Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Bioolja av trä

Traditionella brännoljor kan ersättas med bioolja som tillverkas av trä. VTT är partner i Metso Powers, Fortums och UPM:s utvecklingsprojekt för vidareutveckling av tillverkningsprocessen för bioolja, som bygger på VTT:s patent.

Produktion av bioolja kan integreras med skogsindustrins och kommunernas kombinerade el- och värmeproduktion. Detta blir möjligt genom att koppla en biooljereaktor till kraftverkets CFB-panna. Moderna biomassakraftverk använder CFB-pannor, dvs. pannor med fluidiserande bädd. Målet är att göra det möjligt att bygga betydande kapacitet för produktion av bioolja före 2020.

VTT deltar i utvecklingen av biooljeteknik

Det centrala i VTT:s patent är kombinationen av en CFB-panna och pyrolysprocessen. Bioolja som tillverkas på detta sätt är förmånligare än bränsle som tillverkas i en separat pyrolysprocess. Den integrerade produktionen har en högre verkningsgrad än separat produktion, och den integrerade anläggningen har också lägre investerings- och driftskostnader än anläggningar för separat produktion.

Förädling av biomassa till biobränsle har ännu inte bedrivits i industriell skala. Företagskonsortiet har byggt en försöksanläggning för produktion av bioolja i Metso Powers FoU-center. Denna anläggning är den första i världen som bedrivit integrerad produktion av bioolja. Sedan 2009 har försöksanläggningen producerat över 100 ton bioolja, som använts för värmeproduktion i Fortums fjärrvärmepanna i Kyrkslätt.

Målet med VTT:s utvecklingsarbete är att skapa förutsättningar för stegvis produktion av biobränsle. De första biobränsleanläggningarnas produktion planeras ersätta fossila brännoljor. När tekniken är färdig för drift i industriell skala, kan biooljan vidareförädlas bl.a. till trafikbränsle. Detta alternativ är emellertid först i laboratoriestadiet. Utvecklingsarbete pågår också hos VTT, som tillsammans med en amerikansk forskningsanstalt siktar på att färdigställa den nya tekniken så att den kan lanseras för kommersiell användning före 2020.


Mer information

Yrjö Solantausta
Ledande specialforskare
+358 20 722 5517

Mer information

Yrjö Solantausta
Ledande specialforskare
+358 20 722 5517