Tietomalli työmaaprosessien turvallisuuden edistäjänä

Toteutus

Hankkeen keskeiset tehtävät:


- Tietotaidon ja tietotekniikan kartoitus. Turvallisuuden ja tietomallin välisten yhteyksien nykytilanteen ja tietotaidon kartoitus toteutetaan kirjallisuusselvitysten, asiantuntijahaastattelujen ja työpajojen avulla. Tietotekniikkaselvityksessä kartoitetaan minkälaisia sovelluksia ja tietojärjestelmäarkkitehtuureja tällä hetkellä on käytössä sekä mitkä yritykset ovat toimialalla tärkeimpiä toimijoita. Samalla arvioidaan tietoteknisten sovellusten ja tietojärjestelmien mahdollisuuksia soveltua automatisoitujen tuotannonsuunnittelu-, simulointi- ja optimointijärjestelmien kehittämiseen tulevaisuudessa.


- Soveltamiskohteiden ideointi. Työn aikana ideoidaan mihin rakennusalan työturvallisuuteen liittyvien tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen käyttötarkoituksiin rakennuksen tietomallin tietoja voitaisiin hyödyntää ja soveltaa sekä arvioidaan näihin liittyviä etuja, haittoja ja rajoituksia.


- Rakennustyömaan 3D-aluesuunnittelun testaus. Tietomallitekniikan soveltamisesta saadaan käytännön kokemuksia, kun hankkeessa kehitetään rakennustyömaan kolmiulotteista aluesuunnittelua. Työssä laaditaan yksinkertaistetut 3D-komponentit, jotka kuvaavat rakennustyössä tarvittavia työmaan asennuksia, nosto- ja apuvälineitä sekä muuta kalustoa. Näiden avulla laaditaan case-kohteeseen 3D aluesuunnitelma.


- Työturvallisuustehtävien 4D-mallintaminen. Rakennustyömaan toteutukseen liittyvien työturvallisuustehtävien 4D-mallintamiseen luodaan lähtökohdat määrittämällä työturvallisuuden tehtävänimikkeet. Tietomallia täydennetään visualisoimalla työturvallisuustehtävät ja testaamalla erilaisia visualisointitapoja.


Aikataulu: Hankkeen toteutusaikataulu on 10/2007-2/2009.


Rahoitus: Hanketta rahoittavat VTT, Työsuojelurahasto ja Skanska Oy.