VTT Uutta | Uutiset2001

5.3. Päästöt kasvavat - pelastavatko teknologia ja taloudellinen muutos?


Teknologiset mahdollisuudet rajoittaa kasvihuonekaasujen päästöjä ovat lisääntyneet, mm. tuulienergia sekä hybridiautot ovat tulossa markkinoille oletettua nopeammin ja polttokennoteknologia edistyy nopeasti. Energian käytön tehokkuutta voidaan parantaa sadoilla eri teknologioilla ja käytännöillä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan laajoja toimenpidepaketteja, todetaan hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n uusimmassa arviointiraportissa. Suomea IPCC:n kokouksessa Ghanan Accrassa edusti VTT Energian tutkimusprofessori Ilkka Savolainen.

Hallitusten välisen ilmastopaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) uusimman arviointiraportin kolmas osa hyväksyttiin 28.2. – 3.3.2001 pidetyssä kokouksessa. Hyväksytty 900-sivuinen raportti käsittelee mahdollisuuksia rajoittaa kasvihuonekaasujen päästöjä, rajoittamisen kustannuksia ja muita rajoittamisesta seuraavia vaikutuksia sekä sitä, miten rajoitustoimet voidaan toteuttaa.

Päästöjen kehitys riippuu sosioekonomisesta ja teknologisesta kehityksestä

Päästöt fossiilisista polttoaineista tullevat koko maailman mittakaavassa lisääntymään lähivuosina kehitysmaiden voimakkaan väestön- ja kulutuksen kasvun takia. Päästöjen rajoittamisen laajuus ja kustannukset riippuvat sosioekonomisesta ja teknologisesta kehityksestä sekä siitä, mille tasolle ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuudet halutaan rajoittaa.

Lyhyellä aikavälillä fossiiliset polttoaineet säilyvät tärkeimpänä energian lähteenä. Päästöjä voidaan kuitenkin vähentää korvaamalla hiiltä maakaasulla ja parantamalla energian tuotannon hyötysuhdetta. Ns. kombivoimalaitokset, joissa on kaasu- ja höyryturbiinipiiri, samoin kuin sähkön ja lämmön yhteistuotanto ovat keskeisiä keinoja. Myös hiilidioksidin erotus savukaasuista ja loppusijoitus saattavat tulla kyseeseen. Tärkeitä keinoja vähentää päästöjä ovat biomassa, jätepolttoaineet, kaatopaikkojen metaani, tuuli-, vesi- ja ydinvoima (ml.olemassaolevien laitosten käyttöiän pidennys). Metsä- ja maanviljelyekosysteemit tarjoavat merkittävän rajoituspotentiaalin. Näiden ekosysteemien hiilivarastojen lisääminen antaa lisää aikaa muiden päästöjenrajoitusvaihtoehtojen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Päästöjen rajoittamisessa tarvitaan laajoja keinovalikoimia, joissa maat painottavat eri keinoja omista lähtökohdistaan. Yleisesti mahdollisuuksia hillitä ilmaston muuttumista parantavat mm. teknologian kehittäminen ja tieteellisten epävarmuuksien pienentäminen, mikä helpottaa toimenpiteiden kohdistamista.

Kansalliset päästöjenrajoitustoimet ohjelmapaketeiksi

Kioton pöytäkirjan päästönrajoitusten käytäntöönpanon kustannukset vaihtelevat OECD-maissa välillä 0.1 – 1 % BKT:stä, jos laaja päästökauppa oletetaan sallituksi - ilman päästökauppaa kustannukset olisivat kaksinkertaiset. Suurimmat kustannukset aiheutuvat hiiliteollisuudelle ja energiavaltaisille teollisuuden sektoreille.

Kansalliset päästöjenrajoitustoimet tulisi IPCC:n mukaan toteuttaa ohjelmapaketteina, joihin kootaan kansallisista olosuhteista riippuen toimia, kuten päästö- ja energiaverot, päästökauppa, tuet, teknilliset määräykset, vapaaehtoiset sopimukset sekä tutkimuksen ja kehityksen tuki. Päästöjenrajoitusohjelmat tulisi kytkeä muihin kansallisiin kehitysohjelmiin. Näin saavutettaisiin pitkällä aikavälillä sosiaaliset ja teknologiset muutokset, jotka tarvitaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi.

Englanninkielinen raportin yhteenveto on saatavissa oletettavasti jo maanantaina 5.3 klo 11 jälkeen Suomen aikaa IPCC:n webbisivuilta osoitteesta http://www.ipcc.ch

Suomen IPCC-työryhmä järjestää maanantaina 26.3. klo 14 seminaarin, jossa esitellään tarkemmin IPCC:n työn tuloksia.

Lisätietoja: VTT Energia, Tutkimusprofessori Ilkka Savolainen (tavoitettavissa 5.3. klo 15.30 jälkeen) puh.020 722 5062, 040 595 0325, Ilkka.Savolainen@vtt.fi, Ryhmäpäällikkö Riitta Pipatti, puh. 020 722 5075, Riitta.Pipatti@vtt.fi, Tutkija Sami Tuhkanen, puh. 020 722 5065, Sami.Tuhkanen@vtt.fi


Uutta | Uutiset2001

VTT