VTT Uutta | Uutiset 2000

24.10. Sairaan maan hoitoon täsmälääkitys


Perinteisistä saastuneiden alueiden kunnostustekniikoista ollaan enenevässä
määrin siirtymässä ongelmakohteessa ja maan sisällä toteutettaviin
puhdistustekniikoihin ilman kaivamisia ja eristämisiä. Sairas maa pyritään
hoitamaan täsmälääkityksellä ilman amputointeja tai käärinliinoja.

VTT Yhdyskuntatekniikka on yhdessä VTT Biotekniikan, Fortumin, YTV:n,
Ekokemin, Helsingin Energian, Tielaitoksen ja Tekesin kanssa kehittänyt
mittaus- ja laskentamenetelmiä maan sisässä toteutettavien in situ
-puhdistusprosessien suunnitteluun, ohjaukseen, optimointiin ja valvontaan.

In situ -puhdistuksessa kemiallisia, fysikaalisia tai biologisia olosuhteita muuttamalla vaikutetaan ongelmayhdisteisiin niin, että ne hajoavat, poistuvat tai immobilisoituvat ilman maamatriisin poistoa. Maanpäällinen käsittely kohdistuu ainoastaan lika-ainetta sisältävään kaasu- ja nestefaasin puhdistukseen tai uudelleen maassa kierrätykseen.

Viime vuosina, erityisesti Yhdysvalloissa käyttöönotetut, tehostetut in situ -puhdistustoteutukset ovat osoittautuneet kustannuksiltaan ja toteutusajoiltaan kilpailukykyisiksi ja jopa halvemmiksi, nopeammiksi ja turvallisemmiksi kuin perinteiset menetelmät.

VTT:n mittaus- ja analysointiohjelmistojen avulla voidaan suunnitella kustannustehokkaita ratkaisuja, ohjata toimenpiteiden toteutusta sekä valvoa ja seurata puhdistustoimenpiteiden vaikuttavuutta. Virtuaaliset puhdistukset toteutetaan ns. monifaasisilla ja monikomponenttisilla aineen ja lämmön kulkeutumissimulaattoreilla. Vastaavasti hankkeessa kehitetyillä ainetta rikkomattomilla prosessitomografiamenetelmillä voidaan seurata dynaamisia muutoksia prosesseissa ja rakenteissa.

Kehitetyt menetelmät on testattu käytännössä lukuisten puhdistustoteutusten
yhteydessä. Hankkeen kolmannessa vaiheessa (2000-2001) puhdistusprosessien ohjausmenetelmiä sovelletaan mm. Sipoon kartanoalueella TCE-likaantumaan, Ämmässuon kaatopaikka-alueella suotoveden kierrätyksen ohjaukseen, Tukholmassa entisen huoltoasema-alueen puhdistukseen ja Naantalin jalostamoalueella aktiivisen biobarrierin suunnitteluun.

Lisätietoja: Juhani Korkealaakso, VTT Yhdyskuntatekniikka, puh. 020 722 4852

Uutta | Uutiset 2000

VTT