VTT Uutta | Uutiset 2005

26.10.

VTT kehitti mallin kasvihuonekaasupäästöjen epävarmuuden arviointiin:
Suomen tulokset muiden maiden kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnin mallina

VTT on kehittänyt mallin Suomen kasvihuonekaasujen päästöjen epävarmuuden arvioimiseksi. Mallilla saatuja tuloksia käytetään Suomen kansallisessa päästöjen raportoinnissa ja Suomea koskevaa tarkastelua käytetään esimerkkinä vuonna 2006 julkaistavissa kansainvälisissä laskentaohjeissa, joita kaikki maat ovat velvollisia noudattamaan kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnissaan.

VTT:n tutkija Suvi Monni arvioi 27. lokakuuta tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan yksittäisen maan vaikutusta ihmisen toiminnasta aiheutuvaan ilmaston lämpenemiseen. Väitöskirjassa arvioidaan Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen kahdesta eri näkökulmasta. Monni tarkastelee aihetta ensin maamme päästöistä aiheutuvan lämmitysvaikutuksen eli säteilypakotteen kannalta. Kasvihuonekaasujen pitkien viipymäaikojen vuoksi päästöjä tarkastellaan vuodesta 1900 alkaen. Tulevaisuuden säteilypakotetta on arvioitu kolmessa vuoteen 2100 ulottuvassa skenaariossa.

Toisena tutkimuskohteena väitöstyössä ovat Suomen nykyiset kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalenteiksi muunnettuina sekä näihin päästöihin liittyvä epävarmuus. Päästöjen epävarmuus arvioitiin käyttäen mittaustuloksia, kirjallisuutta ja asiantuntija-arvioita. Suomea koskevia tuloksia käytetään esimerkkinä ensi vuonna julkaistavissa Hallitustenvälisen Ilmastopaneelin (IPCC) laskentaohjeissa, joita kaikki maat velvoitetaan noudattamaan.

Suomen päästöistä valtaosa koostuu polton hiilidioksidista, jonka päästö voidaan arvioida melko tarkasti. Sen sijaan esimerkiksi maatalousmaiden dityppioksidipäästöt, kaatopaikkojen metaanipäästöt sekä maatalousmaiden ja metsien hiilivaraston muutoksen päästöt ja nielut aiheuttavat merkittävää epävarmuutta kokonaispäästöihin.

Tulosten mukaan Suomen osuus globaalista vuoden 1990 säteilypakotteesta oli alle kaksi promillea. Toisaalta Suomen osuus nykypäästöistä (0.2–0.3 %) on suurempi kuin osuus säteilypakotteella mitatusta vaikutuksesta ilmastonmuutokseen, sillä Suomen päästöhistoria on suhteellisen lyhyt verrattuna muihin teollistuneisiin maihin. Vaikka Suomen osuus ilmastonmuutoksesta onkin suhteellisen pieni, se on kuitenkin kaksin- tai kolminkertainen verrattuna suomalaisten osuuteen koko maailman väestöstä.

Väitöskirjassa tarkastellaan myös erilaisten päästökauppavaihtoehtojen epävarmuustekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon tulevissa päästönrajoitussopimuksissa.

Monnin väitöskirja "Estimation of country contributions to the climate change - viewpoints of radiative forcing and uncertainty of emissions" tarkastetaan torstaina 27.10.2005 klo 12 Espoossa Teknillisen korkeakoulun Konetekniikan osastolla (sali K216).

Väitöstutkimus: http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2005/P577.pdf 

Lisätietoja:
Tutkija Suvi Monni
VTT Prosessit
Puh. 020 722 5075
suvi.monni@vtt.fi
 

Uutta | Uutiset 2005

VTT