Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC

img

IPCC sai puolet vuoden 2007 Nobelin rauhanpalkinnosta


Suomennos yhteenvedosta päätöksentekijöille (pdf)

WG3 - Ilmastonmuutoksen hillintä

IPCC on hallitustenvälinen ilmastopaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change), jonka on perustanut Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja YK:n ympäristöohjelma UNEP vuonna 1998.


Paneelin tehtävänä on arvioida ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia koskevaa tieteellistä tietoa sekä erilaisia muutoksia rajoittavia toimenpiteitä. Tärkeänä tavoitteena on tukea ilmastopoliittista päätöksentekoa. IPCC:n päätehtävänä on valmistella ilmastonmuutosta koskevia tieteellisiä arviointiraportteja (Assessment Reports). IPCC on myös valmistellut erikoisraportteja, teknisiä raportteja ja kasvihuonekaasupäästöjen laskentaohjeita.


IPCC julkistaa vuonna 2007 järjestyksessä neljännen arviointiraporttinsa. Aiemmat raportit ovat vuosilta 1990, 1995 ja 2001. Arviointiraporttien tärkeää antia ovat päätöksentekijöille suunnatut tiivistelmät, jotka pohjautuvat mittaviin tieteellisiin raportteihin. IPCC:n arviointiraportissa on kolme osaa:


  • WG1: Luonnontieteellinen perusta
  • WG2: Ilmastonmuutoksen vaikutukset, sopeutuminen ja haavoittuvuus
  • WG3: Ilmastonmuutoksen hillintä


Ilmastonmuutoksen hillitsemistä pidetään yleisesti suurimpana globaalina ympäristöhaasteena. Maailman kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittaminen tulee mullistamaan maailman energian tuotanto- ja kulutusjärjestelmän. Päästön rajoittaminen muuttaa myös monia muita sektoreita. Päästöjen rajoitustoimilla on myös huomattavia taloudellisia vaikutuksia.


Ilmastonmuutoksen hillintää tutkitaan VTT:llä


VTT on vahvasti mukana kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä päästöjen hillitsemiseksi monella eri sektorilla. Merkittäviä tutkimusalueita ovat mm. erilaiset energiantuotantoteknologiat (mm. bioenergia, tuulivoima, kaasutusteknologia). VTT:llä on myös energian käyttöön ja sen tehostamiseen liittyvää tutkimusta (rakennukset, liikenne ja infrastruktuuri sekä teollisuus).


Tärkeitä tutkimusaiheita ovat myös mm. energiamarkkinat, päästökauppa, päästörajoitustarkastelut (globaalilla, kansallisella ja yritystasolla), järjestelmäanalyysit teknologioiden ilmastovaikutuksista, kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmien kehittäminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen tutkimus.


VTT:llä on tärkeä rooli IPCC:n asiantuntijatyössä. VTT on osallistunut IPCC:n neljännen arviointiraportin kirjoittamiseen ja lisäksi VTT:n tutkijat ovat olleet kehittämässä IPCC:n päästöjenlaskentaohjeita. Suomen toiminnan koordinaattorina IPCC:n ilmastomuutoksen hillintä -osaraportin laatimisessa toimii VTT:n tutkimusprofessori Ilkka Savolainen.Lisätietoja

Ilkka Savolainen
Tutkimusprofessori
020 722 5062
ilkka.savolainen@vtt.fi


Sanna Syri
Teknologiapäällikkö
020 722 5065
sanna.syri@vtt.fi


Johanna Kirkinen
Tutkija
020 722 5082
johanna.kirkinen@vtt.fi