edullisemmin hankittavissa.

Nykyisiä kaupallisia peltopohjaisia tuotteita edullisemmin voisi valmistaa puu- ja jätepohjaisista biomassavaroista joko biokaasuja tai nestemäisiä biopolttoaineita. Ehdotetuissa kehitysvaihtoehdoissa esimerkiksi tarvittava taloudellinen tukitaso olisi kolmasosa nykyisestä. Uuden teknologian tutkimiseen ja kehittämiseen tarvitaan kasvavia varoja, jos halutaan toteuttaa raportissa arvioidut, matalamman tukitason mahdollistavat biopolttoaineiden tuotanto- ja käyttöjärjestelmät. Uusia tuotantotekniikoita kehitetään useissa maissa, ja ensimmäiset koetehtaat ja -hankkeet käynnistyvät lähivuosina Euroopassa. VTT on käynnistänyt useampivuotisia laajoja eurooppalaisia kehityshankkeita alalla yhteistyössä teollisuuden kanssa.

Valtiovarain- ja kauppa- ja teollisuusministeriöiden VTT:ltä tilaaman taustaselvityksen Liikenteen biopolttoaineiden tuotanto ja käyttö Suomessa -loppuraportissa esitetään vaihtoehtoja Suomen ja Euroopan kehityspoluiksi liikenteen biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi. Selvityksen tavoitteena oli antaa taustatietoa viranomaisille kansallisen ilmastostrategian päivittämiseen sekä liikenteen biopolttoaineita koskevan direktiivin soveltamiseen Suomessa.

Raportti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2005/T2288.pdf

Tausta-aineistoa: http//www.vtt.fi/vtt/uutta/2005/img/biopolttoaine/liikenteenbiopolttoaineet.pdf

Lisätietoja:

VTT Prosessit
Tuula Mäkinen, erikoistutkija
Puh. 020 722 6597
tuula.makinen@vtt.fi

VTT Prosessit
Kai Sipilä, tutkimusprofessori
Puh. 020 722 5440
kai.sipila@vtt.fi

VTT Prosessit
Nils-Olof Nylund, johtava tutkija
Puh. 020 722 5518

nils-olof.nylund@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä
Viestintäjohtaja Olli Ernvall
puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi

 
Uutta | Uutiset 2005

VTT