VTT Uutta | Uutiset2001

19.10. VTT ja teollisuus selvittävät pienhiukkasten vähentämismahdollisuuksia


Kaupunki-ilman pienhiukkasilla epäillään olevan yhteyttä väestön sairastavuuteen. Pienhiukkasten ominaisuuksia sekä eri päästölähteiden osuuksia tunnetaan kuitenkin huonosti. VTT, Ilmatieteen laitos ja teollisuus ovatkin käynnistäneet kolmivuotisen hankkeen, jossa tutkitaan energiantuotannon ja prosessiteollisuuden pienhiukkas- ja raskasmetallipäästöjä. Hankkeessa selvitetään pienhiukkasten lähteitä ja muodostumismekanismeja sekä hiukkasten mittausmenetelmiä. Tutkimustulosten pohjalta hiukkaspäästöjä voidaan paremmin rajoittaa ja luoda suomalaisille yrityksille mm. päästöjen rajoittamiseen ja mittaustekniikkaan perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

Pienhiukkasiin eli halkaisijaltaan alle 2,5 millimetrin tuhannesosan kokoisiin hiukkasiin liittyvä tutkimustoiminta on vilkastunut huomattavasti viime vuosina, koska epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu yhteyksiä väestön sairastavuuden ja kaupunki-ilman pienhiukkaspitoisuuksien välillä. Myös pienhiukkasten ilmastolliset vaikutukset ovat lisänneet kiinnostusta. Pienhiukkasten fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia tunnetaan kuitenkin vielä huonosti.

Pienhiukkastutkimuksen taso ja laajuus sekä tutkijoiden keskinäiset kontaktit ovat Suomessa maailman kärkitasoa. Lisäämällä tutkimuksen, tekniikan ja talouselämän yhteistoimintaa voidaan saavuttaa tieteellis-teknisiä aluevaltauksia ja merkittävää taloudellista hyötyä. Pienhiukkasten muodostumismekanismien ymmärtäminen on tärkeässä asemassa, koska niiden pohjalta voidaan vaikuttaa päästöjen määrään ja ominaisuuksiin.

Lisääntyneeseen tiedontarpeeseen tuo osaltaan vastauksia elokuussa käynnistynyt laaja, kolmivuotinen energiantuotannon ja prosessiteollisuuden pienhiukkas- ja raskasmetallipäästöjä selvittävä tutkimusprojekti "Pienhiukkas- ja raskasmetallipäästöjen karakterisointi". Projektin noin 3,3 miljoonan markan rahoituksesta vastaavat mukana olevat yritykset, VTT ja Tekes.

Nyt käynnistetyn tutkimusprojektin tavoitteena on saada kattava kokonaiskuva Suomen pienhiukkaspäästöistä selvittämällä eri lähteiden pienhiukkas- ja raskasmetallipäästöt, pienhiukkasten muodostuminen ja niiden fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, erilaisten päästöjen vähennystekniikoiden vaikutukset sekä eri polttoaineiden, prosessien ja suodattimien vaikutukset päästöihin. Mittauspaikoiksi valitaan kattiloita ja prosesseja, joiden pienhiukkaspäästöistä ei ole aikaisempia julkisia mittaustuloksia.

Hanke toteutetaan erikseen valittavina osaprojekteina. Yritykset sitoutuvat projektiin vuodeksi kerrallaan. Osaprojektit ovat yrityskohtaisia mittausprojekteja. Yritykset rahoittavat siten omien tarpeidensa ja kiinnostuskohteidensa mukaisia tutkimuskokonaisuuksia. Vuonna 2001 mukana ovat seuraavat yritykset ja osaprojektit: Foster Wheeler Energia Oy ja Forssan Energia Oy:n Kiimassuon biomassaa ja yhdyskuntajätettä käyttävän leijupetivoimalaitoksen päästömittaukset, Rautaruukki Oyj:n Raahen terästehtaan päästömittausprojekti sekä Andritz-Ahlstrom Oy ja Alstom Finland Oy:n metsäteollisuuden soodakattilan mittausmenetelmät. VTT Kemiantekniikka ja Ilmatieteen laitos suorittavat pienhiukkasmittaukset ja mittaustulosten analysoinnit.

Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää teollisuudessa arvioitaessa mahdollisuuksia vähentää pienhiukkaspäästöjä polttoteknisin keinoin, polttoaineen kehityksellä ja hiukkaserottimilla sekä näiden pienhiukkaspäästöjen vähennystoimenpiteiden vaikuttavuutta. Tulokset voivat myös avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia mittalaitekehityksessä, päästöjen vähentämisessä sekä mittaus- ja testauspalvelutoiminnassa.

Lisätietoja: Erikoistutkija Jorma Jokiniemi, VTT Kemiantekniikka, Puh. 020 722 6158, Jorma.Jokiniemi@vtt.fi

Uutta | Uutiset2001

VTT