VTT Uutta | Uutiset2001

21.5. VTT selvitti - Sähkömarkkinat toimivat suhteellisen hyvin


Sähkömarkkinoiden vapautuminen johti Kaliforniassa pahaan sähköpulaan. Pohjoismaissa vapautuneet sähkömarkkinat ovat sen sijaan toimineet suhteellisen hyvin, todetaan VTT:n selvityksessä. Markkinoita rajoittavina ongelma-alueina nousivat esiin mm. kunnallisten ja valtiollisten laitosten erilainen verokohtelu, siirtokapasiteetin riittämättömyys pohjoismaisella tasolla sekä Nord Poolin omistus ja valvonta. Kalifornian kaltaisia häiriöitä saattaa esiintyä myös pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tulevaisuudessa johtuen mm. sähkön kulutuksen kasvusta, kuivista vesivuosista ja pitkästä uuden tuotantokapasiteetin rakennusajasta.

Suomen sähkömarkkinat vapautuivat kilpailulle uuden sähkömarkkinalain myötä vuonna 1995. Vapautumisen vaikutukset sähkömarkkinoiden toimintaan ovat nyt alkaneet näkyä. VTT Energia selvitti kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta haastatteluin ja kyselyin alan tärkeimpien toimijoiden eli sähkön tuottajien, jakelijoiden, käyttäjien sekä järjestöjen edustajien näkemyksiä Suomen ja Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden toimivuudesta.

Selvityksessä on tarkasteltu kilpailun toimivuutta erityisesti suurasiakasmarkkinoilla Suomessa, sähkön siirto- ja tuotantokapasiteetin riittävyyttä, markkinavalvontaa sekä sähkökaupan riskien hallintaa. VTT:n raportti toimii taustaraporttina KTM:n asettaman sähkömarkkinalain 5-vuotishuoltotyöryhmän työlle, jossa arvioidaan sähkömarkkinoiden tilaa ja kehitetään tarvittavia säädöksiä ja määräyksiä.

Markkinoiden yleisen toimivuuden arvioinnissa skaalalla 0-100 % eniten vastauksia tuli alueelle 75-85 %. Ongelmiksi koettiin edelleen voimassaolevat vanhat tukkusopimukset, verkko- ja sähkömyyntitoimintojen puutteellinen eriyttäminen, erilaiset pelisäännöt Pohjoismaissa, pullonkaulat pohjoismaisissa siirtoverkoissa sekä verkonhaltijoiden puolella edelleen olevat sähkönmyyjän vaihtoa vaikeuttavat rajoitteet. Toisaalta markkinoilla on pyritty edistämään toimittajanvaihtoa, mistä on aiheutunut verkonhaltijoille ja asiakkaan menettäjälle lisäkustannuksia. Ongelmallisena nähtiin sekin, että Nord Pool toimii norjalaisen lainsäädännön alla ja norjalaisilla on määräysvalta sähkömarkkinoiden pelisääntöihin.

Sähkön tukkuhinta on pudonnut useita kymmeniä prosentteja, jopa puoleen. Ankara kilpailu on vastausten mukaan pudottanut hinnat kannattavuusrajan alle, koska korjaava mekanismi puuttuu. Sähkön hinnan arveltiin tulevaisuudessa nousevan, koska sähkön tarve kasvaa tilanteessa, jossa uutta kapasiteettia ei juuri rakenneta, aikaisemmasta runsaasta vesitilanteesta johtuva ylikapasiteettitilanne on purettu ja toteutetaan kansallisia ilmastostrategioita.

Raportin mukaan pohjoismaista siirtoverkkoa tulisi kehittää erityisesti  Ruotsin ja Norjan välisten pullonkaulojen poistamiseksi. Menettelytapoja pullonkaulojen käsittelyyn tulee myös tarkistaa. Nord Poolille toivottiinkin pörssistatusta, jolloin valvonta olisi yleisten pörssivalvontasääntöjen mukainen.

Lisätietoja: VTT Energia, Tutkimusprofessori Seppo Kärkkäinen, puh. 020 722 6406, seppo.karkkainen@vtt.fi tai Tutkimuspäällikkö Ritva Hirvonen, puh 020 722 5076, ritva.hirvonen@vtt.fi

Raportti "Arvio sähkömarkkinoiden toimivuudesta. Taustaraportti" on VTT
Energian sivuilla verkossa osoitteessa http://www.vtt.fi/ene/uutta

Uutta | Uutiset2001

VTT