VTT Uutta | Uutiset2001

14.12. VTT kehittää uusia melunmittaustapoja Suomen oloihin


Uusi EU-direktiivi lisää ympäristömelun mittaustarvetta

Melu voi aiheuttaa ihmiselle stressiä, epämukavuutta ja terveyshaittoja. Tältä pohjalta uuden, ensi vuonna voimaan tulevan EU:n ympäristömeludirektiivin vuoksi ympäristömelun mittaaminenkin muuttuu ja mittaustarve kasvaa. VTT selvittää parhaillaan uuden sallitun melutason ja uuden määritystavan suhdetta vanhaan.

Ympäristömelun ohjearvot määrittävät melutasorajat, joiden ylittymisen ihminen kokee epämiellyttävänä ja häiritsevänä. Nykyisten, ympäristöministeriön antamien ohjeiden mukaan ulkona vallitseva jatkuva melu ei saa ylittää päiväaikaan 55 desibeliä, sillä ihmisten viihtyvyys alkaa heiketä kovasta melusta.

EU:n ympäristömeludirektiivi muuttaa sekä sallitut melutasot että niiden määritystavan. Tällä hetkellä Suomessa käytetään melun arvioinnissa päiväajan ja yöajan ns. keskiäänitasoja, jotka on määritetty tiettyihin sääoloihin 1,5 metrin mittauskorkeudelta maanpinnasta. EU:n mukaan melu tulee määrittää ns. LDEN-tasolla, jossa otetaan huomioon melun suurempi häiritsevyys ilta- ja yöaikana. Määritys tehdään vuotuisena keskiarvona, ja tarkastelukorkeus on 4 metriä maanpinnasta.

VTT:llä laajaa kokemusta melunmittauksesta

VTT on mitannut tänä vuonna mm. raideliikenne-, tieliikenne- ja teollisuusmelua. Mittauksilla on kartoitettu esimerkiksi eri liikennemuotojen aiheuttamaa melua käytettäväksi Pohjoismaissa kehitettävien melun laskentamallien lähtöarvoina Suomen osalta.

VTT on mitannut lisäksi runsaasti etenkin raideliikenteen aiheuttaman ympäristömelun haittoja. Raideliikennemelua on mitattu viimeksi Tampereella Järvensivussa ja Multisillassa. Tieliikennemelua on mitattu esimerkiksi useammalla mittauspaikalla Lahden ja Heinolan välisellä tieosuudella, joka on tarkoitus laajentaa moottoritieksi.

Mittauksia on käytetty hyödyksi mm. kiskojen kulumisen aiheuttaman melun kasvun ja meluesteiden aiheuttaman vaimennuksen selvittämisessä.

VTT on myös tehnyt ympäristöministeriölle erityyppisten ympäristömelujen mittausohjeita. Tähän mennessä ovat valmistuneet yleiset ohjeet ympäristömelun mittaamiseksi sekä erityismenetelmät tieliikenne- ja raideliikennemelun mittaamiseksi. Tulossa ovat myös lentomelun mittausohjeet.

Lisätietoja: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Raimo Eurasto, puh. 020 722 6987, raimo.eurasto@vtt.fi


Uutta | Uutiset2001

VTT