VTT Uutta | Uutiset2001

15.5. VTT:n ohjeistolla asunto kaikkiin elämänvaiheisiin


Helsingin kaupungin vanhat vuokra-asunnot korjauskohteina

Vanhat lähiöasunnot eivät enää vastaa nykypäivän yksilöllisiä asumisvaatimuksia. Pienten asuntokuntien lisääntyminen, uusperheet ja väestön ikääntyminen edellyttävät yhä monipuolisempia asumisratkaisuja. 1970-luvulla rakennetut lähiötalot ovat tulossa myös teknisesti peruskorjausikään. VTT:n ohjeistossa esitetään ratkaisuksi asuntojen muuntelua avoimen rakentamisen periaatteella.

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koordinoimassa projektissa on kehitetty ohjeisto, jonka avulla porrashuoneet ja yhteistilat voidaan taloudellisesti korjata esteettömiksi ja asunnot eri elämänvaiheisiin ja muuttuviin vaatimuksiin sopiviksi. Korjauskonseptin suunnittelumalleja ja tuotesovellutuksia on tarkoitus testata muutamissa 70-luvulla rakennetuissa Helsingin kaupungin vuokra-asuntokohteissa vuosien 2001 ja 2002 aikana.

Suomessa tullaan lähivuosina korjaamaan asuntorakentamisen määrällisinä huippuvuosina 1960- ja 1970-luvuilla tuotettua rakennuskantaa. Pääosa tästä rakennuskannasta on lähiöasuntoja, jotka eivät sellaisenaan enää pysty vastaamaan arvojen ja elämäntyylien erilaistumisen mukanaan tuomiin yhä yksilöllisempiin asumisvaatimuksiin. Taloudellisesti ei ole mahdollista korjata koko rakennuskantaa kaikille sopiviksi. Siksi tarvitaan ratkaisuja, jotka helpottavat asunnon muuttamista ja täydentämistä erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin soveltuvaksi sekä käyttökelpoiseksi myös toimintarajoitteisille ja liikuntaesteisille.

Lähiöasunnot eivät täytä liikuntarajoitteisten tarpeita

Lähiörakennukset täyttävät nykyisellään huonosti erityisesti toiminta- ja liikuntarajoitteisten tarpeet. Hissien puuttuminen ja tasoerot sisäänkäyntien yhteydessä ovat keskeisiä ongelmia, mutta puutteita löytyy myös asunnon sisältä. Asumisviihtyvyyttä alentavia tekijöitä ovat joskus myös parvekkeiden puuttuminen tai pieni koko, heikohko ääneneristys sekä asuntojen sisäilmaston huono laatu.

Nyt kehitettyjen ratkaisumallien tarkoituksena on tarjota taloyhtiöille teknis- taloudellista tietoa päätöksenteon pohjaksi. Ratkaisumallien luettelo voi toimia tarkistuslistana korjaushankkeeseen ryhdyttäessä. Mallien avulla eri toimenpiteitä ja niiden soveltuvuutta voidaan arvioida hankesuunnitelmavaiheessa. Ratkaisuperiaatteista, kustannustiedoista ja mallisuunnitelmista on hyötyä myös suunnittelijoille ja korjaajille.

Useimmat korjauskonseptin ratkaisumallit voidaan toteuttaa jo olemassa olevilla tuotteilla. Tällaisia ovat esimerkiksi hissien ja lisäkerroksen rakentaminen, parvekkeiden uusiminen, yhteispesuloiden parantaminen ja asunnon sisäilmaston parantaminen. Sen sijaan asunnon muunneltavuuden lisäämiseen on toistaiseksi olemassa tuotteita vain rajoitetusti.

Jatkossa tulisi edelleen kehittää erityisesti märkätilojen esteettömyyttä ja muunneltavuutta parantavia ratkaisuja. Asunnon sisäosien erilaisten tuotteiden sekä rakennus- ja laiteosien parempi yhteensovittaminen ja kehittäminen komponenttirakentamisen suuntaan edistäisivät muuntojouston toteuttamista.

Korjauskonseptin ovat kehittäneet VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ja Arkkitehtitoimisto Ulpu Tiuri Oy yhteistyössä Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston ja mukana olevien neljäntoista yrityksen kanssa. Projektin rahoittajina ovat Tekes, osallistujayritykset, ympäristöministeriö, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ja Helsingin kaupunginkanslia.

Lisätietoja: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tutkimusprofessori Asko Sarja, Puh. 020 722 4120 ja 040 589 9016, asko.sarja@vtt.fi

Uutta | Uutiset2001

VTT