VTT Uutta | Uutiset 2000

9.10. Nollavision mukaan ajonopeudet alhaisemmiksi


Liikenneturvallisuuden nollavision mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai
loukkaantua vakavasti liikenneonnettomuudessa. VTT Yhdyskuntatekniikassa on arvioitu, mitä nollavision toteutuminen edellyttäisi ajonopeuksilta erilaisilla teillä. Työssä ei kuitenkaan otettu kantaa siihen, pitäisikö nollavision edellyttämät rajoitusmuutokset toteuttaa.

Taajamissa turvallisuutta voitaisiin merkittävästi parantaa alentamalla ajonopeudet enintään 30 km/h:iin siellä, missä on mahdollisuus törmäykseen kevyen liikenteen kanssa. Pelkkä nopeusrajoitusten alentaminen ei riitä, vaan rajoituksia on tuettava muilla toimenpiteillä, kuten nopeusvalvonnan tehostamisella, töyssyillä, korotetuilla suojateillä ja ajoradan kavennuksilla. Automaattiseen kameravalvontaan perustuva kunnallinen nopeusvalvonta olisi tehokas, halpa ja nopeasti vaikuttava tapa parantaa turvallisuutta suurimmissa kaupungeissa.

Maaseudun yksiajorataisilla teillä ajonopeuksien olisi oltava paljon nykyistä 80 km/h yleisrajoitusta alhaisempia, jopa luokkaa 50 km/h. Pienempikin aleneminen esimerkiksi 10 km/h:lla vähentäisi merkittävästi vakavia onnettomuuksia.

Moottoriteillä voidaan ajatella ajettavan 80 km/h ilman, että kovin suuri osa onnettomuuksista johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Tämä
edellyttää autoilta nykyaikaista rakennetta ja turvatyynyjä sekä matkustajilta turvavöiden käyttöä.

Maanteillä valvonnan tehoa voidaan parantaa lisäämällä sen määrää, alentamalla puuttumiskynnystä, sekä helpottamalla automaattivalvonnalla todettujen rikkeiden käsittelyä. Kameroilla tapahtuvan automaattivalvonnan tehoa parantaisi, jos sitä tehtäisiin myös ennalta arvaamattomissa paikoissa.

Pitkällä aikavälillä voitaisiin ottaa käyttöön ajoneuvokohtaiset nopeudenrajoittimet. Nykyisilläkin nopeusrajoituksilla automaattiset nopeudenrajoittimet vähentäisivät henkilövahinkoja arviolta 20 - 40 %. Jo vallitsevien rajoitusten noudattaminen vähentäisi vuotuisten liikennekuolemien määrää likimain sadalla.

Lisätietoja: VTT Yhdyskuntatekniikka, Veli-Pekka Kallberg, puh. 020 722
4591, http://www.vtt.fi/yki/uutta/

Uutta | Uutiset 2000

VTT