VTT Uutta | Uutiset 2002

7.1. VTT selvitti paperitehtaiden turvallisuutta


Tapaturmien syiden kartoitus toi esiin kehittämistarpeita

VTT on tutkinut paperitehtaiden rullankäsittelyn turvallisuutta ja luotettavuutta. Tutkimus osoitti tapaturmien yleisimmiksi syiksi koneiden odottamattoman käynnistyksen, riittämättömän suojauksen ja vaaralliset toimintatavat.

Paperitehtaiden koneet ovat muuttumassa yhä automaattisemmiksi. Lisääntyneestä automaatiosta huolimatta ihmiselle jää joitakin tehtäviä, joissa on pakko työskennellä painavia paperirullia käsittelevien koneiden lähellä. Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on ollut vähentää tapaturmia ja nopeuttaa paperitehtaiden turvallisuussuunnittelua. Tutkimus on keskittynyt paperin jälkikäsittelyyn eli paperirullien kuljetukseen ja pakkaukseen liittyviin turvallisuusriskeihin.

Tutkimuksessa kartoitettiin ensin tärkeimmät paperitehtaissa tapahtuvien tapaturmien syyt. Tavallisimmiksi tapaturmien syiksi ilmenivät koneiden odottamaton käynnistys, vaarallisten alueiden puutteellinen suojaus ja vaaralliset työmenetelmät. Yli puolet tapaturmista on tutkimuksen mukaan sattunut häiriönpoistotilanteissa. Niinpä laitteiden luotettavuus parantaisi myös työturvallisuutta.

Tapaturmatutkimuksen perusteella odottamaton käynnistys on osoittautunut pysyväksi automaattisten koneiden ongelmaksi. Odottamattoman käynnistyksen estämiseksi hankkeessa laadittiin suunnittelijoille tarkastuslista, jonka avulla odottamattoman käynnistyksen todennäköisyyttä voidaan vähentää. Tämän lisäksi tutkimuksessa on kuvattu erilaisia turvallisia toimintaperiaatteita. Odottamaton käynnistys voidaan välttää erilaisilla teknisillä keinoilla, suunnittelulla ja työtavoilla.

Automaattisten koneiden toiminta-alueella on paljon erilaisia vaaroja. Tämän vuoksi ihmisen ei tulisi päästä tällaiselle alueelle koneiden ollessa käynnissä. Järjestelmän pitää kuitenkin toimia turvallisesti, jos ihminen jostakin syystä menee vaara-alueelle. Tämä edellyttää sitä, että ihminen tulee tavalla tai toisella havaituksi. Erilaisia ratkaisuja ihmisen havaitsemiseksi on olemassa, mutta yhä edelleen ihminen voi päästä vaara-alueelle turvalaitteiden ohitse. VTT Automaatiossa on tutkittu sitä, miten vaarallisen automaatiojärjestelmän sisälle pääsee kuljetinta pitkin. Ihmisen erottamista kuljettimella paperirullasta on selvitetty haastatteluilla, laskelmin ja käytännön kokein. Tutkimus antaa joitakin nyrkkisääntöjä siitä, miten mm. ristikkäin asennettuja passivoivia valokennoja voidaan käyttää valvonnassa ja miten ne kannattaa sijoittaa.

Tyypillisiä keinoja tapaturmien vähentämiseksi ovat olleet automaattisten toimintojen lisääminen, paremmat suojaukset ja turvalaitteet sekä työntekijöiden käyttäytymiseen vaikuttaminen. Kehittämistarpeita tutkimuksen mukaan on odottamattoman käynnistyksen estämisessä, turvalaitteiden käytössä ja turvallisissa toimintatavoissa.

Tutkimuksen on rahoittanut pääosin Työsuojelurahasto. Rahallista ja tutkimuksellista tukea ovat antaneet myös UPM-Kymmene Oy Tervasaari, Myllykoski Paper Oy ja Metso Paper Oy Rullankäsittely. Hankkeessa ovat mukana myös Paperiliitto, Metsäteollisuus Ry ja Hämeen Työsuojelupiiri.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Timo Malm, puh. 020 722 3224, timo.malm@vtt.fi

VTT Tiedotteita 2117. Malm, Hämäläinen & Kivipuro: Paperiteollisuuden rullankäsittelyn turvallisuus ja luotettavuus.


Uutta | Uutiset 2002

VTT