VTT Uutta | Uutiset 2002

14.6. Sitoutuminen kohdistuu parhaimmillaan omaan työhön ja ammattitaidon kehittämiseen


Ensimmäinen suomalainen väitöstutkimus sitoutumisen dynamiikasta osoittaa, että ohjelmistoammattilaisten sitoutuminen kohdistuu yksilötasolla parhaimmillaan omiin työtehtäviin ja esimerkiksi oman ammattitaidon kehittämiseen. VTT:n tutkijan Pekka Abrahamssonin mukaan parhaimmat tulokset ohjelmistoprosessin kehittämisessä saadaan, kun kehittämisen kohteena olevat prosessit ja työmenetelmät tukevat luonnostaan ohjelmistoammattilaisen työtä.

Abrahamssonin tutkimus osoittaa sitoutumisella olevan yhteyksiä eri organisaatiotasojen välillä ja esittelee tätä tukevan sitoutumisverkkomallin. Sitoutumisverkkomalli (Commitment Nets) ilmentää sitoutumisen luonnetta, rakennetta ja dynamiikkaa yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla ja muodostaa uuden näkökulman ohjelmistoyrityksen ohjelmistojen laadun ja tuottavuuden kehittämiselle. Malli korostaa yrityksen liiketoimintastrategioiden läpinäkyvyyttä ohjelmisto-organisaation toiminnassa.

Sitoutumisverkon avulla voidaan tehostaa organisaation kehitystoimintaa, selkeyttää tavoitteen asettelua ja selittää useita perusongelmia, joita on perinteisessä ohjelmistoprosessin kehittämisessä. Väitöstutkimus luo pohjaa sitoutumisilmiön paremmalle ymmärtämiselle tilanteessa, jossa ohjelmistojen laadulle asetetut vaatimukset korostavat prosessinkehityksen merkitystä entisestään.

Yksi tutkimuksen keskeisiä havaintoja oli, että sitoutumista voidaan luonnehtia eri tavoin riippuen sitoutumisen tunnetta ilmentävistä tekijöistä. Arkikielessä käytettynä sitoutumisen käsite liitetään voimakkaaseen tunteeseen ja haluun toimia jonkin asian edestä; tämä on yksi sitoutumisen arkkityypeistä - affektiivinen sitoutuminen. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että ohjelmistoammattilaiset panostavat laadun ja tuottavuuden kehittämiseen yleensä ulkopuolisista paineista johtuen (normatiivinen sitoutuminen) tai tiettyjä hyötyjä tavoitellakseen (instrumentaalinen sitoutuminen). Tutkimuksessa osoitetaan, että affektiivinen sitoutuminen kohdistuu yksilötasolla parhaimmillaan omiin työtehtäviin ja esimerkiksi oman ammattitaidon kehittämiseen. Tutkimuksessa havaittiin, että parhaimmat tulokset prosessin kehittämisessä saadaan, kun kehittämisen kohteena olevat prosessit ja työmenetelmät tukevat luonnostaan ohjelmistoammattilaisen työtä. Irrallinen laadun kehittäminen voi pahimmillaan etäännyttää ohjelmistoammattilaiset laadun merkitystä korostavista toimintatavoista.

Tutkimuksessa selvitettiin sitoutumisen roolia ohjelmistoprosessien kehittämisen yhteydessä tarkastelemalla kahden teollisen ohjelmistoja tuottavan yrityksen toimintamalleja. Pääasiallisesti toimintatutkimuksen menetelmin pyrittiin parantamaan neljän kehityshankkeen onnistumisen mahdollisuuksia. Tutkimuksessa havaittiin, että ohjelmistoalalla nojaudutaan harhaanjohtaviin olettamuksiin sitoutumisen malleista ja käsityksistä. Tällaisia olettamuksia ovat mm. sitoutumisen hallittavuus, sitoutumisen käsitteen yksiulotteisuus ja sitoutumisilmiöön liitetty positiivinen tunnelataus.

VTT Elektroniikan tutkija FM Pekka Abrahamssonin tietojenkäsittelytieteiden alaan kuuluva väitöskirja The role of commitment in software process improvement (Sitoutumisen rooli teollisessa ohjelmistoprosessin kehittämisessä) tarkastetaan perjantaina 14.6.2002 Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimus on tehty Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella osana Infotech Oulu -tutkijakoulun toimintaa. Vastaväittäjinä toimivat professorit Pertti Järvinen Tampereen yliopistosta ja Karlheinz Kautz Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusta Tanskasta. Kustoksena on professori Samuli Saukkonen Oulun yliopistosta.

Lisätietoja: VTT Elektroniikka, Tutkija Pekka Abrahamsson, Puh. 020 722 2160, pekka.abrahamsson@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT