VTT Uutta | Uutiset2001

3.7. VTT selvitti tutkimustensa vaikutuksia


Yleisimmät vaikutukset näkyvät asiakkaiden tiedon, osaamisen ja kilpailukyvyn kasvussa

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen sijoitetaan Suomessa merkittävä osa bruttokansantuotteesta. Mutta mitä vastinetta yritykset ja yhteiskunta saavat näille rahoille? VTT selvitti toimintansa vaikutuksia analysoimalla 162 tutkimustuotosta viime vuosilta. Tämä on Suomessa ensimmäinen kerta, kun tutkimuslaitos selvittää tutkimustensa vaikutuksia.

Tutkimustulosten hyödyntäjät mainitsevat VTT:n vaikutuksista useimmin tietonsa ja osaamisensa kehittymisen. Kaksi kolmasosaa hyödyntäjistä arvioi tuotoksen jo parantaneen omaa osaamista tai toiminta- ja menettelytapoja.

VTT:n vaikuttavuustutkimuksessa valittiin analysoitavaksi hankekokonaisuuksia, joilla on ollut tai arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia yrityksille, julkisille organisaatioille tai yhteiskunnalle. Tutkimusaineisto on pieni otos VTT:n toiminnasta ja painottuu suurehkoihin hankkeisiin. Näin saatiin kuitenkin selville vaikutusten koko kirjo.

Tutkimus perustuu pääosin 193 tutkimuksen hyödyntäjän eli yrityksen tai julkisen organisaation sekä 162 VTT:n tutkijan kyselyvastauksiin. Liiketaloudellisten vaikutusten osalta kyselyn tuloksia täydennettiin yrityshaastatteluin. Kartoitettujen tuotosten hyödyntäjät ovat pääasiassa suuria yrityksiä, 61 prosenttia. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus on 21 prosenttia.

Kilpailukyky parantunut

Uusien tai parannettujen tuotteiden tai prosessien syntyminen on VTT:n tuotannollisista vaikutuksista tärkein. Noin 70 prosenttia yritysvastaajista pitää tätä vaikutusta tuotoksen tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena. Yritysvastaajista vajaalla puolella tavoite oli jo toteutunut.

Tuotoksista on myös syntynyt uusia palveluita (puolella näitä tavoitelleista) ja tietokoneohjelmistoja (vajaalla 70 prosentilla näitä tavoitelleista). Lisäksi yritykset ovat hyödyntäneet tuotoksia menettelytapojensa kehittämiseen ja suunnittelun organisointiin.

Pienet ja keskisuuret yritykset korostavat muita enemmän VTT:n tutkimusten tuotannollisia vaikutuksia toiminnalleen, kun taas suurille yrityksille ja julkisille organisaatioille tiedolliset olivat tärkeämpiä.

VTT:n toiminnan taloudellinen vaikuttavuus näkyy yritysten kilpailukyvyn kasvuna. Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi VTT:n tutkimustyön parantaneen kilpailukykyä tai parantavan sitä lähimmän kolmen vuoden aikana. Lähes puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi työn johtaneen tai johtavan kustannussäästöihin.

Tuloksina myös patentteja ja uusia yrityksiä

Vastausten perusteella VTT:n tutkimustulosten seurauksena yli neljännes tuotoksista on jo synnyttänyt patentin. Osuus on suuri, koska tutkitut tuotokset eivät olleet pelkästään uusia tuotteita tai prosesseja, joita yleensä patentoidaan.

Noin puolet tutkimustulosten tuotoksista on jo hyödynnetty kaupallisesti. Pääsääntöisesti tuotteistajina on ollut suomalainen yritys. Tuotosten seurauksena arvioidaan syntyneen 12 uutta yritystä. Kaupallistettujen tuotosten osuus kasvaa vielä, koska kyselyyn otetuista tuotoksista suuren osan kehitystyö on kesken.

Pienet ja keskisuuret yritykset ilmoittavat suuria useammin, että VTT:n toiminnan tuloksena on syntynyt uusia yrityskontakteja, kansainvälisiä kontakteja ja asiakas- tai alihankintasuhteita. Etenkin pk-yritykset arvioivat VTT:n kanssa tehdyn työn myös parantaneen yrityksen mainetta teknologian osaajana.

Teknologiaa ympäristöhaittojen vähentämiseksi

VTT:n yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat pääasiassa luonnonvarojen käytön ja energiankulutuksen sekä ympäristöhaittojen vähentämiseen. Julkisorganisaatiot pitävät VTT:n tuotoksia myös tärkeänä tukena päätöksenteolle.

Edelläkävijä vaikuttavuuden tutkimuksessa

Tutkimus on ensimmäinen laatuaan VTT:llä. Sen tekivät VTT:n teknologian tutkimuksen ryhmän tutkijat Tiina Antila ja Pirjo Niskanen konsernijohdon toimeksiannosta.

Vastaavia tutkimuksia ei ole tehty muissa kotimaisissa tutkimuslaitoksissa.

On tärkeää, että vaikutuksia arvioidaan ja vaikutusten arvioinnin menetelmiä kehitetään jatkossakin. Vaikutustutkimus antaa tietoa julkisten varojen käytöstä ja merkityksestä teollisuuden kilpailukyvyn edistäjänä. Lisäksi VTT sai käyttöönsä tietoa toiminnan kohdentuvuudesta.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori, Puh. 020 722 4100

Viestintäjohtaja Olli Ernvall, Puh. 020 722 6747 tai 040 840 0288

Uutta | Uutiset2001

VTT