VTT Uutta | Uutiset 2002

14.3. Yksityisen rahoituksen osuus kasvoi VTT:n tulorahoituksessa


Liikevaihto kasvoi ja kannattavuustavoitteet saavutettiin

VTT:n liikevaihto kasvoi, mutta aiempiin vuosiin verrattuna kasvu hidastui. Syynä kasvun hidastumiseen oli lähinnä julkisen sektorin rahoituksen supistuminen. Tekesiltä saatu rahoitus väheni edellisvuodesta peräti 16 prosenttia. Sen sijaan rahoitus yksityiseltä sektorilta niin kotimaasta kuin ulkomailta kehittyi tavoitteiden mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 213,9 miljoonaa euroa (210,2 milj. euroa vuonna 2000). Toiminnan kannattavuustavoitteet saavutettiin.

VTT on strategiansa mukaisesti kasvattanut yksityisen sekä ulkomaisen rahoituksen osuutta toiminnassaan. Viime vuonna 34 prosenttia VTT:n liikevaihdosta laskutettiin kotimaiselta yksityiseltä sektorilta, jossa elektroniikka ja sähkötekninen teollisuus olivat vahvimmat asiakastoimialat.

Kansainvälisen toiminnan kasvu painottui viime vuonna elektroniikkaan, biotekniikkaan ja kemiantekniikkaan. VTT:n liikevaihdosta 9 % tuli ulkomaiselta sektorilta. Yksityisen sektorin osuus ulkomaisista tuotoista nousi 16 % viime vuonna.

Tutkimus- ja kehitysrahoituksen luonteesta johtuen markkinatalouden nopeat vaihtelut eivät sellaisenaan näy välittömästi T&K-rahoituksessa. Talouden epävarmuudesta johtuen yritykset investoivat VTT:n teknologiapalveluihin viime vuonna varovaisesti.

Huoli julkisen rahoituksen pitkäjänteisestä riittävyydestä aiheellinen

VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori on huolissaan julkisen rahoituksen riittävyydestä ja sen osuuden pienenemisestä tulevaisuudessa. Leppävuori toteaa, että "nykyisten tilastojen valossa Suomi on selvästi muita läntisiä teollisuusmaita jäljessä, kun verrataan julkisen rahoituksen osuutta tutkimus- ja kehitysrahoituksesta. Viime vuosina ero on edelleen kasvanut. Vain aktiivisella tutkimusorganisaatioiden ja yrityselämän yhteistyöllä sekä pitkäjänteisellä julkisella T&K-rahoituksella voidaan turvata Suomen kilpailukyky sekä tuotteidemme ja talouselämämme menestyminen kansainvälisillä markkinoilla".

Tekesin selvityksen mukaan julkisen rahoituksen osuus Suomen kaikista tutkimus- ja kehityspanostuksista on painunut alle 30 prosenttiin. Kun vastuu T&K-toiminnan kasvusta on siirtynyt pelkästään yrityksille, tutkimus- ja kehitystyö on muuttunut aiempaa lyhytjänteisemmäksi. Yritysten tutkimus- ja kehityshankkeilleen saama julkisen rahoituksen osuus on Suomessa alle puolet OECD-maiden keskiarvosta.


Lisätietoja: Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori, puh. 09 - 456 4100 sekä Viestintäjohtaja Olli Ernvall, puh. 09 - 456 6747 ja 040 - 840 0288


Uutta | Uutiset 2002

VTT