VTT Uutta | Uutiset 2002

16.5. VTT Teknologian tutkimus 10 vuotta


Näkökulmia Suomen ja Japanin innovaatiotoimintaan, teknologian ennakointiin ja taloudelliseen kehitykseen - juhlaseminaari

Innovaatioiden ja teknologian ennakoinnin tutkimuksista eväitä elinkeinoelämän ja talouden menestykselle

Teknologian kehitys on nopeutunut ja sen vaikutukset ulottuvat yhä laajemmalle yhteiskuntaan. Suomessa teollisuuden ohella esimerkiksi Teknologian kehittämiskeskus (Tekes), kauppa- ja teollisuusministeriö ja VTT ovat aloittaneet teknologian ennakointiin liittyviä tutkimuksia. Näillä edistetään teollisuuden kehittämistä, yhteiskunnallisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisemista sekä hyvinvoinnin lisäämistä erityisesti siltä osin, kuin innovaatiotoiminta, sitä koskevat päätökset sekä tutkimus- ja tuotekehitysvoimavarojen kohdentaminen voivat näitä ratkaisuja tukea.

Yhteiskunta tarvitsee tietoa teknologioista ja niiden synnyttämistä innovaatioista, jotta voimavaroja voidaan suunnata yhä tehokkaammin. Tätä varten VTT Teknologian tutkimus on koonnut esimerkiksi laajan SFINNO-tietokannan, joka sisältää tietoa suomalaisista innovaatioista. Tietokanta ja siitä tehdyt analyysit muodostavat tärkeän tietoperustan sekä innovaatioiden synnyn ymmärtämiselle että niihin liittyville kehittämis- ja edistämistoimille yrityksissä ja politiikan piirissä.

Suomen viimeaikainen kehitys heijastuu T&K -tilastoissa, korkean teknologian viennissä ja tuottavuus- mittareissa. Näiden mittareiden taustalta VTT Teknologian tutkimus nostaa tutkimuksen kohteiksi teknologisen kehityksen ja innovaatiotoiminnan tulevaisuuden kannalta joukon tärkeitä kysymyksiä. Näitä ovat esimerkiksi: Missä määrin kehityksen taustalla on innovaatiotoiminnan keskittyminen suuryrityksiin ja tutkimusintensiivisiin toimialoihin? Minkälaisia innovaatioita on Suomessa kehitetty, miten ja miksi ne ovat menestyneet? Miten innovaatioiden erilaisuudet tulisi ottaa huomioon edistämistoimissa?

Innovaatioiden luonteen ja synnyn lisäksi tulevan teknologian kehityksen tunteminen ja ennakoiminen on tärkeätä yritysten välisen kiristyvän kilpailun ja globalisaation takia, varsinkin pienen Suomen kaltaisessa avotaloudessa. Vastatakseen haasteeseen VTT Teknologian tutkimus ryhtyy tutkimaan enenevässä määrin teknologian ennakointia ja sen vaikutusta talouden kehitykseen Japanissa kehitettyjen menetelmien ja kokemusten innoittamana.
VTT Teknologian tutkimus juhlii 16. toukokuuta 10-vuotista taivaltaan pitämällä perinteisen Kukan päivän juhlansa yhteydessä seminaarin. Innovaatiotoiminta, teknologian ennakointi ja taloudellinen kehitys - vertailevia näkökulmia Japanin ja Suomen kehitykseen -seminaarissa pohditaan Suomen teollisuuden viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuuden haasteita innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan sekä Japanin teknologian ennakoinnin kokemusten valossa.

Seminaarissa vierailee professori Ryuiji Shimoda VTT Teknologian tutkimuksen japanilaisesta sisarorganisaatiosta NISTEPistä (National Institute of Science and Technology Policy). Hän tarkastelee esityksessään niitä haasteita, joita innovaatiotoiminnalle ja teknologian ennakoinnille asettuu kilpailukyvyn ja taloudellisen kehityksen edistämisessä. Sekä Suomen että Japanin viime vuosien taloudellinen kehitys antaa tarkastelulle kiintoisat lähtökohdat.

Teknologian ennakointitutkimusten hyödyntäminen Suomessa luo entistä parempia edellytyksiä vastata innovaatiotoiminnan tulevaisuuden haasteisiin.

VTT Teknologian tutkimus on ryhmä, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa päätöksentekijöille teknologisista muutoksista ja innovaatioista sekä niiden toimijoista.

Lisätietoja: VTT Teknologian tutkimus, Tutkimuspäällikkö Torsti Loikkanen, Puh. 020 722 4250, torsti.loikkanen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT