VTT Uutta | Uutiset2001

10.1. Turvallisuusjohtamisella parempaan riskien hallintaan


Työpaikoilla koneet ja laitteet ovat tänä päivänä hyvin turvallisia, joten teknisten välineiden avulla turvallisuutta ei voida enää paljoakaan parantaa. Huomio onkin kiinnittynyt ihmisen ja organisaation toiminnan kehittämiseen. Inhimillisen virheen takana ovat lähes aina myös organisaation puutteelliset toimintatavat. Usein voidaan osoittaa virheiden olevan itse asiassa seurausta johtamisen puutteista.

VTT:ssä tehdyssä väitöstyössä tarkastellaan turvallisuusjohtamista, joka on useissa yrityksissä omaksuttu tapa saada erilaiset työhön liittyvät turvallisuus- ja terveysriskit hallintaan. Työssä määritettiin, millaisia avaintoimintoja hyvän turvallisuusjohtamisen tulisi sisältää. Työn pääpaino oli turvallisuustoiminnan auditoinnissa. Yrityksen turvallisuuden hallintaa voidaan arvioida auditoimalla, samalla tavoin kuin arvioidaan esimerkiksi laatu- tai ympäristöasioiden hallintaa.

Työssä arvioitiin yhdentoista yrityksen turvallisuusjohtamisen käytäntöjä. Yrityksistä kuusi oli Yhdysvalloista ja viisi Suomesta. Teknisten järjestelmien turvallisuustasossa ei todettu olevan eroja näiden maiden välillä. Sen sijaan eroja oli turvallisuustoiminnan johtamisessa, organisoinnissa ja käytännön toteutuksessa. Turvallisuustoiminnan vastuut oli määritetty selkeämmin yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Suomessa turvallisuustoiminta on hyvin pitkälle työsuojeluorganisaation toimintaa, kun Yhdysvalloissa se on selkeästi linjajohdon ja esimiesten toimintaa. Käytännön turvallisuustoiminnassa eroja löytyi mm. siinä, miten järjestelmällisesti yrityksissä tutkitaan onnettomuudet ja vaaratilanteet. Tässäkin suhteessa suomalaisilla yrityksillä on vielä parantamisen varaa verrattuna amerikkalaisiin yrityksiin.

Lisätietoja: Arto Kuusisto, VTT Automaatio, puh. 040 7217186

http://www.vtt.fi/vtt/uutta/img/artokuusisto.jpg

Uutta | Uutiset2001

VTT