VTT Uutta | Uutiset 2002

19.2. VTT selvitti hajun esiintymistä ja haittaa


Julkaisuvapaa 19. helmikuuta 2002 kello 20.00

Valkeakosken asukasraadin tulos: hajuhaitat vähentyneet

Häiritsevä haju ja hajuhaitat ovat vähentyneet Valkeakoskella. Valkeakosken hajuja selvitettiin pitkäaikaisella seurannalla, jossa 50 asukkaasta koostuva hajupaneeli kirjasi kokemiaan hajuhaittoja puolen vuoden ajan havaintopäiväkirjoihinsa. Kirjausten perusteella määritettiin mm. Valkeakosken teollisuuden hajujen vaikutusta asuinympäristön viihtyisyyteen. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 1999.

Valkeakoskella selvitettiin ulkoilmassa esiintyvien hajujen ja hajuista aiheutuvien haittojen esiintymistä ja laatua. Hajupaneeli kirjasi hajuhavainnot tunnollisesti kuuden kuukauden ajan vuoden 2001 toukokuusta lokakuulle. Tutkimusalue kattoi alueen, joka ulottui 13 km:n etäisyydelle Valkeakosken keskustasta. Havaintopäiväkirjoihin asukkaat merkitsivät oman kotipiirinsä ulkoilman hajujen keston ja laadun sekä miten häiritsevänä he kokivat hajun. Havainnointiaineiston perusteella laskettiin eri hajujen esiintymistiheydet ja hajujen aiheuttama viihtyisyyshaitta. Viihtyisyyshaitta kertoo, kuinka suuri osa asukkaista kokee hajun häiritseväksi.

Tutkimuksen mukaan UPM-Kymmenen Tervasaaren sellutehdas aiheutti hajua keskimäärin kaksi prosenttia kokonaisajasta, joka on hieman vähemmän kuin vuonna 1999. Selvästi häiritsevää hajua esiintyi vuonna 2001 sellutehtaasta alle yksi prosenttia kokonaisajasta, kun vuonna 1999 vastaava arvo oli yli yksi prosentti. Sellutehtaan aiheuttama viihtyisyyshaitta koko tutkimusalueella on pienentynyt 18 prosentista (1999) 13 prosenttiin (2001).

Säteri Oy:n viskoositehtaasta aiheutuvaa hajua ja selvää hajua oli keskimäärin alle yksi prosenttia kokonaisajasta. Viskoositehtaan aiheuttama viihtyisyyshaitta on pienentynyt viidestä prosentista (1999) neljään prosenttiin (2001).

Kahta kilometriä lähempänä Tervasaarta tai Säteriä hajua esiintyi huomattavasti enemmän kuin kauempana. Tervasaaren viihtyisyyshaitta pieneni kyseisellä alueella 40 prosentista (1999) 25 prosenttiin (2001), ja Säterin kymmenestä prosentista (1999) seitsemään prosenttiin (2001). Muu Valkeakosken teollisuus aiheutti satunnaisesti vähäisiä hajuhaittoja. Muita hajuja, kuten pakokaasun ja maatalouden hajuja, esiintyi eniten kauempana Valkeakosken keskustasta.

Hajun ja hajuhaitan kokemiseen vaikuttavat lukuisat seikat, mm. asenteet hajun aiheuttajaan ja hajuun tottuminen. Hajuraadin jäsenten hajuherkkyydessä esiintyi myös vaihteluita. Joku raatilaisista haistoi voimakasta hajua usein, mutta ei kokenut sen juurikaan haittaavan. Toinen havainnoitsija saattoi kokea pienemmänkin hajun suureksi haitaksi.

Lisätietoja: VTT Prosessi, Sari Kuusisto, puh. 020 722 5682, Valkeakosken kaupunki, Esko Tamminen, puh. (03) 576 6223, UPM-Kymmene Oyj Tervasaari, Lauri Tusa, puh. 0204 162590 sekä Säteri Oy, Asko Peltonen  puh.(03) 573 1313


Uutta | Uutiset 2002

VTT