VTT Uutta | Uutiset 2002

13.11. Uusi ydinturvallisuustutkimusohjelma käynnistyy


Ydinvoimaloiden turvallisuus ja ikääntyminen haasteina

Kauppa- ja teollisuusministeriö on käynnistämässä ensi vuoden alusta uutta kansallista ydinvoimalaitosten SAFIR-turvallisuustutkimusohjelmaa. Siinä kehitetään entisestään sekä nykyisten että uuden laitoksen turvallisuushaasteiden vaatimaa tietämystä ja koulutetaan ydinvoima-asiantuntijoiden uutta sukupolvea. Tehokas ja oikein suunnattu tutkimustoiminta on ydinvoiman turvallisen ja taloudellisen käytön ehdoton edellytys. Viime vuosina on tätä tutkimusta tehty VTT:ssä ja Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa viranomaisten päätöksentekoa tukevassa FINNUS-turvallisuustutkimusohjelmassa.

Vuosina 2003-2006 toteutettava SAFIR-tutkimusohjelma kouluttaa uusia asiantuntijoita tarjoamalla heille haasteellisia tehtäviä, jotta ydinvoima-alan sukupolvenvaihdos etenisi toivotusti. Tutkimuksen haasteita ovat nykyisten ydinvoimaloiden ikääntyminen sekä uudistukset tekniikan eri alueilla - useimmat koskien sekä uutta että nykyisiä laitoksia. Ohjelma varmistaa osaamisen myös niillä alueilla, joilla ei suuria muutoksia ole välttämättä tulossa, mutta joiden valpas tutkimustoiminta on ydinvoiman turvallisen ja taloudellisen käytön ehdoton edellytys.

Viidennen laitosyksikön turvallisuuden osoittaminen ja viranomaiskäsittely tulevat vaatimaan monen kokeneen ydinvoimatutkijan panoksen ohjelman ulkopuolella, jolloin SAFIR-tutkimusohjelmaa voidaan suunnata aiempaa enemmän koulutukseen. Ohjelmalla on keskeinen rooli myös kansallisena tiedonvälityskanavana ja keskustelufoorumina.

FINNUS-tutkimusohjelma keskittyi kolmeen ydinvoimalaitosten turvallisuuden kannalta keskeiseen teemaan: ikääntymiseen, onnettomuuksiin ja riskeihin. Ikääntymisteemassa tutkittiin metallirakenteiden ikääntymistä ja vaurioitumismekanismeja, rakenteellista eheyttä sekä valvonta- ja tarkastusmenetelmiä. Uutuutena mukana olivat betonirakenteiden eheyteen liittyvät kysymykset. Onnettomuusteemassa keskityttiin ydinvoimalaitosten käyttöturvallisuuteen. Tutkimuskohteina olivat mm. polttoaineen ja reaktorin käyttäytyminen sekä vakavat reaktorionnettomuudet. Riskiteemassa pääpaino oli riskianalyysimenetelmissä ja niiden soveltamisessa, tulipaloriskien arvioinnissa, ohjelmoitavan automaation turvallisuuden kehittämisessä sekä inhimillisten tekijöiden vaikutuksessa.

Kokeellinen ja laskennallinen tutkimus auttaa viranomaisia ja voimayhtiöitä valvomaan ja arvioimaan entistä paremmin ja tehokkaammin laitosten turvallisuutta, kohdistamaan turvallisuusparannukset ja tarkastukset riskialttiisiin kohteisiin, kouluttamaan laitosten henkilökuntaa ja varautumaan mahdollisten onnettomuustilanteiden hoitoon.

Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelma FINNUS (The Finnish Research Programme on Nuclear Power Plant Safety 19992002) järjestää loppuseminaarin 14.-15.11.2002 VTT:n päärakennuksessa Otaniemessä. Seminaarissa käsitellään myös uutta SAFIR-ohjelmaa. FINNUS-ohjelman päärahoittajia ovat olleet kauppa- ja teollisuusministeriö, VTT ja Säteilyturvakeskus.

Lisätietoja:

FINNUS-ohjelman johtaja Riitta Kyrki-Rajamäki, VTT Prosessit
Puh. 020 722 5015, riitta.kyrki@vtt.fi

Ylitarkastaja Jorma Aurela, kauppa- ja teollisuusministeriö
Puh. (09) 16 064 832, jorma.aurela@ktm.fi

Tutkimuspäällikkö Timo Okkonen, Säteilyturvakeskus
Puh. (09) 75 988 299, timo.okkonen@stuk.fi

http://www.vtt.fi/pro/tutkimus/finnus


Uutta | Uutiset 2002

VTT