VTT Uutta | Uutiset2001

30.3. Vuosi 2000 edelleen kasvun vuosi VTT:lle
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tutkimuksen osuus jälleen suurin


Vuosi 2000 edelleen kasvun vuosi VTT:lle Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tutkimuksen osuus jälleen suurin

VTT:n ulkopuoliset tulot kasvoivat, ja omarahoitteista toimintaa laajennettiin erityisesti elektroniikan, tietotekniikan ja biotekniikan aloilla. Näiden alojen kasvunäkymät ovat edelleen hyvät. VTT:n liikevaihto vuonna 2000 oli 1,3 mrd. markkaa. Tutkimustyön tulokset näkyvät selvimmin parannuksina yritysten tuotteissa sekä tuotantomenetelmissä ja -prosesseissa.

"Teknologia on Suomen avain menestykseen, ja VTT osana Suomen kansallista innovaatiojärjestelmää on avainasemassa luomassa tätä menestystä", toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori VTT:n vuosikatsaustilaisuudessa. Korkean teknologian tuotteiden osuus Suomen viennistä ja merkitys Suomen taloudelle on kasvanut jatkuvasti. "Kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää määrätietoista panostusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen", pääjohtaja Leppävuori muistuttaa.

T&k-rahoituksen osuus Suomen BKT:stä nousi 3,3 %:iin viime vuonna. Tämä heijastui myös VTT:n toimintaan. Tieto- ja viestintäalan kasvu näkyi VTT:ssä alan tutkimuspalvelujen lisääntyneenä kysyntänä. Metalliteollisuuden kysyntäkin kääntyi kasvuun. Myös VTT:n tulot energia-alalta ja rakennusteollisuudesta olivat selvässä nousussa.

VTT:n liikevaihto kasvoi 5 % vuonna 2000 ja oli 1,3 mrd. markkaa. Tulot
yksityisen ja julkisen sektorin toimeksiannoista kasvoivat 9 % eli 503 Mmk:aan. Eniten lisääntyivät kotimaiselta yksityiseltä palvelusektorilta saadut tulot: lisäystä oli 16 %. Yhteisrahoitteisen toiminnan laajuus pysyi ennallaan, ja siihen käytettiin 553 Mmk. VTT käytti lisäksi 194 Mmk suoraan valtion budjetista tulevaa rahoitusta ns. omarahoitteiseen, strategiseen tutkimukseen. Tämä oli 22 % enemmän kuin edellisvuonna.

VTT aktiivisin suomalainen organisaatio EU:n puiteohjelmissa

VTT on ylivoimaisesti aktiivisin suomalainen osallistujaorganisaatio EU:n t&k-puiteohjelmissa. Osallistuminen EU:n 5. puiteohjelman hakukierroksiin
leimasikin VTT:n toimintaa vuonna 2000. VTT osallistui vuonna 2000 yhteensä 291 EU-hankkeeseen, joiden kokonaisvolyymi oli 782 Mmk. VTT:lle EU-tuloja kertyi 58 Mmk.

EU-hankkeissa tavoitteena on ollut syventää osallistumista ja houkutella
mukaan suomalaisia hyödyntäjäosapuolia. Tässä onkin onnistuttu, sillä
hankkeiden määrä on pysynyt samana, mutta kokonaisvolyymi on kasvanut noin 30 %. VTT:n kaikista kansainvälisistä hankkeista 54 %:iin osallistui
kotimaisia yrityksiä ja muita hyödyntäjiä. VTT:llä onkin suuri merkitys
erityisesti pk-yrityksille kanavana löytää yhteistyökumppaneita muista
EU-maista.

Yhteistyötä USA:n ja Japanin kanssa vahvistettiin. Yhdysvaltalaisten ja
japanilaisten kanssa tehtyjen hankkeiden lukumäärä on kasvanut yli 50 %
aiempien vuosien tasosta.

Tekniikkaa niin uusille kuin perinteisille aloille

VTT on vuonna 2000 kehittänyt muun muassa LTCC-teknologiaa tietoliikenne- ja anturielektroniikkaan ja uutta laminointimenetelmää lujitemuovituotteiden valmistukseen sekä tuottanut runsaasti taustatietoa Suomen ilmastostrategiaa varten.

VTT on suunnannut suoraan valtiolta saatua rahoitusta perinteisen teollisuuden aloille muun muassa omien teollisuusalakohtaisten tutkimusohjelmien kautta. Vuonna 2000 VTT tutki omassa ohjelmassa mm. teräsrakentamista ja kaasutus- ja pyrolyysitekniikkaa. VTT:n omat tutkimusohjelmat nivoutuvat yleensä kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin.

Lisää EU-yhteistyötä ja isompia tutkimuskokonaisuuksia vuonna 2001

VTT:n osallistuminen EU:n viidenteen puiteohjelmaan tulee vahvistumaan vuonna 2001 selvästi. VTT odottaa myös tieto- ja viestintäalan t&k-kysynnän kasvun jatkuvan, vaikka elektroniikkateollisuuden näkymät ovatkin muuttumassa viimevuotista epävarmemmiksi.

VTT on ottanut tutkimustoimintansa kehittämisessä käyttöön uuden keinon,
VTT-tasoiset teknologiateemat. Teemoissa korostetaan VTT:n laajan
osaamisen synergistä hyödyntämistä ja teknologiahyppäysten aikaansaamista.
Teemoiksi valittiin puhdas maailma, tulevaisuuden tiedonsiirtoteknologiat,
älykkäät tuotteet ja järjestelmät sekä turvallisuus ja käyttövarmuus.

Lisätietoja: Viestintäjohtaja Olli Ernvall, Puh. 020 722 6747, VTT:n vuosikertomus 2000 (pdf)          

Uutta | Uutiset2001

VTT