VTT Uutta | Uutiset 2000

9.5. VTT Energialle ja Jyväskylän yliopistolle virtausdynamiikan yhteisprofessori Jyväskylään


VTT ja Jyväskylän yliopisto panostavat yhdessä virtausdynamiikan
kehitykseen ja palkkaavat yhteisen virtausdynamiikkaan ja sen teollisuussovelluksiin painottuvan professorin. Professori vastaa virtausdynamiikan tutkimuksen suuntaamisesta ja kehittämisestä yliopistossa ja VTT Energiassa sekä alan opetuksesta yliopistossa. Professori palkataan viiden vuoden määräajaksi 1.1.2001 lukien.

Jyvässeudusta on alueen teollisuusrakenteen pohjalta kehittynyt kansallisesti merkittävä virtaustutkimuksen osaamiskeskus, jolla on myös hyvät kansainväliset yhteydet ja joka saa huomattavaa Tekesin ja Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta.

Keskeisenä tutkimuskokonaisuutena ovat metsäteollisuuden  monifaasivirtaukset, jotka muodostavat merkittävän osan massan- ja
paperinvalmistusprosesseista. Virtaavien aineiden käyttäytymistä eri
tilanteissa ei hallita vielä riittävästi, mikä vaikeuttaa mm.laitteiden suunnittelua ja käyttöä. Näistä ilmiöistä tarvitaan myös perustutkimusta, sillä esimerkiksi pyörteiset virtaukset kuuluvat klassisen fysiikan suuriin toistaiseksi ratkaisemattomiin ongelmiin. Tarkentuneella tiedolla luodaan edellytyksiä käyttö- ja investointikustannusten alentamiselle. Pumppauksen osuus koko maan sähkönkäytöstä on yli 10 %, painottuen metsäteollisuuteen.

VTT ja yliopisto ovat tehneet virtausdynamiikkaan liittyvää yhteistyötä jo useiden vuosien ajan. Opinnäytteiden ja yhteisprojektien lisäksi keskeisenä toimintamuotona on ollut henkilötason yhteisresurssi. Yliopiston fysiikan laitoksen määräaikaista professuuria hoitanut asiantuntija on ollut 25 - 60 %
työajastaan VTT Energian palveluksessa johtavana tutkijana. Yhteinen
professori vakiinnuttaa ja vahvistaa edelleen tätä hyvää käytäntöä.
Tutkimustuloksia hyödyntävät erityisesti metsäteollisuus ja sille laitteita toimittavat yritykset.

Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella virtausdynamiikan tutkimukseen paneutuva ryhmä aloitti toimintansa jo 90-luvun alussa.Nykyisin siihen kuuluu neljä professori- tai dosenttitason senioritutkijaa ja puolisen tusinaa väitöskirjantekijää. Laitos on perustanut virtauslaboratorion ja kehittänyt mittausmenetelmien lisäksi voimakkaasti myös laskennallista virtaustutkimusta sekä virtausongelmien havainnollistamista mm. uudessa
tekotodellisuuslaboratorio Holvissa.

Teollisuutta palveleva virtaustutkimus on ollut VTT Energian panostuskohteena vuodesta 1995 lähtien. Vuoden 2000 alusta kokeellinen virtaustutkimus keskitettiin omaan tutkimusryhmäänsä Jyväskylään. Tämän toiminnan volyymi on lähes 10 miljoonaa markkaa vuodessa. Laskennallista virtaustutkimusta tehdään lisäksi useassa VTT Energian tutkimusryhmässä, erityisesti Otaniemessä.

Lisätietoja:
professori Jussi Timonen, Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos,
puh. (014) 260 2376
tutkimuspäällikkö Seppo Viinikainen, VTT Energia,
puh. 020 722642

Uutta | Uutiset 2000

VTT